Reklama

AMBRA (AMB): Ambra Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ambra Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
SPÓŁKA NIE PUBLIKUJE PROGNOZ FINANSOWYCH.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA NIE OPRACOWAŁA I NIE STOSUJE POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO WŁADZ SPÓŁKI. W SPÓŁCE OBOWIĄZUJE PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 09.05.2012r. KODEKS ETYCZNY, W KTÓRYM MIĘDZY INNYMI ZAGWARANTOWANO RÓWNOŚĆ SZANS W ZAKRESIE REKRUTACJI I ZATRUDNIENIA. ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W TYM KODEKSIE, ZATRUDNIENIE, OCENA I PROMOCJA PRACOWNIKÓW ODBYWAĆ SIĘ MOŻE TYLKO W OPARCIU O KRYTERIA KOMPETENCJI, DOŚWIADCZENIA I EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA ZAPEWNIA DOSTĘPNOŚĆ SWEJ STRONY INTERNETOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM NIE W PEŁNYM ZAKRESIE WSKAZANYM W ZASADZIE I.Z.1. W OCENIE ZARZĄDU SPÓŁKI STRUKTURA AKCJONARIATU ORAZ CHARAKTER I ZAKRES PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI NIE PRZEMAWIA ZA UDOSTĘPNIANIEM ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ W WERSJI ANGIELSKIEJ W PEŁNYM ZAKRESIE WSKAZANYM W ZASADZIE I.Z.1.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - PAN RAFAŁ KONIECZNY - NIE SPEŁNIA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W PKT. 1 LIT. H ZAŁĄCZNIKA II, W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM DŁUGOŚCI OKRESU PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Reklama

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - PAN RAFAŁ KONIECZNY - NIE SPEŁNIA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W PKT. 1 LIT. H ZAŁĄCZNIKA II, W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM DŁUGOŚCI OKRESU PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ - PANOWIE RAFAŁ KONIECZNY I JAROSŁAW SZLENDAK - ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI. PAN RAFAŁ KONIECZNY OŚWIADCZYŁ, ŻE NIE SPEŁNIA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W PKT. 1 LIT. H ZAŁĄCZNIKA II.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
RADA NADZORCZA W SWOICH SPRAWOZDANIACH NIE OKREŚLAŁA DO TEJ PORY KWESTII SPEŁNIANIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ CZŁONKÓW RADY. SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE RADA NADZORCZA BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMOGI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ ZASADZIE POCZĄWSZY OD SPRAWOZDANIA ZA ROK OBROTOWY 2015/2016.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W KOMITECIE AUDYTU ZASIADAJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ. RADA NADZORCZA ORAZ KOMITET AUDYTU NIE PODJĘŁY UCHWAŁY W SPRAWIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU AUDYTU.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BĘDZIE SPEŁNIAŁO WYMOGI OKRESLONE W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BĘDZIE SPEŁNIAŁO WYMOGI OKRESLONE W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BĘDZIE SPEŁNIAŁO WYMOGI OKRESLONE W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BĘDZIE SPEŁNIAŁO WYMOGI OKRESLONE W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W SPRAWACH MERYTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, KTÓRE WYMAGAJĄ PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE, RADA NADZORCZA PRZEDSTAWIA WALNEMU ZGROMADZENIU SWOJE REKOMENDACJE W FORMIE UCHWAŁ.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
ZARZĄD SPÓŁKI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ COMPLIANCE. NINIEJSZA ZASADA REALIZOWANA JEST W SPÓŁCE POPRZEZ PRECYZYJNE OKREŚLENIE KOMPETENCJI I ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY ZACHOWANIU ZASADY KOLEGIALNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ ZARZĄD, A TAKŻE POPRZEZ PRZYPISANIE KONKRETNYCH OBOWIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYM KOMÓRKOM W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ SPÓŁKI. Z UWAGI NA ZAKRES ORAZ SKALĘ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE NIE MA WYDZIELONEJ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W SPÓŁCE FUNKCJONUJĄ WYODRĘBNIONE STANOWISKA, ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ZA COMPLIANCE. STANOWISKA TE PODLEGAJĄ BEZPOŚREDNIO CZŁONKOWI ZARZĄDU ORAZ MOGĄ W ZAKRESIE SWYCH OBOWIĄZKÓW BEZPOŚREDNIO RAPORTOWAĆ W SWOIM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DO RADY NADZORCZEJ. Z UWAGI NA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE NIE MA WYDZIELONEJ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. W SPÓŁCE ORAZ W CAŁEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ AMBRA JEST WDROŻONY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z UWAGI NA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE NIE MA WYDZIELONEJ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z UWAGI NA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE NIE MA WYDZIELONEJ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. POCZĄWSZY OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE SPORZĄDZAŁ DLA RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 RADA NADZORCZA ORAZ DZIAŁAJĄCY W JEJ RAMACH KOMITET AUDYTU BĘDĄ DOKONYWAŁY OCENY, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA DEKLARUJE, ŻE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 RADA NADZORCZA ORAZ DZIAŁAJĄCY W JEJ RAMACH KOMITET AUDYTU BĘDĄ DOKONYWAŁY OCENY, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZEJ ZASADZIE.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
WALNE ZGROMADZENIA ODBYWAJA SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI W WARSZAWIE. ZARÓWNO MIEJSCE JAK I TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA USTALANY JEST W TAKI SPOSÓB, ABY W ZGROMADZENIU MOGŁA WZIĄĆ UDZIAŁ MOŻLIWIE NAJWIĘKSZA LICZBA AKCJONARIUSZY.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
ZGODNIE Z ROZWIĄZANIAMI STOSOWANYMI OD LAT, ZARZĄD AMBRA S.A. ZAPEWNIA TRANSMISJĘ OBRAD ZGROMADZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
ZGODNIE Z PKT IV.18 REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AMBRA S.A., PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA PODEJMUJE DECYZJĘ CO DO DOPUSZCZENIA NA SALĘ OBRAD DZIENNIKARZY LUB UDZIELENIA ZGODY NA NAGRYWANIE LUB FILMOWANIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA. JEDNAKŻE W PRZYPADKU SPRZECIWU CHOCIAŻBY JEDNEGO Z AKCJONARIUSZY OBECNYCH NA SALI OBRAD SPRAWA ZOSTANIE PODDANA DECYZJI WALNEGO ZGROMADZENIA.

IV.Z.4. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
ZARZĄD SPÓŁKI DEKLARUJE, ŻE W PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE ZASTOSUJE SIĘ DO WYMOGÓW W NIEJ OKREŚLONYCH.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W OCENIE ZARZĄDU REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SPOSÓB PROWADZENIA OBRAD I PODEJMOWANIA UCHWAŁ NIE UTRUDNIA AKCJONARIUSZOM UCZESTNICTWA ORAZ WYKONYWANIA ICH PRAW W TRAKCIE WALNYCH ZGROMADZEŃ. NIESTOSOWANIE NINIEJSZEJ ZASADY DOTYCZY ZMIAN REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, PONIEWAŻ ZGODNIE Z PKT VI. 4 ZDANIE DRUGIE REGULAMINU JEGO ZMIANY WCHODZĄ OBECNIE W ŻYCIE Z CHWILĄ ICH UCHWALENIA. ZARZĄD ZAPROPONUJE PRZYJĘCIE STOSOWNYCH ZMIAN PODCZAS NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W CELU UMOŻLIWIAJĄCYM SPEŁNIENIE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE.

IV.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE ZARZĄD SPÓŁKI ZASTOSUJE SIĘ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRZEPISÓW DO WYMOGÓW W NIEJ OKREŚLONYCH.

IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
BRAK REGULACJI TEJ KWESTII W REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA. ZARZĄD SPÓŁKI ZAPROPONUJE PRZYJĘCIE ZMIAN REGULAMINU W SPRAWACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE PODCZAS NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
BRAK REGULACJI TEJ KWESTII W REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA. ZARZĄD SPÓŁKI ZAPROPONUJE PRZYJĘCIE ZMIAN REGULAMINU W SPRAWACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE PODCZAS NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
PODCZAS ZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST M.IN. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYNIKI FINANSOWE OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ W POPRZEDNIM ROKU OBROTOWYM SĄ KAŻDORAZOWO PREZENTOWANE I OMAWIANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI .

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE ZARZĄD SPÓŁKI ZASTOSUJE SIĘ W GRANICACH OKREŚLONYCH W STOSOWNYCH PRZEPISACH DO WYMOGÓW W NIEJ OKREŚLONYCH.

IV.Z.15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA NIE PRZEPROWADZAŁA DOTYCHCZAS EMISJI AKCJI Z PRAWEM POBORU. W PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE ZARZĄD SPÓŁKI ZASTOSUJE SIĘ W GRANICACH OKREŚLONYCH W STOSOWNYCH PRZEPISACH DO WYMOGÓW W NIEJ OKREŚLONYCH.

IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA NIE DOKONYWAŁA DOTYCHCZAS WARUNKOWEJ WYPŁATY DYWIDENDY. W PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE ZARZĄD SPÓŁKI ZASTOSUJE SIĘ W GRANICACH OKREŚLONYCH W STOSOWNYCH PRZEPISACH DO WYMOGÓW W NIEJ OKREŚLONYCH.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SPÓŁKA NIE PRZEPROWADZAŁA DOTYCHCZAS PODZIAŁU WARTOŚCI NOMINALNEJ SWOICH AKCJI. W PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE ZARZĄD SPÓŁKI ZASTOSUJE SIĘ W GRANICACH OKREŚLONYCH W STOSOWNYCH PRZEPISACH DO WYMOGÓW W NIEJ OKREŚLONYCH.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU KWESTIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ ZASADZIE SĄ UREGULOWANE W REGULAMINIE ZARZĄDU. BRAK REGULACJI TEJ KWESTII ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. ZARZĄD SPÓŁKI ZAPROPONUJE RADZIE NADZORCZEJ PODJĘCIE UCHWAŁY W TYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ DO WYMOGÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ ZASADZIE.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
SYSTEMY PREMIOWE PRZYJĘTE W SPÓŁCE W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KLUCZOWYCH MENEDŻERÓW UZALEŻNIONE SĄ OD OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKÓW ORAZ KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
POLITYKA WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI NIE PRZEWIDUJE OPCJI I INNYCH INSTRUMENTÓW POWIĄZANYCH Z AKCJAMI.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
WYNAGRODZENIE POSZCZEGÓLNYCH NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI OKREŚLANE JEST W STAŁEJ WYSOKOŚCI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
NINIEJSZA ZASADA ZOSTANIE W PEŁNI WPROWADZONA POCZĄWSZY OD RAPORTU ROCZNEGO SPORZĄDZONEGO ZA ROK OBROTOWY 2015/2016 KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2016r.
Osoby reprezentujące spółkę:
ROBERT OGÓR - PREZES ZARZĄDU
PIOTR KAŹMIERCZAK - WICEPREZES ZARZĄDU

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »