Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną - pytania i odpowiedzi

www.gofin.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Likwidacja działalności przez czynnego podatnika podatku VAT wiąże się z koniecznością wypełnienia przez niego szeregu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o VAT. Są to z jednej strony obowiązki formalne - takie jak złożenie formularza VAT-Z, stanowiącego dla organu podatkowego informację o zaprzestaniu wykonywania przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, a z drugiej obowiązki, które związane są z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT za ostatni miesiąc prowadzenia działalności.
 

 ? 

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam z końcem września 2010 r. zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Czy wszystkie posiadane towary muszę wykazać w remanencie, czy też niektóre, np. wyposażenie lokalu, w którym prowadzę działalność, mogę pominąć?

W przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub likwidacji spółki cywilnej lub spółki handlowej niemającej osobowości prawnej, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem towary niespełniające powyższych warunków, nie podlegają opodatkowaniu.

Należy pamiętać, iż ani cel nabycia towarów ani ich faktyczne przeznaczenie nie jest w świetle ustawy o VAT kryterium przesądzającym o ich opodatkowaniu w przypadku zakończenia działalności. W związku z tym zasada opodatkowania towarów, które po nabyciu nie zostały sprzedane, w przypadku likwidacji działalności, dotyczy zarówno środków obrotowych, jak i środków trwałych podatnika.

Jedynym kryterium jest tu prawo do odliczenia VAT w momencie zakupu.
 

 ? 

Czy wartość towarów objętych spisem z natury należy wycenić według wartości rynkowej?

Zgodnie z art. 14 ust. 8, w związku z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona na podstawie cen ich nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Zastosowana liczba mnoga i brzmienie „określone” - w odniesieniu do ceny nabycia i kosztów wytworzenia określonych w momencie dostawy powoduje często wątpliwość podatników: czy należy stosować cenę faktycznie poniesioną w chwili nabycia (lub wytworzenia towarów), czy też cena ta powinna zostać „skorygowana” na dzień, w którym powstał obowiązek podatkowy?

Należy jednak uznać, że podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 10, określa się jako wartość rynkową towarów w momencie powstania obowiązku podatkowego.
 

 ? 

Czy spis z natury musi być sporządzony w dniu, w którym zaprzestaje się wykonywania czynności opodatkowanych, czy też można go sporządzić w późniejszym terminie?

W myśl art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie, jak stanowi art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w takim przypadku powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca określił także termin, w jakim podatnik likwidujący działalność ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy o dokonanym spisie. O dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i kwocie podatku należnego podatnik musi poinformować organ podatkowy, załączając odpowiednią informację do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
 

 ? 

Ze względów zdrowotnych nie będę w stanie prowadzić przez jakiś czas działalności gospodarczej. Czy muszę w związku z tym zlikwidować działalność i złożyć formularz VAT-Z, czy też mogę czasowo zawiesić działalność?

Podatnik sam musi podjąć decyzję, czy chce działalność zlikwidować, czy też tylko czasowo zaprzestać jej wykonywania. Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) ma bowiem możliwość czasowego zawieszenia działalności. Nie ma wówczas konieczności likwidacji działalności na podstawie art. 14 ustawy o VAT.

Jeżeli podatnik tylko przez pewien czas z powodów zdrowotnych musi przerwać prowadzoną działalność, to zasadne wydaje się zawieszenie, a nie likwidacja działalności. Zawieszenie może trwać od jednego do dwudziestu czterech miesięcy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poza pewnymi wyjątkami, w okresie zawieszenia działalności podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT).
 

 ? 

Po likwidacji działalności zamierzam wnieść jako wkład do spółki cywilnej wszystko, co było związane z dotychczas prowadzoną przeze mnie działalnością. Spółka cywilna będzie prowadzić taką samą działalność jaką prowadziłem dotychczas. Czy w związku z likwidacją dotychczasowej formy działalności gospodarczej muszę sporządzić spis z natury i zapłacić podatek z tego tytułu?

W przypadku gdy składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić będą wkład do spółki cywilnej, w której to formie dalej prowadzona będzie działalność gospodarcza, zastosowanie znajdzie przepis art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). W myśl tego przepisu, w przypadku gdy osoba fizyczna wniesie wkład w postaci przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej na pokrycie udziałów, to spółka ta wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby wkład ten wnoszącej.

Oznacza to, że spółka cywilna stanie się następcą prawnym osoby wnoszącej ten wkład. Z chwilą gdy cały majątek firmy prowadzonej jednoosobowo stanie się własnością spółki - osoba fizyczna zakończy działalność. Ponieważ nie będzie posiadała towarów, które należy ująć w spisie z natury (zostaną one przekazane do spółki cywilnej), to w związku z tym nie wystąpi konieczność sporządzania remanentu i odprowadzania podatku VAT z tego tytułu.
 

 ? 

W jakim terminie otrzymam zwrot z ostatniej deklaracji VAT, w której wykazałem zarówno podatek należny od remanentu, jak i zakupy towarów i usług, od nabycia których przysługiwało mi prawo do odliczenia, a podatek naliczony był wyższy od należnego?

Jeżeli z rozliczenia podatku, dla którego powstał obowiązek podatkowy przy sporządzeniu spisu z natury, czyli z ostatniej deklaracji, wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnikowi przysługuje prawo bezpośredniego zwrotu tej kwoty. Wynika to z art. 14 ust. 9a ustawy o VAT.

W art. 14 ust. 9d ustawy o VAT wskazano, że do zwrotu, o którym mowa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 ustawy. Oznacza to, że co do zasady zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji składanej przez podatnika likwidującego działalność może nastąpić w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Natomiast poprzez odwołanie się w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze do art. 87 ust. 6 termin ten może ulec skróceniu do 25 dni, jeżeli spełnione są warunki określone w tym przepisie.

Zatem podatnik powinien otrzymać zwrot w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji (bądź w terminie 25 dni, gdy złoży w tej sprawie wniosek i spełnia warunki określone w art. 87 ust. 6).
 

 ? 

Zlikwidowałem działalność gospodarczą w maju 2010 r. Czy mogę złożyć teraz korektę deklaracji VAT-7 za maj 2010 r. zmniejszającą zobowiązanie za ten miesiąc (na podstawie faktur korygujących), jeśli nie jestem już podatnikiem VAT?

Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych nie powoduje braku możliwości przeprowadzania przez organ podatkowy kontroli u tego podatnika za okres, w którym działalność była prowadzona. Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Również w okresie 5 lat następuje przedawnienie prawa do wydania przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, czy też ustalającej kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Skoro więc podmiot wykreślony z rejestru może spodziewać się kontroli podatkowej również w okresie, kiedy nie jest już podatnikiem VAT i wobec niego może zostać wydana decyzja wymiarowa, nie powinno być również przeszkód, aby skorygował złożoną uprzednio deklarację podatkową.
 
 

Likwidacja działalności przez osobę fizyczną - krok po kroku

1. Podatnik likwidujący działalność gospodarczą musi sporządzić spis z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.

2. O dokonanym spisie podatnik musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, podając w tym zawiadomieniu ustaloną wartość towarów oraz kwotę podatku należnego, przy czym informacja ta musi być dołączona do deklaracji składanej za okres, w którym zaprzestano wykonywanie działalności.

3. Jeżeli z rozliczenia podatku, dla którego powstał obowiązek podatkowy przy sporządzeniu spisu z natury wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnikowi przysługuje prawo bezpośredniego zwrotu tej kwoty; jeżeli z deklaracji wynika kwota do zapłaty - podatnik ma obowiązek zapłaty tego podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po ostatnim okresie rozliczeniowym.

4. Podatnik likwidujący działalność gospodarczą musi złożyć formularz VAT?Z, na podstawie którego organ podatkowy wykreśla podatnika z rejestru.

Poradnik VAT Nr 17 z dnia 2010-09-10

GOFIN podpowiada

Źródło informacji:

Więcej o:
pytania,
odpowiedzi,
VAT
 

Ankieta

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Jak oceniasz system ulg prorodzinnych w Polsce?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Dobry

 
9%

Zły

 
83%

Trudno powiedzieć

 
4%

Nie mam zdania

 
4%Głosów: 2254

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

~teresa (..) -

chcę zlikwidować swoją działalność gosp.sprzedając ją sieci handlowej w jaki sposób to przeprowadzić/