Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Skąd wziąć pieniądze dla firmy?

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Kto by nie chciał mieć dużo pieniędzy? Często jest ich za mało, co szczególnie łatwo odczuwalne jest w czasach kryzysu. Dla przedsiębiorstw istniej wiele sposobów na zdobycie kapitału. Jednak pieniądz, pieniądzowi nie równy. Każdy człowiek się ma swoje zalety i wady, tak samo jest ze środkami pieniężnymi. Pochodzenie form finansowania przedsiębiorstwa determinuje korzyści i zagrożenia z jego korzystania.

w Polsce jest dostępnych bardzo dużo źródeł finansowania przedsiębiorstw.
w Polsce jest dostępnych bardzo dużo źródeł finansowania przedsiębiorstw. /AFP

Posiadanie kapitału przez przedsiębiorstwo jest uważane za jeden z kluczowych składników sukcesu spółki. Pieniądze to energia która wprawia przedsiębiorstwo w ruch, porządkuje wszystkie składniki i umożliwia stworzenie jednolitego organizmu.

Dają one możliwość uzyskania silnej pozycji rynkowej, dzięki czemu firmy napędzają rozwój gospodarki państwa. Dla każdego podmiotu gospodarczego, niezależnie od świadczonych usług czy oferowanych produktów, w każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, używane są różne instrumenty zapewniające finansowanie. W ciągu 20 lat kapitalizmu w Polsce jest dostępnych wiele źródeł kapitału zaczynając od kredytów, leasingu dotacji unijnych, a kończąc na pozyskaniu inwestora, czy też wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według raportu przygotowanego przez portal internetowy IPO.pl do najczęściej wykorzystywanych źródeł finansowania przedsiębiorstw należą: kredyt bankowy, kapitały własne oraz leasing. Natomiast do najmniej popularnych instrumentów pozyskiwania kapitału dla firm należą factoring, inwestycje Aniołów Biznesu czy fuzje.

Wykres 1. Formy finansowania wykorzystywane w przedsiębiorstwach


certuscapital

Źródło: Opracowanie własne Certus Capital na podstawie "Raport dla firm 2008" publikowanego na stronie www.ipo.pl

Kredyt bankowy - jest to najpopularniejszy sposób finansowania się przedsiębiorstw w Polsce. Polega on na zawarciu umowy między kredytodawcą, a kredytobiorcą. Kredytodawca udostępnia określoną kwotę na określony cel i czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym wynagrodzeniem. Według polskiego prawa jedyną instytucją mogącą udzielać kredytów jest bank. Podstawowe rodzaje kredytów wykorzystywanych przez firmy to kredyt inwestycyjny i obrotowy.

Leasing - powszechnie wykorzystywany instrument finansowania środków trwałych (tj. samochody, maszyny, urządzenia, nieruchomości) polega na tym, że leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego środka trwałego. W czasie trwania umowy korzystający z dobra dokonuje opłat leasingowych na rzecz firmy udzielającej leasingu. W Polsce są dostępne następujące rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy oraz zwrotny.

Fundusze Unijne - jest to jeden z najbardziej medialnych instrumentów finansowych. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa bardzo intensywnie wykorzystują dotacje unijne. Do 2013 roku w Polsce dostępne są środki z 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności. Celem istnienia tych funduszy jest wyrównanie różnic pomiędzy państwami członkowskim i ich regionami.

Odbywa się to poprzez modernizacji słabszych ekonomicznie okręgów, co prowadzi do zwiększenie atrakcyjności regionu oraz całej Unii Europejskiej. Łączna kwota środków przeznaczona na realizacje celów tych 3 programów wynosi 85,6 mld euro. Środki te będą rozdysponowane przy pomocy 6 krajowych oraz 16 programów operacyjnych. Odpowiadają one za różne obszary, zaczynając od ochrony środowiska, infrastruktury, innowacyjnych przedsiębiorstw, a kończąc na zasobach ludzkich.

Faktoring - to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz usług dodatkowych. Na polskim rynku usługi faktoringowe świadczą dwa rodzaje instytucji: banki oraz firmy w wyspecjalizowane w obsłudze należności (finansowanie, zarządzanie, monitorowanie, windykacja). Banki na ogół zajmują się standardowymi przypadkami i oferują jedynie finansowanie. Natomiast firmy faktoringowe oferują również inne usługi, takie jak: prowadzenie rozliczeń, inkaso wierzytelności czy pomoc w windykacji (ściąganiu) przeterminowanych należności.

Fundusze Venture Capital/Private Equity - zwroty te oznaczają szczególny rodzaj inwestycji kapitałowych: inwestycje w spółki nienotowane na giełdzie. Fundusze kupują udziały/akcje przedsiębiorstw na rynku niepublicznym i starają się aby wartość danego przedsiębiorstwa znacząco wzrosła - po to, by po kilku latach odsprzedać swe udziały/akcje z zyskiem. Właśnie dlatego interesy funduszy są zbieżne z interesem innych udziałowców przedsiębiorstwa, którym także zależy na jego wzroście. Fundusz PE/VC zarabia tylko wtedy gdy zarabiają inni udziałowcy i razem z nimi ponosi ryzyko. Inwestorzy PE/VC są często inwestorami aktywnymi, wspierającymi zarząd w realizacji programu rozwoju firmy i aktywnymi członkami rad nadzorczych.

Business Angels - są to inwestorzy indywidualni powszechnie w Polsce nazywani Aniołami Biznesu, którzy posiadają duże sumy pieniędzy i często rozważają inwestycje w spółki nie notowane na giełdzie papierów wartościowych. Dla swoich inwestycji poszukują nowopowstałych, innowacyjnych przedsiębiorstw lub firm potrzebujących kapitału dla dalszego szybkiego rozwoju. Średnia wartość kwot, które skłonni są zainwestować BA wahają się w przedziale od 100 tys. do kilku mln zł. Inwestorzy ci często oczekują zapewnienia im w umowach inwestycyjnych aktywnego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Initial Public Offering czyli pierwsza publiczna oferta. Pod tym enigmatycznym zwrotem kryje się proces upublicznienia spółki, czyli debiut spółki na giełdzie papierów wartościowych. Jest to zarazem możliwość wyjścia inwestora z dotychczasowej inwestycji, ale także miejsce pozyskania dużej ilości kapitału na dalszy rozwój firmy. Uważa się, że upublicznienie spółki jest punktem kulminacyjnym dla spółki, rozpoczynającym nowy etap rozwoju. Możliwość zmiany akcjonariatu, pozyskania nowych akcjonariuszy czy kapitału, zwiększona kontrola nad działalnością spółki, to jedne z niewątpliwych zalet wprowadzenia firmy do publicznego obrotu. Giełdowy debiut spółki jest procesem długotrwałym wymagającym udziału wielu specjalistów zaczynając od biura maklerskiego, firmy audytorskiej, doradcy finansowego, kancelarii prawnej i kończąc na agencji PR.

NewConnect - pod koniec sierpnia 2007 roku został uruchomiony nowy alternatywny rynek obrotu papierami wartościowym NewConnect. Powstał on specjalnie z myślą o młodych, perspektywicznych małych i średnich przedsiębiorstwach, które poprzez debiut giełdowy chciałyby pozyskać kapitał. Ten alternatywny system obrotu stwarza szanse pozyskania środków z emisji nowych akcji na rozwój spółki. Rynek ten charakteryzuje się tym, że etap wprowadzania akcji jest dużo szybszy i dużo tańszy niż w wypadku GPW. Obecność na NewConnect stwarza mniej obowiązków informacyjnych niż ma to miejsce w przypadku rynku głównego. Podobnie jak w przypadku GPW w momencie IPO potrzebny jest udział specjalistycznej spółki. Rolę tą w tym zakresie pełni Autoryzowany Doradca.

Poniższa tabela przedstawia wady i zalety przedstawionych powyżej metod finansowania się przedsiębiorstwa.

Tabela 1 Wady i zalety metod finansowania przedsiębiorstw, opracowanie własne


certuscapital

Źródło: Opracowanie własne Certus Capital

Jak widać z powyższego opracowania w Polsce jest dostępnych bardzo dużo źródeł finansowania przedsiębiorstw. Oczywiście istnieją też inne instrumenty finansowe zapewniające kapitał dla firm jak sekurytyzacja, czy otwarte linie kapitałowe, jednak w naszym kraju cały czas nie znajdują dużego zastosowania w rozwoju spółek. Jest to związane z niedostateczną wiedzą menadżerów oraz dyrektorów finansowych.

Także dostępność poszczególnych źródeł pozyskiwania środków jest ograniczona, co szczególnie widać w czasach ograniczonego dostępu do kredytu. Dla najbliższych lat prognozy gospodarcze mówią o poprawie sytuacji na rynkach finansowych, co bezpośrednio przełoży się na możliwość lepszego finansowania przedsiębiorstw. Będzie to szczególne ważne dla polskich firm, które są motorem napędowym największej i najstabilniejszej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej, jak mówi się o Polsce w krajach rozwiniętych.

Paweł Materniak

Źródło informacji: certuscapital

Więcej o:
fundusze,
przedsiębiorstwo,
inwestorzy,
finansowanie,
debiut,
wady,
kredyt,
przedsiębiorstwa,
firmy

Kalkulator ustawowy

Data powstania zobowiązania*:

Data zapłaty zobowiązania*:

Rynek międzybankowy

 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (5)

Dodaj komentarz

~Prawy -

i zdobyć władzę. Sprawdzone !

~janek -

Zapytajcie Tuska i jemu podobnych oni to robią od jakiegoś czasu,okradają społeczeństwo.

~oszukani Polacy -

kto nas okrada ? moze zus oze fiskus moze wymiar niesprawiedliwosci prokuratura ?