Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Wynagrodzenia i składki ZUS - moment ujęcia w kosztach podatkowych

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujące zasady zaliczania do kosztów wynagrodzeń oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

Uległy zmianie także regulacje dotyczące momentu ujęcia jako koszt podatkowy składek na ubezpieczenia społeczne od należności pracowniczych w części finansowanej przez płatnika składek oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowe zasady niosą korzyści dla zdecydowanej większości firm, gdyż wynagrodzenia i wymienione składki będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne. Obowiązujące do końca 2008 r. przepisy pozwalały zaliczyć do kosztów tego rodzaju należności dopiero w momencie ich wypłaty.

Jak pracodawca rozliczy koszty wynagrodzeń?

Firmy, które terminowo wypłacają wynagrodzenia i zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, mogą zaliczyć te należności do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne (czyli na zasadzie memoriałowej).

W myśl dodanego od 1 stycznia 2009 r. art. 22 ust. 6ba updof i art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.
 

Zwróć uwagę!

Przychody:

  • ze stosunku służbowego,

  • ze stosunku pracy,

  • z pracy nakładczej,

  • ze spółdzielczego stosunku pracy, a także z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, o ile zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę regulują przepisy art. 85 § 1-4 Kodeksu pracy. Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. W przypadku wynagrodzenia za pracę płatnego raz w miesiącu wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Przepisy prawa pracy zawierają więc wyraźne wskazanie, kiedy może nastąpić wypłata wynagrodzenia za pracę - dokonuje się jej w terminie z góry określonym i najpóźniej do 10 następnego miesiąca, w przypadku wynagrodzenia płatnego raz w miesiącu. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Tak więc należności ze stosunku pracy będą stanowić koszt firmy w miesiącu, za który są należne, o ile zostały terminowo wypłacone lub postawione do dyspozycji, tj. nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca (z uwzględnieniem przepisów zakładowych oraz postanowień umowy łączącej pracodawcę i pracownika).
 

Przykład

Spółka z o.o., zgodnie z zawartymi z jej pracownikami umowami o pracę, wynagrodzenia wypłaca do 7 dnia następnego miesiąca. Jeżeli wynagrodzenie za styczeń 2009 r. zostanie wypłacone (postawione do dyspozycji) do 6 lutego 2009 r. (7 luty jest dniem wolnym od pracy), spółka może zaliczyć je w koszty podatkowe w styczniu 2009 r.

W przypadku niedotrzymania terminu wypłaty, do omawianych należności stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt 57 updop. Oznacza to, że w takich okolicznościach obowiązuje zasada kasowa. Wobec tego wynagrodzenia i zasiłki wypłacane z opóźnieniem stają się kosztem dopiero w momencie ich wypłaty.
 

Zwróć uwagę!

Przedsiębiorca, który spóźni się z wypłatą wynagrodzenia za pracę zaliczy je do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym je wypłacił (postawił do dyspozycji).
 

Przykład

Przedsiębiorca zawarł umowy o pracę, zgodnie z którymi wynagrodzenie wypłacane jest do 5 dnia następnego miesiąca. Jeżeli pracodawca wypłaci wynagrodzenie za styczeń do 5 lutego 2009 r., wynagrodzenie będzie kosztem podatkowym już w styczniu 2009 r. Jeżeli wynagrodzenie zostanie zapłacone z opóźnieniem, np. 6 lutego 2009 r., wówczas przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić je w kosztach dopiero w miesiącu dokonania wypłaty.

Kiedy ująć w kosztach składki ZUS od wynagrodzeń za pracę?

O tym, kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią art. 22 ust. 6bb updof oraz art. 15 ust. 4h updop. Składki te mogą być uznane za koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, o ile składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof i art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop. Oznacza to, że wówczas takie koszty należy rozliczać według metody kasowej.

Przypominamy, że terminy opłacania składek przez płatnika wynikają z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Zasadniczo pracodawcy mają obowiązek wpłacania składek nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonali wypłaty wynagrodzeń. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) opłacają składki za dany miesiąc nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca.
 

Zwróć uwagę!

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują dwie zasady, według których ustala się moment uznania składek obciążających pracodawcę za koszt podatkowy. Pierwszą zasadę stosują pracodawcy, którzy wynagrodzenia wypłacają w miesiącu, za który są one należne. Pracodawcy ci zaliczają składki do kosztów tego miesiąca, pod warunkiem, że odprowadzają je terminowo. Drugą zasadę stosują pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenie dopiero po zakończeniu miesiąca (uwzględniając przepisy prawa pracy, umowy lub inne stosunki łączące strony). Mogą oni składki ZUS dotyczące tych wynagrodzeń zaliczyć do kosztów podatkowych miesiąca, za który wynagrodzenia są należne, jeśli opłacą składki o miesiąc wcześniej w stosunku do terminu przewidzianego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
 

Przykład

Przedsiębiorca zatrudnia jednego pracownika. Umowa o pracę przewiduje wypłatę wynagrodzenia do ostatniego dnia każdego miesiąca. Załóżmy, że za styczeń 2009 r. przedsiębiorca wypłaci wynagrodzenie terminowo, tj. 30 stycznia (31 stycznia jest dniem wolnym od pracy). Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w części dotyczącej jego, jako płatnika składek, opłaci w terminie, to może ująć je w kosztach stycznia 2009 r. Gdyby jednak uiścił je później, np. 17 lutego 2009 r., to koszt podatkowy, związany z opłaceniem składek, powstanie dopiero w miesiącu dokonania ich zapłaty, tu w lutym 2009 r.

Przykład

Przyjęty w spółce z o.o. system wynagrodzeń zakłada ich wypłatę do 4 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przyjmijmy, że za styczeń 2009 r. wynagrodzenia wypłacone zostaną w terminie, tj. 4 lutego 2009 r., natomiast składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczące tego wynagrodzenia uregulowane zostaną 13 lutego 2009 r. (o miesiąc wcześniejszym od terminu ustawowego). Spółka wynagrodzenia te oraz składki zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r.

Przykład

Spółka cywilna dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. Załóżmy, że wynagrodzenie za styczeń 2009 r. spółka wypłaci najpóźniej 10 lutego, spółka wydatek ten może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tych wynagrodzeń opłaci zgodnie z odrębnymi przepisami w marcu (w terminie ustawowym). Spółka może zaliczyć wartość składek do kosztów uzyskania przychodów dopiero w miesiącu dokonania ich zapłaty (tj. w marcu 2009 r.).

Przykład

Zgodnie z przyjętym w spółce z o.o. systemem wynagrodzeń, wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są do dnia 10 następnego miesiąca. Załóżmy, że spółka opóźni się z wypłatą wynagrodzeń za styczeń 2009 r. Dopiero 12 lutego 2009 r. spółka wypłaci swoim pracownikom wynagrodzenia za styczeń 2009 r. Tego samego dnia opłaci składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tych wynagrodzeń. Składki te będą opłacone w terminie wcześniejszym od terminu ustawowego. Ponieważ wynagrodzenia zostały wypłacone z opóźnieniem, zarówno wynagrodzenie, jak i składki spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w lutym 2009 r.

Wynagrodzenia, które są kosztem z chwilą wypłaty

Wynagrodzenia z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2, 4-9 i 18 updof, na mocy art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, jak dotychczas, mogą być kosztem podatkowym dopiero z chwilą wypłaty (postawienia do dyspozycji). Są to następujące należności:

1) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

2) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

3) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,

4) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (za wyjątkiem przychodów, które na mocy art. 14 ust. 2 pkt 10 updof są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

5) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

6) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

7) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

8) przychody z praw majątkowych w szczególności z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Przegląd Podatku Dochodowego Nr 2 z dnia 2009-01-20

Źródło informacji:

Więcej o:
r,
zasiłek,
pracodawcy,
przedsiębiorca,
fundusz pracy,
zarobki,
wypłaty,
ubezpieczenia,
koszty podatkowe,
ZUS,
składki zus,
składki
 

Ankieta

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Czy w Polsce potrzebne jest szkolnictwo zawodowe?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
95%

Nie

 
3%

Trudno powiedzieć

 
2%

Nie mam zdania

 
0%Głosów: 86

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.