Reklama

ALUMETAL (AML): Alumetal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 2

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alumetal Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Zarząd ALUMETAL S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w Ocenie sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. podjął uchwałę o niesporządzaniu prognoz finansowych w 2016 roku. Spółka nie sporządzała ani nie publikowała prognoz w okresie ostatnich 5 lat.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd ALUMETAL S.A. odstąpił od stosowania powyższej zasady ze względów ekonomicznych. W ocenie Zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą rejestracji przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia w formie audio i wideo, nie znajdują uzasadnienia ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Spółki oraz mogą okazać się niewspółmierne do ewentualnych korzyści. Ponadto według Zarządu Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej zasady z uwagi na fakt, że Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty – umożliwiając inwestorom i analitykom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. nie zawiera oceny systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego ze względu na brak wyodrębnienia w roku 2015 w ALUMETAL S.A. funkcji compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem została przygotowania w oparciu o zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w 2015 roku.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie otrzymała sprawozdania zawierającego ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego sporządzonego przez osobę odpowiedzialną w ALUMETAL S.A. za audyt wewnętrzny ze względu na brak jej wyodrębnienia w roku 2015. Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w oparciu o zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w 2015 roku.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. nie zawiera oceny systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego ze względu na brak ich wyodrębnienia w roku 2015 w ALUMETAL S.A.. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. została przygotowania w oparciu o zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w 2015 roku i odnosi się do systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A., oceniła, że konieczne jest przeanalizowanie wszelkich istniejących w Spółce procedur, o których mowa w rozdziale V powołanych powyżej Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pod kątem ciążącego na Spółce obowiązku posiadania przejrzystych procedur zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów, identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi. W zależności od wyników tej analizy może pojawić się konieczność zmiany istniejących procedur lub ustanowienia nowych.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady ze względu na brak wypracowania jednolitej polityki wynagrodzeń. Spółka umieszcza w sprawozdaniach z działalności spółki wykaz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu
Przemysław Grzybek - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »