ACTION (ACT): Action Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Action Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie istotne dokumenty korporacyjne, statut spółki oraz inne dokumenty. W tym celu na stronie spółki jest stworzona specjalna zakładka „Inwestor”.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka na stronie internetowej przedstawia schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu,

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę wynikającą z art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Kluczowy biegły rewident nie wykonuje czynności rewizji finansowej w spółce w okresie dłuższym niż 5 lat.

I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez ACTION S.A. w roku 2015, Stanowi załącznik do raportu rocznego i jest publikowane jako oddzielny element.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Action S.A. zatrudnia pracowników różnych narodowości, różnych kultur, pracowników w różnym wieku, także osoby niepełnosprawne umożliwiając im aktywizację zawodową. Action dąży do zachowania równowagi w proporcjach zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Działamy wśród różnych kultur i narodowości, co bierzemy pod uwagę planując wspólną pracę. Doceniamy to, że nasza różnorodność przyczynia się do sukcesu Action i pozwala budować naszą markę. Spółka nie toleruje żadnych przejawów dyskryminacji. Traktuje w jednakowy sposób wszystkich pracowników, bez względu m.in. na ich rasę, narodowość, wyznawaną religię, płeć, wiek, orientację seksualną, stopień sprawności czy poglądy polityczne.

Reklama

Decyzje dotyczące pracowników podejmowane są w sposób obiektywny, kierując się wiedzą o ich osiągnięciach, kompetencjach i postawach.I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uchwały i sam przebieg Walnego Zgromadzenia są obowiązkowo protokołowane przez notariusza. Treść uchwał publikowana jest w formie raportów bieżących w wymaganych terminach, a nadto zamieszczana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki taka forma informowania o przebiegu Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności obrad oraz zabezpieczenia praw Akcjonariuszy w tym zakresie. W zakresie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka obecnie nie stosuje tej zasady. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu notarialnego, a następnie publikowany na stronie internetowej Spółki (przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań). Ponadto Spółka zapewnia możliwość udziału mediów w obradach walnego zgromadzenia. Wskazać także należy, że poza ww. brakiem wymagań ustawowych dotyczących treści Statutu (art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych), Spółka rozpoznaje ryzyka o charakterze prawnym i technicznym związane ze stosowaniem omawianej zasady. W szczególności wynikający z tej reguły udział w Walnym Zgromadzeniu nie pozwala na realizację głównego prawa Akcjonariuszy, tj. wykonywania prawa głosu. W takiej sytuacji może dochodzić do nieporozumień pomiędzy zakresem pojęcia „udział w walnym zgromadzeniu” wynikającym ze wskazanej regulacji, a oczekiwanym przez Akcjonariuszy i dalszymi konsekwencjami prawnymi związanymi z niemożnością wykonywania prawa głosu przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z kolei uwarunkowania techniczne mogą w istotny sposób naruszyć wymóg „czasu rzeczywistego” transmisji obrad i dwustronnej komunikacji, co może mieć również wpływ na prawidłowy przepływ informacji, a tym samym realizację praw Akcjonariuszy z uwzględnieniem interesu Spółki. Spółka umożliwia wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka obecnie nie stosuje tej zasady. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu notarialnego, a następnie publikowany na stronie internetowej Spółki (przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań). Ponadto Spółka zapewnia możliwość udziału mediów w obradach walnego zgromadzenia. Wskazać także należy, że poza ww. brakiem wymagań ustawowych dotyczących treści Statutu (art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych), Spółka rozpoznaje ryzyka o charakterze prawnym i technicznym związane ze stosowaniem omawianej zasady. W szczególności wynikający z tej reguły udział w Walnym Zgromadzeniu nie pozwala na realizację głównego prawa Akcjonariuszy, tj. wykonywania prawa głosu. W takiej sytuacji może dochodzić do nieporozumień pomiędzy zakresem pojęcia „udział w walnym zgromadzeniu” wynikającym ze wskazanej regulacji, a oczekiwanym przez Akcjonariuszy i dalszymi konsekwencjami prawnymi związanymi z niemożnością wykonywania prawa głosu przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z kolei uwarunkowania techniczne mogą w istotny sposób naruszyć wymóg „czasu rzeczywistego” transmisji obrad i dwustronnej komunikacji, co może mieć również wpływ na prawidłowy przepływ informacji, a tym samym realizację praw Akcjonariuszy z uwzględnieniem interesu Spółki. Spółka umożliwia wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce dla Inwestorów udostępnia dane kontaktowe osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Strona internetowa spółki jest dostępna również w języku angielskim.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza. W związku z tym część zasad dotyczących funkcjonowania komisji w Radzie Nadzorczej, stosownie do postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., nie jest stosowanych, tj.:

- w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej (komitetu audytu) wchodzi dwóch członków niezależnych – w związku z tym nie jest stosowana reguła z pkt 4.1. zd. drugie ww. załącznika. ;

- Spółka nie ogranicza Przewodniczącemu Rady Nadzorczej komunikowania się z akcjonariuszami jednakże tryb ww. kontaktów nie został doprecyzowany w zakresie uprawnień komisji audytu (pkt 1.6.3 ww. załącznika).
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka realizuje ten postulat, przy czym w Spółce nie został formalnie wyodrębniony dział audytu wewnętrznego. Funkcje systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego pełnią: dział kontrolingu i wsparcia operacyjnego, koordynatorzy: ds. optymalizacji procesów; systemów zarządzania ISO, dział prawny.III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Osoby wykonujące czynności w zakresie audytu wewnętrznego (zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.1) spełniają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego poprzez niezależność organizacyjną (podległość bezpośrednią członkom Zarządu oraz możliwość komunikowania się i współpracy z Radą Nadzorczą).


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka obecnie nie stosuje tej zasady. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu notarialnego, a następnie publikowany na stronie internetowej Spółki (przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań). Ponadto Spółka zapewnia możliwość udziału mediów w obradach walnego zgromadzenia. Wskazać także należy, że poza ww. brakiem wymagań ustawowych dotyczących treści Statutu (art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych), Spółka rozpoznaje ryzyka o charakterze prawnym i technicznym związane ze stosowaniem omawianej zasady. W szczególności wynikający z tej reguły udział w Walnym Zgromadzeniu nie pozwala na realizację głównego prawa Akcjonariuszy, tj. wykonywania prawa głosu. W takiej sytuacji może dochodzić do nieporozumień pomiędzy zakresem pojęcia „udział w walnym zgromadzeniu” wynikającym ze wskazanej regulacji, a oczekiwanym przez Akcjonariuszy i dalszymi konsekwencjami prawnymi związanymi z niemożnością wykonywania prawa głosu przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z kolei uwarunkowania techniczne mogą w istotny sposób naruszyć wymóg „czasu rzeczywistego” transmisji obrad i dwustronnej komunikacji, co może mieć również wpływ na prawidłowy przepływ informacji, a tym samym realizację praw Akcjonariuszy z uwzględnieniem interesu Spółki. Spółka umożliwia wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania – obecnie w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne. Wymagania określone w niniejszej zasadzie uwzględniane są przy formułowaniu indywidualnych porozumień dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów nie jest uzależnione od opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie realizuję tego postulatu. Spółka w sprawozdaniu rocznym przedstawia wysokości wynagrodzenia członów zarządu i kluczowych menadżerów, oraz wskazuje wysokość odpraw przysługujących w razie odwołania ze składu zarządu.


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Bieliński - Prezes
Edward Wojtysiak - Wiceprezes

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »