Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Faktury z opóźnieniem dostarczone przez podatnika do biura podatkowego

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Firma w październiku dostarczyła do biura rachunkowego dokumenty potwierdzające zakupy dokonane w sierpniu. Dokumenty te zostały dostarczone przed złożeniem deklaracji za wrzesień. W rozliczeniu za który miesiąc mogę rozliczyć te faktury? Czy konieczna jest korekta deklaracji za sierpień?

Termin, w jakim może zostać odliczony VAT, wynikający z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną, uregulowany został w art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT oraz - w odniesieniu do faktur otrzymanych od małych podatników, oznaczonych jako faktura VAT-MP - w § 12 rozporządzenia w sprawie VAT, a także - w odniesieniu do faktur otrzymanych przez małych podatników - w art. 86 ust. 16-18. Ponadto w § 17 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie faktur określono zasadę obowiązującą w przypadku odliczania podatku z faktur korygujących.

  • Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z pewnymi zastrzeżeniami, o których mowa poniżej;

2) w przypadku dokonania przez podatnika nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu usług albo nabycia towarów na terytorium kraju, z tytułu którego podatek należny rozlicza nabywca - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy;

3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, tj. energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;

4) w przypadku utraty przez podatnika prawa do zwolnienia z VAT (lub rezygnacji z takiego prawa) i dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;

5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.


Uwaga

Wymienione wyżej terminy mogą zostać przedłużone o cały miesiąc. Wynika to z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT i przedłużenie tego terminu pozostaje w wyłącznej gestii podatnika.

Jeżeli podatek nie zostanie rozliczony w terminach wymienionych powyżej, wówczas podatnik ma jeszcze prawo do dokonania odliczenia ale już nie wprost, w bieżąco składanej deklaracji lecz poprzez korektę deklaracji złożonej za miesiąc, w którym prawo do odliczenia powstało (art. 86 ust. 13).

Uwaga

Korekta nierozliczonego w terminie podatku może być dokonana nie później niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Pamiętać przy tym należy o zastrzeżeniu jakie zostało zawarte w art. 86 ust. 12. W myśl tego przepisu w przypadku otrzymania faktury potwierdzającej nabycie towarów lub usług w obrocie krajowym lub nabycie towarów od komitenta w ramach umowy komisu, przed faktycznym nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem (otrzymania towaru) lub z chwilą wykonania usługi.

Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 (dostawa energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenie usług telekomunikacyjnych, rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych, budowlanych, najmu, dzierżawy itd.).

  • Jeżeli podatnik VAT otrzymuje faktury wystawione przez małego podatnika rozliczającego się kasowo zgodnie z art. 21 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 25, wówczas odliczenie dokonywane jest na zasadach określonych w § 12 rozporządzenia w sprawie VAT. W myśl tego przepisu w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami - faktura VAT-MP- , podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym:

1) uregulował część należności na rzecz małego podatnika rozliczającego się kasowo;

2) uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika rozliczającego się kasowo;

3) przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

  • Jeżeli podmiotem rozliczającym otrzymane faktury jest mały podatnik rozliczający się kasowo, wówczas odliczenie podatku następuje w rozliczeniu za kwartał, w którym:

1) uregulował całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury;

2) dokonał zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji celnych

- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Zasada ta wynika z art. 86 ust. 16 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera również odesłanie do ust. 10, który stosuje się odpowiednio.

  • Faktury korygujące, zwiększające wartość podatku naliczonego podatnik może rozliczyć w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym te faktury otrzymał. Tylko w sytuacji gdy jest to mały podatnik rozliczający się kasowo, a faktura korygująca związana jest z podwyższeniem płatności - wówczas odliczenie możliwe jest dopiero po dokonaniu zapłaty, zgodnie z zasadą określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Jak widać określenie terminu, w którym odliczenie podatku naliczonego jest możliwe - nie jest proste. W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik musi uwzględnić wszystkie powyższe zasady i ustalić okres, w którym odliczenie było możliwe.


 

" Reasumując "

 

Zakładając, że podmiot nie jest małym podatnikiem rozliczającym się kasowo, oraz że zakupy również nie były dokonywane od małego podatnika, odliczenia podatku wynikającego z większości (lub wszystkich) faktur otrzymanych w sierpniu można dokonać w deklaracji za sierpień lub wrzesień.

Skoro deklaracja za sierpień została już złożona, prościej będzie dokonać rozliczenia VAT z faktur dostarczonych z opóźnieniem w deklaracji za wrzesień (na podstawie art. 86 ust. 11) niż korygować deklarację sierpniową.

Oczywiście należy uwzględnić szczególne przypadki. Jeżeli np. wśród dostarczonych faktur znajduje się nieopłacona dotychczas faktura za wywóz nieczystości w trzecim kwartale z terminem płatności wyznaczonym na 15 października 2008 r., to odliczenie VAT z tej faktury będzie możliwe dopiero w rozliczeniu za październik (art. 86 ust. 10 pkt 3) lub za listopad (art. 86 ust. 11 w zw. z art. 86 ust. 10 pkt 3).

Podobnie, jeśli otrzymana w sierpniu faktura nosi oznaczenie - faktura VAT-MP- i dotychczas nie została opłacona, odliczenie będzie możliwe dopiero po dokonaniu zapłaty, lub z chwilą upływu 90 dni od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi.


Poradnik VAT Nr 20 z dnia 2008-10-20

Źródło informacji:

Więcej o:
Te,
korekta,
zakupy,
wrzesień,
odliczenia,
faktura,
odliczenie,
podatnik,
z,
VAT
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.