Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

Fundusze europejskie
×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Jak można założyć firmę na wsi za pieniądze z Unii Europejskiej?

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozwalają uruchomić działalność gospodarczą na terenach wiejskich lub zmodernizować już istniejącą firmę.

 Za pieniądze z UE można uruchomić działalność gospodarczą lub zmodernizować już istniejącą firmę
Za pieniądze z UE można uruchomić działalność gospodarczą lub zmodernizować już istniejącą firmę /© Panthermedia

Czy nowe miejsca pracy trzeba utrzymać?

Za dotację w wysokości 200 tys. zł z PROW rok temu otworzyłam sklep, w którym zatrudniam dwie pracownice. Ponieważ przedsięwzięcie nie okazało się dochodowe, chcę zwolnić jedną z nich. Czy muszę obsadzać oba stanowiska pracy przez jakiś określony czas?

TAK

Przedsiębiorca, który podpisze z ARiMR umowę o przyznaniu mu wsparcia na tworzenie mikroprzedsiębiorstw, jest związany z agencją zobowiązaniem dotyczącym utworzenia i utrzymania miejsc pracy przez okres dwóch lat. Ich liczba jest uzależniona od wielkości wsparcia. Generalnie każde 100 tys. zł pomocy jest równoznaczne z utworzeniem i utrzymaniem przez dwa lata jednego stanowiska. Przez co najmniej taki okres pracodawca nie może zwolnić pracowników zatrudnionych na stanowisku dotowanym przez UE. ARiMR ma prawo rozwiązać umowę i zażądać zwrotu środków od przedsiębiorcy, jeśli ten nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących tworzenia stanowisk pracy, tzn. nie utworzył odpowiedniej ich liczby lub obniżył przed upływem dwóch lat zatrudnienie w firmie.

Podstawa prawna

Par. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 62, poz. 319).

Czy konieczne jest utworzenie miejsc pracy?

Rozpocząłem budowę spa w podwarszawskiej miejscowości. Jednocześnie czekam na rozpatrzenie wniosku o przyznanie 300 tys. zł z PROW na utworzenie tej firmy. Zamierzam prowadzić inwestycję razem z żoną. Czy muszę zatrudnić pracowników?

TAK

Maksymalna kwota dofinansowania takiej inwestycji może wynieść 300 tys. zł. Przy czym przyznanie dotacji wiąże się ze zobowiązaniem przedsiębiorcy do tworzenia miejsc pracy. I tak w przypadku wsparcia w wysokości 100 tys. zł wymagane jest utworzenie jednego stanowiska pracy. Dotacja w kwocie 200 tys. zł oznacza konieczność stworzenia dwóch miejsc pracy, a kwota dofinansowania 300 tys. zł pociąga za sobą konieczność utworzenia trzech stanowisk. Ich liczbę podaje się w przeliczeniu na pełne etaty. Dopuszczalne jest zatrudnienie pracowników na etatach cząstkowych. Na przykład przy sześciu osobach zatrudnionych na pół etatu można uzyskać wsparcie przeznaczone na stworzenie trzech miejsc pracy (maksymalnie 300 tys. zł). Przy obliczaniu utworzonych miejsc pracy uwzględnia się także mikroprzedsiebiorcę, któremu została przyznana dotacja.

Podstawa prawna

Par. 12 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883).

Czy agencja skontroluje dotowaną inwestycję?

Trzy lata temu kupiłam wyposażenie chłodni za środki z PROW. Zamierzam zmienić profil firmy i część urządzeń zakupionych za unijne dofinansowanie chciałabym sprzedać. Czy muszę zatrzymać sprzęt na wypadek kontroli agencji?

TAK

ARiMR może kontrolować wydatki związane z przyznaną pomocą przez pięć lat. Przez ten czas przedsiębiorcy są zobowiązani utrzymać trwałość inwestycji zrealizowanej za unijne pieniądze. W tym czasie nie mogą np. sprzedać ani wydzierżawić kupionego za unijne pieniądze sprzętu. Termin ten do 2011 r. był liczony od momentu dokonania przez agencję ostatecznej płatności. Znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi daje przedsiębiorcom możliwość wystąpienia do agencji o zmianę sposobu liczenia tego okresu. Może on być liczony już od dnia zawarcia przez agencję umowy z mikroprzedsiębiorcą, tym samym może być skrócony co najmniej o kilka miesięcy.

Podstawa prawna

Par. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 62, poz. 319).

Czy ubezpieczony w KRUS założy firmę?

Na wsi, gdzie mieszkam, chcę otworzyć sklep. Zamierzam skorzystać z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Jestem jednak ubezpieczony w KRUS, a słyszałem, że to wyklucza z możliwości ubiegania się o takie wsparcie. Czy przysługuje mi dotacja?

NIE

O pomoc na tworzenie małych firm z PROW mogą ubiegać się osoby fizyczne, pod warunkiem jednak, że nie są ubezpieczone w KRUS. Jeśli korzystają z ubezpieczenia społecznego rolników, powinny ubiegać się o inny rodzaj dofinansowania z PROW. Do nich adresowane są dotacje na tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Natomiast osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc na utworzenie własnej małej firmy na wsi musi być pełnoletnia i nie może mieć ukończonych 60 lat. Pomoc nie przysługuje ponadto wykluczonym z ubiegania się o środki z PROW, a są nimi osoby, które umyślnie złożyły fałszywe oświadczenie.

Istotne dla otrzymania wsparcia jest miejsce zamieszkania potencjalnego beneficjenta oraz wykonywania przez niego dotowanej działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o pomoc musi zamieszkiwać, a inwestycja być zlokalizowana na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.

Podstawa prawna

Par. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883).

Czy trzeba zainwestować własne pieniądze?

Planuję budowę tartaku, ale nie mam własnych środków na zrealizowanie w całości tego przedsięwzięcia. Złożyłem w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o dofinansowanie z PROW dla mikroprzedsiębiorstw. Czy pieniądze otrzymam dopiero wówczas, gdy rozpocznę inwestycję?

TAK

Pomoc dla drobnych przedsiębiorców na wsi jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów. Najpierw trzeba więc wyłożyć własne środki, aby móc się ubiegać o ich zwrot od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inwestycja może być sfinansowana ze środków unijnych jedynie w 50 proc. Pozostałe wydatki przedsiębiorca ponosi na własny koszt. Może się on ubiegać o refundacje także tych kosztów, które poniósł, zanim podpisał umowę z ARiMR o przyznaniu mu dofinansowania.

W trakcie realizacji inwestycji beneficjent może skorzystać z zaliczki. Jej kwota nie może być wyższa niż połowa przyznanej dotacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci gwarancji bankowej.

Podstawa prawna

Par. 11 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883).

Czy Unia sfinansuje zakup samochodu?

Razem z mężem w naszej oraz sąsiedniej miejscowości otworzyliśmy dwa punkty przedszkolne dla małych dzieci. Potrzebujemy samochodu w celu sprawnego przemieszczania się pomiędzy obiema placówkami. Złożyliśmy wniosek o dotację na rozwój naszej inwestycji z PROW. Czy możemy przeznaczyć ją na kupno auta?

TAK

Dotację na utworzenie lub rozwój małej firmy na wsi można przeznaczyć m.in. na zakup samochodu, ale jedynie po spełnieniu pewnych warunków.

Po pierwsze, wsparcia nie wolno przeznaczyć na sfinansowanie pojazdu przeznaczonego do prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie usług transportowych. Tak więc właściciel firmy przewozowej nie może przeznaczyć dotacji na zakup np. busa. Po drugie, jest możliwy zakup samochodu osobowego, ale jedynie wtedy, gdy jest on przeznaczony do przewozu co najmniej osiem osób (łącznie z kierowcą). Ponadto w przypadku zakupu samochodu osobowego, naczepy lub przyczepy, wydatki są możliwe tylko do pewnego limitu. Nie mogą być wyższe niż pozostałe koszty inwestycji. Natomiast w przypadku usług transportowych na zakup pojazdu nie można przeznaczyć więcej niż trzykrotność pozostałych kosztów.

Podstawa prawna

Par. 13 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883).

Czy Unia dotuje wytwarzanie energii?

Mieszkam na wsi. Od niedawna jestem bezrobotny. Chcę za unijne pieniądze zająć się wytwarzaniem energii odnawialnej. Czy na taką działalność mogę przeznaczyć dotację z PROW

TAK

W ubiegłym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poszerzyło wykaz działalności gospodarczych, na których uruchomienie można przeznaczyć wsparcie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883). W 2011 r. rozporządzenie zostało znowelizowane. Do wykazu działalności nierolniczych, które można uruchamiać na wsi za środki z PROW, zostały dopisane: wytwarzanie energii elektrycznej, pozyskiwanie drewna oraz roboty związane z budową dróg i autostrad. Tym samym wykaz działalności, na które można otrzymać unijną pomoc, obejmuje obecnie ponad 350 pozycji.

Podstawa prawna

Par. 1 ust. 19 pkt b rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 62, poz. 319).

Beata Lisowska

31 października 2012 (nr 212)

Źródło informacji: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej o:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z,
firma,
dotacje unijne,
wieś,
przedsiębiorczość,
KRUS,
na

Ankieta

Czy umiemy wykorzystywać pieniądze unijne?

Czy umiemy wykorzystywać pieniądze unijne?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Tak

 
15%

Nie

 
76%

Trudno powiedzieć

 
7%

Nie mam zdania

 
2%Głosów: 16516

Zagłosuj w innych ankietach »

 

Skomentuj artykuł: Fundusze europejskie

Wasze komentarze (38)

Dodaj komentarz

~jola -

jestem na krusie i chce założyć własnom działalność zwionzanom z produkcjom schodów gdzie mam sie udać i czy moge sie ubiegać o dofinansowanie

~rafal -

czy mogę założyć mikro przedsięmbiorstwo zanim dostane piniondze z uni

~kikat -

Jest to bardzo proste - założenie firmy na wsi daje teraz spore możliwości. Tutaj opisane są całe procedury... link

Załączniki:
bandziorry

Obojętny bandziorry -

link promocja wykorzystania funduszy UE

~FILIP -

GDYBY TO WSZYSTKO BYŁO JESZCZE UCZCIWE,JEDNYM SŁOWEM NORMALNE ALE NIE JEST, DLATEGO ŻE ;SAM ZGINIE W PAPIERACH , POŚREDNICY I.T.P. OGOŁOCĄ ŻE G..NO Z TEGO WYCHODZI NIE FIRMA.

~POPOPO -

~Leon -

Trzeba należeć do szeregó przestępczości politycznej i z unijnych środków można robić co się chce. Np. jeździć na wczasy za kasę przeznaczoną na zupełnei inny cel.

~BOB -

Całe szczęście, że wszyscy jesteście takie sieroty. Przynajmniej dla zaradnych więcej zostaje.

~uvb -

jest to nieaktualna propaganda .Gdzie są nabory na te programy?????

~Sert -

Widzę ze komentarze tutaj wypisują przeważnie jeszcze dobrze pamiętający czasy PRL ludziki. Niestety proszę państwa tamte czasy były nierealne utopijne . Ale dzięki temu ze już wiem jacy ludzie tutaj wypisują bzdury to rozumiem dlaczego pojęcia nie maja o walutach gospodarce i finansach . Całe pokolenie musi odejść żeby Polska była mądrzejsza.