Reklama

BALTICON (BLT): BALTICON - Raport Kwartalny IV kwartał 2012 - raport 10

RAPORT KWARTALNY

jednostkowy

ZA IV KWARTAŁ 2012 R.

BALTICON S.A.

z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 14 lutego 2013 rokuReklamaSPIS TREŚCI:I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 3

II. AKCJONARIAT SPÓŁKI 4

III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2012R. 5

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2012 R. WYNIKI FINANSOWE - KOMENTARZ ZARZĄDU 6

V. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. 8

VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 9

VII. INFORMACJE DODATKOWE. 11

VIII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA. 12

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU. 12

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY


Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,


Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy kwartalny za czwarty kwartał 2012 r.

W ostatnich trzech miesiącach 2012 roku Zarząd prowadził działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych dla Spółki celów. Niezwykle ważnym wydarzeniem w tym okresie było podpisanie listu intencyjnego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA w sprawie budowy i obsługi zaplecza kolejowego na terenie powstającego w porcie centrum logistycznego. Zgodnie z porozumieniem, Balticon zobowiązał się do długoletniej dzierżawy terenu oraz zbudowanej przez Zarząd Portu w Gdyni infrastruktury. Dzięki umowie, w przyszłości będziemy mogli zapewnić obsługę serwisową kontenerów wszystkich klientów gdyńskiego centrum logistycznego. Ponadto kontynuujemy ścisłą współpracę z kluczowymi klientami, w tym z MAERSK, co przekłada się na dalszy wzrost przychodów.

Czwarty kwartał bieżącego roku to również okres intensywnych działań inwestycyjnych, prowadzonych na depot przy gdańskim terminalu DCT. W listopadzie zostały zakończone m.in. prace związane ze zwiększeniem dostępności energii elektrycznej. Aktualnie kończymy utwardzanie placu i przystosowujemy biuro do uruchomienia pierwszego w Polsce dużego serwisu kontenerów chłodniczych. Na bieżąco rozbudowujemy również flotę kontenerów, w tym o najnowsze specjalistyczne jednostki chłodnicze 20'RF.

W kolejnych okresach planujemy skupić się na realizowaniu gdańskiej inwestycji. W ocenie Zarządu pozwoli to na poprawę efektywności oraz dalsze rozszerzanie skali działalności Spółki.

Transport kontenerowy z roku na rok staje się jeszcze ważniejszym sektorem krajowej gospodarki. Polskie terminale modernizują się i mogą przeładować więcej kontenerów, a pod względem jakości oferowanych usług coraz bardziej przypominają swoją zachodnioeuropejską konkurencję. Według danych opublikowanych przez trzy największe polskie porty, miniony rok przyniósł znaczący wzrost wolumenu przeładunku kontenerów. Tendencja ta powinna utrzymać się jeszcze przez kilka najbliższych lat. Duże inwestycje w rozwój infrastruktury, jakie chcą poczynić zarządy portów, napawają optymizmem. Cały rynek szeroko rozumianych kontenerów się rozwija, co pośrednio i bezpośrednio koreluje z popytem na usługi i produkty BALTICONu.

Wierzymy, że korzystna koniunktura na polskim rynku kontenerowym pozwoli BALTICONowi nadal maksymalizować przychody i wpłynie korzystnie na dalszy rozwój Spółki. Będziemy dokładać wszelkich starań, by utrzymać mocną pozycję Spółki w sektorze techniczno-logistycznej obsługi ruchu kontenerowego i konsekwentnie realizować oczekiwania Akcjonariuszy i Inwestorów.Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.


II. AKCJONARIAT SPÓŁKI


Na dzień 13 lutego 2013 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco:


Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział

w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA

Balticon Sp. z o. o. 284.000.000 91,47% 91,47%

Pozostali (poniżej 5% w ogólnej

liczbie głosów na WZA) 26.500.000 8,53% 8,53%

SUMA 310.500.000 100% 100%III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2012R.


Jednostkowe wybrane dane finansowe Stan na dzień Stan na dzień

z Bilansu 31.12.2012 31.12.2011

Aktywa trwałe 46 289 028 44 168 669

Rzeczowe aktywa trwałe 19 046 296 15 874 872

Należności długoterminowe 0 0

Aktywa obrotowe 14 711 350 14 429 924

Należności krótkoterminowe 11 373 612 10 344 681

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 314 342 1 438 993

Kapitał własny 40 986 651 40 405 940

Zobowiązania długoterminowe 5 062 979 4 978 004

Zobowiązania krótkoterminowe 14 933 933 13 197 833Jednostkowe wybrane dane finansowe IV kwartał IV kwartał Narastająco Narastająco

z Rachunku Zysku i Strat Okres od 01.10.2012 Okres od 01.10.2011 Okres od 01.01.2012 Okres od 01.01.2011

-31.12.2012 -31.12.2011 -31.12.2012 -31.12.2011

Przychody netto ze sprzedaży 15 927 703 14 418 558 61 922 795 46 839 019

Zysk/strata na sprzedaży 681 218 1 121 611 2 439 436 3 069 971

Zysk/strata na działalności operacyjnej 175 094 711 653 1 426 829 1 732 372

Zysk/strata na działalności gospodarczej 169 874 388 614 935 593 1 134 074

EBITDA 1 092 091 997 809 4 278 076 2 752 507

Zysk/strata brutto 169 874 388 614 935 593 1 134 074

Zysk/strata netto 4 637 385 006 480 710 753 385

Amortyzacja 740 467 475 535 2 736 486 1 295 782BALTICON osiągnął w IV kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 15,93 mln PLN, o 10% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. EBITDA BALTICONu w IV kwartale 2012 roku wyniosła 1 092 tys. PLN, co stanowi wzrost o 9% wobec analogicznego okresu 2011. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 175,1 tys. PLN, o 75% mniej rok do roku. Zysk netto w IV kwartale 2012 sięgnął zaś 4,6 tys. PLN, wobec 385,0 tys. PLN w IV kwartale 2011.IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W IV KWARTALE 2012 R. WYNIKI FINANSOWE - KOMENTARZ ZARZĄDU


Długofalowa strategia Spółki zakłada utrzymywanie przewagi na zdobytych już rynkach, zwiększanie skali działalności oraz identyfikację i eksploatację nowych rynków i nisz.

Wśród zjawisk makroekonomicznych warto zauważyć zwiększenie inwestycji potentatów morskich, związanych z utrzymującym się trendem w kierunku optymalizacji przeładunków. Pozwala to oczekiwać optymistycznych wyników ekonomicznych w przyszłości.

Przychody netto ze sprzedaży za czwarty kwartał 2012 roku podtrzymują wzrostowy trend, obserwowany w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku. Ich dynamika w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniosła 110%. Jest to kolejny kwartał z rzędu, w którym Spółka odnotowuje wzrost przychodów. Osiągane wartości przychodów odzwierciedlają rozwojowy charakter krajowego rynku kontenerowego.

Inne pozycje wyników finansowych z czwartego kwartału 2012 charakteryzują się spadkami wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się o 75%, natomiast zysk brutto - o 56%. Jest to drugi kwartał, w którym wyniki spółki osiągają negatywną dynamikę. Zdaniem Zarządu jej istotną przyczyną w badanym okresie są koszty znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z budową serwisu kontenerów chłodniczych przy terminalu DCT w Gdańsku oraz powiększaniem floty kontenerów chłodniczych. O wysokości tych nakładów Zarząd informuje w raportach bieżących. Potwierdzeniem tezy jest znaczny wzrost amortyzacji - o 56% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Analizując osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w ujęciu narastającym, należy zauważyć, że wyniki osiągane na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat charakteryzują się podobną tendencją co w ujęciu wyłącznie kwartalnym. W ujęciu narastającym również wartość wskaźnika EBITDA odznacza się na tle pozostałych wielkości ekonomicznych i charakteryzuje się tendencją wzrostową - wartość 4,28 mln PLN oznacza wzrost o 55% rok do roku.

Rozbicie wyników kwartalnych na cztery obszary działalności pokazuje pewne różnicowanie się wolumenu przychodów. Wynika to z sezonowości, która w każdym z działów występuje w różnych okresach. Stosowana przez Emitenta dywersyfikacja źródeł przychodów pozwala na ograniczanie ryzyka wpływu sezonowości na prowadzoną działalność.

Na sytuację majątkową i finansową Emitenta mają wpływ zawierane przez niego umowy handlowe z operatorami żeglugowymi oraz operatorami logistycznymi. Ich realizacja zapewnia Emitentowi stałe źródła przychodów, co zabezpiecza jego płynność finansową oraz pozytywnie wpływa na osiągane wyniki finansowe.

Zauważyć warto, iż sektor terminali przeładunkowych uzależniony jest od polityki portowej oraz bezpośrednich inwestycji w innowacyjność oraz ładowność polskich portów. Drugim istotnym czynnikiem dla wzrostu tego sektora jest nadmierny wolumen obrotów handlowych, który z racji swojej wielkości nie może zostać w pełni obsłużony przez porty niemieckie i holenderskie. Stanowi to bardzo istotny czynnik, który wpływa na przejęcie przez polskie porty części ruchu z portów zachodnich sąsiadów. W tej sytuacji również Balticon widzi szanse dalszego rozwoju. Dzięki zawartej w maju umowie dzierżawy z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku zamierzamy utworzyć pierwszy w Polsce duży serwis remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu.


W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.
V. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.


Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2012 rok. Jakkolwiek wyniki finansowe z czwartego 2012 roku przewyższają pozytywne trendy z ubiegłego roku, co tworzy obiecujące perspektywy na najbliższą przyszłość.

Aktualnie obserwujemy ożywienie w branży przewozów kontenerowych w basenie morza Bałtyckiego, co wynika z rosnącej konsumpcji w Polsce i krajach Europy Środkowo - Wschodniej oraz z powiększających się nakładów inwestycyjnych w prywatną flotę morską, w państwową infrastrukturę oraz w możliwości przeładunkowe statków i terminali. Trendy te wspierają Emitenta w zwiększaniu obrotów oraz generowaniu nadwyżki finansowej.W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE


W okresie objętym raportem Spółka prowadziła działania, które umożliwią jej zoptymalizowanie procesów operacyjnych, co bezpośrednio przełoży się na efektywność ekonomiczną Spółki. Były to działania zmierzające do zawarcia z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA umowy dotyczącej budowy oraz obsługi zaplecza kolejowego na terenie powstającego w porcie Centrum logistycznego. W dniu 14 listopada 2012 roku Spółka podpisała list intencyjny z ZMPG SA. Na podstawie w/w listu strony określiły zasady, na jakich odbywać się będzie współpraca na nowym obszarze działalności.

Podjęte działania zdaniem Emitenta przyczyniają się do realizacji strategii opartej na dynamicznym rozwoju.

List intencyjny spełnia kryteria umowy znaczącej dla Emitenta w rozumieniu Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, ze względu na fakt, iż jej wartość według wstępnych szacunków Spółki, przekroczy wartość 20 % kapitałów własnych Spółki. Jakkolwiek ostateczna wartość umowy nie została jeszcze ustalona przez strony.

Wymieniona powyżej umowa ma niezwykle istotne znaczenie dla Emitenta nie tylko ze względu na jej wartość, ale w szczególności ze względu na znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności.

Centrum logistyczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech armatorów kontenerowych, obsługujących największy wolumen kolejowy na depot BALTICONu w Gdyni: APL, CMA CGM i OOCL. Wszystkie trzy firmy są wieloletnimi partnerami biznesowymi BALTICONu.

Zawarcie umowy umożliwi Spółce:

 wieloletnie bezpieczeństwo inwestowania na depot przy ul. Kontenerowej w Gdyni,

 rozwój usług na zapleczu terminali BCT oraz GCT,

 umocnienie pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów polskich i zagranicznych,

 możliwość rozwoju prowadzonej działalności w zakresie serwisu kontenerów.

O zawarciu przedmiotowej umowy, Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku.

Praca Zarządu w czwartym kwartale 2012 roku skupiona była również na bieżącej sytuacji i działalności Spółki oraz negocjowaniu umów, które zostaną podpisane w najbliższych miesiącach. Jednocześnie Zarząd prowadził działalność handlową w niezmienionym zakresie.

Ponadto Emitent dokonywał dalszych inwestycji i nakładów w terminal przeładunkowy w jednym z najszybciej rosnących portów w Europie - Gdańsku, w rozszerzenie floty kontenerów własnych oraz w specjalistyczny serwis naprawczy.
W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.VII. INFORMACJE DODATKOWE


W nawiązaniu do wcześniej publikowanych informacji, Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni podaje, że w związku z realizowanym w Spółce programem motywacyjnym dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie "zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BALTICON S.A. nr 03/11/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, uchwalenia Regulaminu wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej Spółki BALTICON S.A., upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym lub w celu wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect)" w dniu 09 listopada 2012 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31 października 2012 roku zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonaną w wykonaniu przez wszystkich posiadaczy I transzy warrantów subskrypcyjnych serii A prawa do objęcia akcji serii F. W terminie do dnia 30 września 2012 roku (zastrzeżonym jako termin wykonania prawa do objęcia akcji) wszystkie 4 (cztery) osoby, które objęły warranty subskrypcyjne serii A I transzy wykonały w całości przysługujące im z tych Warrantów prawo objęcia akcji serii F. Informacja o fakcie zakończenia subskrypcji akcji serii F została przez Emitenta opublikowana dnia 21 listopada 2012 roku w ramach raportu bieżącego nr 37/2012.

W związku z uchwałą nr 18/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury wprowadzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Emitent informował o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 36/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku.

Akcje serii F są notowane na rynku NewConnect od dnia 13 lutego 2013 roku.VIII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA


Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy Kapitałowej. W związku z tym, Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU


Zarząd BALTICON z siedzibą w Gdyni (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2012 roku i dane porównywalne za IV kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że opublikowane w raporcie kwartalnym dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że raport ten zawiera prawdziwy obraz osiągnięć BALTICON S.A.
W imieniu Emitenta,


Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »