Reklama

4FUNMEDIA (4FM): 4FUNMEDIA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4FUNMEDIA przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie posiada pisemnej reguły dotyczącej zmiany audytora. Spółka dokonuje zmiany audytora co kilka lat. Ostatnia zmiana dotyczy sprawozdań sporządzanych począwszy od 1 stycznia 2015 roku.

ReklamaI.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie istnieje dokument w formie pisemnej, w którym wyrażone byłyby zasady, jakimi kierują się osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej Spółki, ale Spółka stosuje takie zasady. Dotychczasowa praktyka w zakresie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej Spółki dowodzi, iż decydujące znaczenie przy wyborze mają takie kryteria jak dotychczas zdobyte doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia określonych funkcji. Kierowanie się powyższymi kryteriami pozwala na wybór członków organów zapewniających efektywne i sprawne funkcjonowanie Spółki oraz realizację przyjętych dla niej celów strategicznych, budżetów finansowych oraz planów dalszego rozwoju. Spółka stoi jednocześnie na stanowisku, iż stosowanie powyższej rekomendacji co do zasady sprzyja zmniejszaniu nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w dostępie do stanowisk decyzyjnych w spółkach giełdowych.I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie prowadzi transmisji z obrad. Spółka stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają w zupełności na uczestnictwo w zgromadzeniach wszystkich, zainteresowanych tym wydarzeniem akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocnika). Jednocześnie Spółka deklaruje, iż korzystając z możliwości jakie dają przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych, przekazuje do informacji publicznej pełną treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu, wyniki wszystkich głosowań oraz wszelkie istotne postanowienia jakie zapadły podczas Zgromadzeń, także w formie osobnych raportów bieżących. W dotychczasowej historii Spółki nie miała miejsce sytuacja, w której akcjonariusze lub inwestorzy zgłaszaliby zastrzeżenia do jakości polityki informacyjnej prowadzonej przez Spółkę w tym zakresie.I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Komentarz Zarządu został przedstawiony w pkt I.Z.1.16.I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana w zakresie proporcjonalnym do potrzeb i wielkości Spółki oraz z uwzględnieniem struktury jej akcjonariatu.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Komentarz Zarządu został przedstawiony w I.Z.1.3.II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcje komitetu audytu spełnia w Spółce Rada Nadzorcza.II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcje komitetu audytu spełnia w Spółce Rada Nadzorcza.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd wskazuje osoby do wykonywania zadań z obszaru zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub compliance o ile jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami Spółki.III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd wskazuje osoby do wykonywania zadań z obszaru zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub compliance o ile jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami Spółki.III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd wskazuje osoby do wykonywania zadań z obszaru zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub compliance o ile jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami Spółki.III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd wskazuje osoby do wykonywania zadań z obszaru zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub compliance o ile jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami Spółki. Do tej pory działalność tych osób nie była obszarem monitoringu rady nadzorczej.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Komentarz Zarządu został opisany w I.Z.1.16.IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Udział przedstawicieli mediów na walnym zgromadzeniu wymaga wcześniejszej akredytacji.
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie posiada spisanych regulacji wewnętrznych w tym zakresie, ale w razie zajścia konfliktu interesów podejmuje stosowne działania mające na celu zapobieganie, identyfikację oraz rozwiązywanie tego rodzaju konfliktów.
Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W dniu 10 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich dedykowanego dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również dla członków zarządów oraz kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi, a także innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich. Program ma być realizowany w okresie do 31 grudnia 2019 roku. Celem wprowadzenia programu opcji menedżerskich jest wsparcie długoterminowego wzrostu wartości akcji 4fun Media S.A. poprzez stabilizację osobową zarządu spółki, zarządów spółek zależnych oraz kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację strategii rozwoju oraz trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu oraz budowanie wartości dodanej, uzyskane dzięki wykorzystaniu mechanizmu motywacyjnego służącego bardziej efektywnemu zarządzaniu oraz działaniu w interesie Spółki i wszystkich grup akcjonariuszy. Z uwagi na skuteczność realizacji, Program przewiduje, aby pomiędzy okresem przyznania w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji ustalony został okres, w którym zbywalność akcji jest ograniczona. Okresy te ustalone są indywidualnie dla każdej osoby uprawnionej, biorącej udział w Programie.VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Komentarz Zarządu został opisany w komentarzu do zasady VI.R.1.
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Baran - Prezes Zarządu
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »