Reklama

Kiedy ZUS wstrzyma pieniądze ?

ZUS uzależnia wypłatę świadczenia dorabiającemu emerytowi od rozwiązania przez niego stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Czy kontynuowanie pracy powoduje zawieszenie wypłaty?

W takiej sytuacji nie ma znaczenia wysokość przychodu.

Księgowa zatrudniona w prywatnej firmie spedycyjnej kończy w tym roku powszechny wiek emerytalny. Właściciel firmy chce, żeby podwładna nadal u niego pracowała. Zainteresowana chce jednak pobierać emeryturę. Czy jeśli księgowa chce pobierać dwie wypłaty, z ZUS i od pracodawcy, musi się zwolnić z pracy na kilka dni?

Tak

Zatrudniony kończący aktywność zawodową obowiązkowo musi dostarczyć do ZUS świadectwo pracy potwierdzające rozwiązanie zatrudnienia z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Przy czym w tym przypadku chodzi o termin ustalony w decyzji. Zasada ta ma zastosowanie wobec osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia. Tak więc emeryt, który kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego był zatrudniony przed dniem nabycia prawa do świadczenia, musi się liczyć z tym, że mimo iż ukończył wiek zwalniający go z zawieszalności wypłaty, to i tak przysługująca mu emerytura zostanie zawieszona. Nie ma przy tym znaczenia wysokość przychodów z tytułu pracy.

Reklama

Podstawa prawna

Art. 103a - 106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Czy praca w Unii Europejskiej wstrzymuje wypłatę?

Polak dwa lata przed emeryturą podpisał umowę na pracę w Niemczech. Po zakończeniu tego kontraktu niemiecki pracodawca zaproponował mu kontynuowanie zatrudnienia. Czy ZUS zawiesi wypłatę polskiej emerytury do czasu rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą unijnym?

Tak

Prawo do świadczenia wypłacanego przez ZUS ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Warunek ten dotyczy przedsiębiorcy, na rzecz którego zainteresowany pracował bezpośrednio przed dniem świadczenia. Zasada ta ma zastosowanie nie tylko do polskich firm, ale także emerytur przyznanych osobom pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy dotyczy także osób wykonujących pracę w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (z wyłączeniem osób wykonujących zatrudnienie w Australii). Zawieszenie emerytury trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i dostarczenia do ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy. W takim przypadku organ rentowy podejmuje wypłatę emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym został przedłożony dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

Podstawa prawna

Art. 103a - 106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Czy zawieszenie zależy od wieku?

W listopadzie 2013 r. wcześniejsza emerytka dodatkowo pracująca na podstawie umowy-zlecenia ukończyła powszechny wiek emerytalny. W lutym 2014 r. do ZUS wpłynęło zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego przychodu. Kwota wskazana w zaświadczeniu w sposób jednoznaczny wskazywała konieczność zawieszenia wypłaty świadczenia za cały 2013 r.

ZUS jednak zwrócił się do przedsiębiorcy o podanie przychodów z rozbiciem na poszczególne miesiące. W efekcie tego okazało się, że po odliczeniu przychodów osiąganych za okres po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego zainteresowana zarobiła tyle, że nie straciła prawa do wypłaty. Czy organ rentowy musi uwzględniać datę urodzenia?

Tak

Data urodzenia ma wpływ na zasady rozliczania przychodów uzyskiwanych przez emerytów. Ustawa emerytalna wyłącza stosowanie przepisów dotyczących zawieszania i zmniejszania świadczeń w związku z osiąganiem przychodów do tych emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia. Tak więc emerytom, którzy ukończyli powszechny wiek, wypłacane świadczenia przysługują w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy uzyskiwany przychód przekracza dopuszczalne kwoty.

Wyjątek od tej zasady dotyczy tych emerytów, którzy kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, co przed przejściem na emeryturę. Ukończenie przez emeryta powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie, w zależności od daty urodzenia, oznacza, że pobierane świadczenie od miesiąca, w którym został ukończony ten wiek, przysługuje w pełnej wysokości.

Podstawa prawna

Art. 103 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Czy zawieszenie wymusza rozliczenie przychodu?

Pracownik dużej firmy osiągnął wiek i staż uprawniający go do zakończenia aktywności zawodowej dla osób mających prawo do wcześniejszej emerytury. Dostarczył do ZUS wniosek oraz dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia. Wśród nich nie było świadectwa pracy, bowiem zainteresowany nie rozwiązał stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Czy w okresie zawieszenia wypłaty ZUS obowiązkowo rozliczy wysokość osiąganego przychodu?

Nie

Przychód uzyskany w okresie, gdy prawo do emerytury było zawieszone z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia, nie podlega rozliczeniu. Natomiast dochody z pracy podlegają przeliczeniu, jeśli osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury już po rozwiązaniu stosunku pracy i przedłożeniu w zakładzie świadectwa pracy lub zaświadczenia podpisuje kolejną umowę o pracę. W takiej sytuacji przychód osiągany po dostarczeniu świadectwa pracy ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury. A przy ustalaniu kwot granicznych przychodu wyłączeniu podlegają dopuszczalne kwoty przychodu obowiązujące w miesiącach, w których świadczenie podlegało zawieszeniu.

Podstawa prawna

Art. 103a - 106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Czy ZUS zatai rozliczenie?

Dorabiający wcześniejszy emeryt pracował na podstawie terminowej umowy o pracę, która uległa rozwiązaniu w czerwcu 2013 r. Miesiąc wcześniej zainteresowany uzyskał prawo do emerytury powszechnej w podniesionym wieku. W lutym tego roku pracodawca przesłał informację o wysokości zarobków, z której wynikało, że w przypadku miesięcznego rozliczenia zainteresowany będzie mieć zawieszoną wypłatę świadczenia za cały okres zatrudnienia. Czy zainteresowany musi stracić na rozliczeniu?

Nie

Przepisy ubezpieczeniowe umożliwiają rozliczenie przychodu na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to, że zainteresowany może rozliczyć swoje zarobki za cały rok, czyli także z uwzględnieniem przychodu, który został uzyskany po ukończeniu przez emeryta powszechnego wieku emerytalnego.

Takie rozwiązanie jest korzystne wówczas (tak jak to miało miejsce w tym przypadku), kiedy umowa o pracę uległa rozwiązaniu przed zakończeniem roku kalendarzowego. W takim przypadku - na wniosek zainteresowanego - rozliczenie świadczenia może nastąpić na zasadach ogólnych, a więc z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w całym rozliczanym roku kalendarzowym. Informacja o możliwości takiego rozliczenia zawarta jest w decyzji rozliczającej świadczenie. W celu jego dokonania konieczne jest przedłożenie nowego wykazu zarobków przed uprawomocnieniem się decyzji rozliczającej.

Podstawa prawna

Art. 103 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Czy nowy emeryt musi powiadomić ZUS?

Osoba mająca prawo do emerytury górniczej planuje dodatkowo pracować. Czy w takim przypadku obowiązkowo musi poinformować o tym organ rentowy?

Tak

Osoba po raz pierwszy ubiegająca się o emeryturę musi zawiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o ewentualnej wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Taka informacja powinna być umieszczona we wniosku o świadczenie. Natomiast osoba podejmująca dodatkową pracę zarobkową, a już uprawniona do wypłaty, zobowiązana jest do przesłania zakładowi stosownej informacji. Można tego dokonać na formularzu ZUS Rw-73 lub też w inny sposób. Istotne jest, aby z zawiadomienia tego wynikało, od kiedy została podjęta dodatkowa praca zarobkowa i jaka jest wysokość przychodu.

Przekazanie tego zawiadomienia ma istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia emerytury. Jego brak skutkuje rozliczeniem świadczenia i dochodzeniem zwrotu nienależnych świadczeń za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostanie wydana decyzja o rozliczeniu emerytury lub renty. Natomiast powiadomienie oddziału ogranicza możliwość dochodzenia zwrotu nienależnych świadczeń wyłącznie do roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji o rozliczeniu świadczenia. Z obowiązku tego nie zwalnia świadczeniobiorcy to, że ZUS został powiadomiony o powyższych okolicznościach przez płatnika składek.

Podstawa prawna

Art. 103 - 106 oraz art. 138 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Bożena Wiktorowska

27 czerwca 14 (nr 123)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »