Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

MF: Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania lub domu

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat od kupna lub wybudowania nie podlega PIT. Jeżeli podatnik będzie chciał sprzedać ją wcześniej, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej lub meldunkowej.

Zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat od kupna lub wybudowania nie podlega PIT
Zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat od kupna lub wybudowania nie podlega PIT /©123RF/PICSEL

Czy sprzedając dom, zawsze trzeba płacić podatek?

Właścicielka domu jednorodzinnego, który kupiła 10 lat temu, teraz chce go sprzedać. Z powodu kłopotów finansowych zależy jej na zminimalizowaniu obciążeń podatkowych. Czy sprzedaż domu będzie podlegać opodatkowaniu?

NIE

Podatek dochodowy zasadniczo płaci się, gdy ktoś osiągnie przychód ze sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz udziału w nieruchomości. Nie trzeba go jednak uiszczać, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył lub wybudował dany obiekt. Oznacza to, że jeśli ktoś został właścicielem nieruchomości w 2007 r. lub wcześniej i sprzedaje ją w 2013 r., to nie musi uiszczać podatku ani wykazywać sprzedaży w deklaracji.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Czy dla podatku ma znaczenie okres faktycznego zamieszkania?

Podatniczka mieszkała z mężem w jego mieszkaniu ponad 20 lat. Rozwiedli się. W wyniku podziału majątku kobieta rok temu otrzymała mieszkanie, które wcześniej było własnością męża. Teraz chce je sprzedać. Czy może nie płacić PIT?

NIE

Sprzedaż mieszkania byłaby wolna od PIT, jeśli nastąpiłaby po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatniczka je nabyła. Chodzi tu o moment przejęcia własności mieszkania lub prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Nastąpiło to w chwili, gdy uprawomocnił się wyrok sądu orzekający o podziale majątku.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Czy obowiązuje jedna ulga dla wszystkich podatników?

Podatnik kupił w 2008 r. mieszkanie, które chce teraz sprzedać. Czy aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, powinien się kierować przepisami zawartymi w ustawie o PIT w brzmieniu z 2013 r.?

NIE

Ulga mieszkaniowa była dość często zmieniana przez ustawodawcę. Obecnie mamy do czynienia z dwoma jej odmianami. O tym, która jest właściwa, decyduje data nabycia lub wybudowania zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego.

Jeżeli dana osoba została właścicielem nieruchomości między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r., może skorzystać z ulgi meldunkowej. Zwalnia ona z podatku za sprzedaż nieruchomości, w której było się zameldowanym przez rok przed jego zbyciem.

Z kolei podatnik, który nabył mieszkanie po 1 stycznia 2009 r., może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Aby nie płacić PIT, wystarczy przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży lokalu lub domu na własne cele mieszkaniowe. Trzeba to zrobić w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została zbyta.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 126 wprowadzony ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588)

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Czy przy uldze meldunkowej trzeba złożyć oświadczenie?

W latach 1985-2007 podatnik mieszkał z matką i był zameldowany w należącym do niej lokalu. W 2008 r. matka zmarła, a syn odziedziczył cały majątek, w tym mieszkanie. Obecnie chce je sprzedać. Czy musi załatwić jakieś formalności w urzędzie?

TAK

Ze zwolnienia podatkowego w ramach ulgi meldunkowej może skorzystać osoba, która była zameldowana w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym na pobyt stały. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Ponieważ przepisy nie wskazują, od kiedy należy liczyć ten termin, przyjmuje się, że prawo do zwolnienia podatkowego daje każdy roczny okres zameldowania, a więc zarówno przed nabyciem nieruchomości jak i po nim. Aby skorzystać z ulgi, trzeba jednak we właściwym urzędzie skarbowym złożyć oświadczenie, że spełnia się warunki do zwolnienia. Należy je złożyć w takim terminie jak zeznanie za rok, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli do 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli podatnik zapomni o oświadczeniu, będzie musiał zapłacić 19-proc. podatek od dochodu (różnicy między przychodem a kosztami) uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. Nie musi natomiast składać deklaracji na formularzu PIT-39.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 126 wprowadzony ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588)

Czy brak zeznania wyłącza ulgę mieszkaniową?

Podatniczka sprzedała w 2013 r. mieszkanie kupione w 2012 r. Pieniądze chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe i skorzystać z ulgi podatkowej. Czy jeżeli nie złoży zeznania PIT-39 w obowiązującym terminie, tj. do 30 kwietnia 2014 r., to straci prawo do ulgi?

NIE

Osoba, która sprzedaje mieszkanie kupione po 1 stycznia 2009 r., może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Żeby nie zapłacić PIT, musi w ciągu dwóch lat przeznaczyć dochód ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe. Przepisy ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. nie zawierają wymogu składania specjalnego oświadczenia, że uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Wskazują jednak, że podatnik powinien złożyć PIT-39, w którym rozliczy sprzedaż mieszkania. Musi to zrobić do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie lokalu. Kwotę ulgi, którą należy wpisać do formularza, trzeba policzyć samemu. Oblicza się ją jako iloczyn dochodu ze sprzedaży i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli podatnik nie wie, ile dokładnie w ciągu dwóch lat wyda na własne potrzeby mieszkaniowe, podstawia do tego wzoru planowaną kwotę. Jeśli w rzeczywistości okaże się ona inna, niż szacował (np. wyda mniej pieniędzy), będzie musiał złożyć korektę i zapłacić podatek od niewykorzystanych środków.

Niezłożenie w terminie PIT-39 nie powoduje utraty prawa do ulgi. Zwolnienie przysługuje podatnikowi z mocy prawa i nie wymaga decyzji organów podatkowych. Do skorzystania z niego uprawnia spełnienie ustawowych warunków. Niewywiązanie się z obowiązku terminowego złożenia zeznania może natomiast skutkować konsekwencjami karnymi skarbowymi np. mandatem.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Czy umowa dożywocia zwalnia z opodatkowania?

Podatniczka dostała w spadku po mężu połowę mieszkania. Niedługo potem przekazała lokal córce w drodze umowy dożywocia. Czy w związku z tym, że nie otrzymała zapłaty za przekazanie prawa do nieruchomości, może nie płacić podatku?

NIE

Umowa dożywocia polega na tym, że właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść prawo własności na inną osobę, która w zamian ma obowiązek dostarczać mu do końca życia środków utrzymania. Zdaniem organów podatkowych dożywocie jest umową odpłatną, a więc przekazanie mieszkania w ten sposób skutkuje powstaniem przychodu, który powinien być opodatkowany PIT. Osoba starsza, która oddaje mieszkanie, otrzymuje w zamian za nie świadczenie, czyli środki utrzymania. Takie stanowisko potwierdziło w grudniu 2012 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr SPS-023-10309/12). W praktyce oznacza to, że osoba, które zawarła umowę dożywocia, będzie zobowiązana przez organy podatkowe do zapłaty podatku, jeżeli przekazała mieszkanie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła lub wybudowała tę nieruchomość.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Art. 908 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)

Czy prawo do ulgi można odziedziczyć?

Podatnik sprzedał spółdzielcze prawo do lokalu. Miał zamiar kupić i urządzić nowe mieszkanie dla siebie i córki. Przed śmiercią zdążył tylko kupić lokal, remont zrobiła już córka. Czy musi zapłacić podatek?

TAK

Osoby, które przejmą spadek po zmarłym, odpowiadają za jego zaległości podatkowe. Oznacza to, że po śmierci ojca fiskus może żądać zapłaty należnych podatków od jego córki. Prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest prawem majątkowym, a nie osobistym, a więc spadkobiercy je dziedziczą. Ulga zależy jednak od tego, czy podatnik - a nie jego spadkobiercy - wyda uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pieniądze na inne cele mieszkaniowe. Spadkobiercy mogą więc skorzystać z ulgi, ale pod warunkiem że przychód (bądź jego część) na określone cele wydatkował spadkodawca osobiście. W omawianej sprawie ten warunek nie został do końca spełniony. W efekcie córka musi zapłacić 19-proc. podatek od części dochodu uzyskanego przez spadkodawcę ze sprzedaży nieruchomości, która nie została przez niego wydana (a więc pieniędzy przeznaczonych na remont).

Podstawa prawna

Art. 97 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

Czy zaciągnięcie kredytu na mieszkanie uprawnia do ulgi?

Podatnik sprzedał mieszkanie, które otrzymał w spadku w 2011 r. Pieniądze ze sprzedaży posłużą mu do spłaty kredytu hipotecznego. Czy może skorzystać z ulgi?

TAK

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie tych potrzeb. Nie ma znaczenia, czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, czy też na inną inwestycję mieszkaniową, która służyła zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredyt musi być jednak zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Paulina Bąk

15 lutego 2013 (nr 33)

Źródło informacji: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej o:
ulga meldunkowa,
Dziennik Gazeta Prawna,
ulga mieszkaniowa,
sprzedaż mieszkania

Stawki podatkowe 2010

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »

Stawki podatkowe 2011

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (31)

Dodaj komentarz

~zbych -

coś tu jest pokręcone - po raz pierwszy czytam , że po sprzedaży nieruchomości należy zapłacić 19 % podatku - pomieszane z poplątaniem !

~Bo no -

Większość ludzi ze względu na małe oprocentowanie lokat trzyma swoje oszczędności w tzw. "banku ziemskim" czyli w domu lub przejada.Jedynie korzystają na tym biedronki lidle itp. wyprowadzając pieniądze za granice do swoich firm matek.Ja też staram sie jak najmniej trzymać pieniędzy w banku i dobrze na tym wychodzę.Przynajmniej śpię spokojnie.Obniżenie stóp procentowych przyczynia się do coraz wiekszej inflacji która obecnie jest dwucyfrowa.Coraz mniej jest chętnych na branie kredytów i to zaczyna boleć dla banku.

~ola -

Kupujesz mieszkanie - płacisz 2% podatku od czynności cywilno -prawnej państwu, sprzedajesz mieszkanie płacisz 19% podatku od zbycia... do tego podatek vat od wynagrodzenia notariusza, co pomniejsze pominę..

~mir -

Zarabiamy złotówkę. Kupujemy mieszkanie - płacimy podatek, kupujemy koszulę - płacimy podatek, kupujemy coś do jedzenia - płacimy podatek i tak dalej. Pytanie ile z zarobionej złotówki państwo zabiera nam w formie różnych podatków. Czy aby nie jest tak jak to przedstawiał obśmiewany Korwin - Mike, że zostaje nam z tej złotówki 18 groszy /teraz to może jeszcze mniej/. A może to co się działo z naszymi płacami do 1990 roku to było wypisz wymaluj to samo co mamy dzisiaj, tylko, że jak to ktoś powiedział mamy paszport w szufladzie. Fiskalizm państwa poraża czego dowód dało MF ostatnimi czasy gdy zadecydowało, że rodziny wielodzietne korzystające z programów osłonowych mają płacić podatek od uzyskanych ZYSKÓW.

~Sylwek -

Kupiłem działkę budowlaną w 2006 r na której wybudowałem dom. Odbiór domu i pozwolenie na użytkowanie dostałem w 2011 r. Czy muszę płacić podatek od sprzedaży domu?

~beata -

czy aby sprzedać dom musi być jeden właściciel,czy wszyscy współwłaściciele mogą razem sprzedać swoje udziały ?tzn po sprawie spadkowej jest nas 6-ciu,każdy ma swoją część,sąsiad do którego przylega domek,chce kupić a my chcemy sprzedać,czy tak można ?

~Gosia -

W 2008 roku zakończyliśmy budowę domu a w 2013 odebraliśmy dom w urzędzie a pod koniec roku 2013 dopiero się zameldowalismy, czy przy sprzedaży domu musimy płacić podatek jeśli po sprzedaży kupimy nowa nieruchomosc ?

~Podatnicy -

Mam problem. W maju zeszłego roku tata sprzedał mieszkanie, które odziedziczył po babci. Z tego co wiem nie zapłacił 19% podatku, bo nikt nas nie poinformował. Na dodatek w umowie sprzedaży jest napisane, że wszelkie koszta pokrywają kupujący. Jednak parę dni temu przyszło wezwanie z Urzędu Skarbowego w celu złożenia zeznania podatkowego PIT38. No i kompletnie nie wiemy o co chodzi.

~alex -

Witam mam pytanko czy moze ktos mi pomoc? w 2001 zakupilem wraz z zona dzialke budowlana rok pozniej zaczelismy budowac dom budowa ustala w 2004 na etapie stanu surowego w 2011 sie rozwiedlismy i podzielilismy majatkiem ja otrzymalem dom byla zona mieszkanie czyli zostalem jedynym wlascicielem tego domu teraz chce go sprzedac czy bede musial zaplacic podatek? prosze o pomoc z gory dziekuje

~aga -

a ja mam pytanie - ojciec ma do zapłacenia 19% podadku od zbycia nieruchomości - chyba, że wyda te pieniądze na cele mieszkaniowe - czy w takim razie może "wykupić" udział w nieruchomości syna?