Reklama

ATLANTAPL (ATP): Atlanta Poland Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Atlanta Poland Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Spółki. Aktualnie w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu. Podział taki zostanie dokonany do końca marca 2016r.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień wejścia w życie Dobrych Praktyk 2016 Spółka nie opracowała dokumentu w zakresie polityki różnorodności niemniej jednak w bieżącej działalności, przy decyzjach kadrowych, stosuje kryteria różnorodności takie jak płeć, wiek, kierunek wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe. Spółka opracuje politykę różnorodności w 2016 roku.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie zamieszczać na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Zdaniem ATLANTA POLAND S.A. aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach, a także dostęp do treści uchwał podejmowanych na walnych zgromadzeniach oraz załączników do tych uchwał, publikowanych na korporacyjnej witrynie internetowej Spółki, zapewniają właściwą i efektywną politykę informacyjną w tym zakresie.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje ATLANTA POLAND SA nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 i mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu. Podział taki zostanie dokonany do końca marca 2016r.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Prezes Zarządu ATLANTA POLAND S.A. Pani Magdalena Pawelska-Mazur pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu w dwóch innych podmiotach, które nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. Pani Magdalena Pawelska-Mazur wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zasiadanie przez nią w zarządach obu ww. podmiotów.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W ramach Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie funkcjonuje komitet audytu, w Spółce zadania komitetu audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
W opinii ATLANTA POLAND S.A., powyższa zasada nie ma zastosowania z uwagi na wielkość Spółki, jak i strukturę jej akcjonariatu. Ponadto zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na odpowiednio wysokim technicznie poziomie, wiązałaby się koniecznością ponoszenia znacznych kosztów.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W aktualnie obowiązujących regulacjach wewnętrznych Spółki nie zostały określone zasady, które w sposób szczegółowy wskazywałyby kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w 2016 roku.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W sprawozdaniu rocznym ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wymagane przepisami prawa informacje dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i kluczowych menedżerów. Obecnie jednak, Spółka nie zamieszcza raportu na temat stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie wymaganym powyższą zasadą. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości powyższa zasada będzie w pełni stosowana.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Bieliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »