Reklama

BRASTER (BRA): Braster Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Braster Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce istnieje podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu, ale nie ma on charakteru definitywnego oraz ustrukturyzowanego. Wynika to z faktu, że Spółka jest na relatywnie wczesnym etapie rozwoju i wiele procesów zachodzi w Spółce bardzo dynamicznie np.: tworzone są nowe działy, a zadania poszczególnych członków Zarządu związane z ich tworzeniem uzupełniają się wzajemnie. Publikacja takiego schematu podziału obszarów działalności na stronie internetowej wymagałaby zatem, ciągłych aktualizacji. Spółka dokona publikacji schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków zarządu w przyszłości, w momencie, w którym będzie struktura organizacyjna Spółki będzie miała ostateczny kształt.

ReklamaI.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki informuje, iż nie uchwalił polityki różnorodności. Spółka kieruje się dobrem Spółki, dlatego też wybór władz Spółki czy też kluczowych menadżerów poprzedzony jest dogłębną analizą doświadczenia zawodowego, kompetencji, wykształcenia oraz przygotowania merytorycznego. Spółka nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowania polityki różnorodności, co nie zmienia faktu, iż wśród kluczowych menedżerów oraz we władzach Spółki można odnaleźć osoby w różnym wieku oraz obu płci.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki w coraz większym stopniu wdraża najnowsze narzędzia komunikacji zapewniające bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Zdaniem Zarządu koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki przez Internet, a także obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzenia nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w Spółce.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki w coraz większym stopniu wdraża najnowsze narzędzia komunikacji zapewniające bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Zdaniem Zarządu koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki przez Internet, a także obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzenia nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w Spółce.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania. Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 i mWIG40. Za zastosowaniem zasady nie przemawia również struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce istnieje podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu, ale nie ma on charakteru definitywnego oraz ustrukturyzowanego. Wynika to z faktu, iż Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju i wiele procesów zachodzi w Spółce bardzo dynamicznie np.: tworzone są nowe działy, a zadania poszczególnych członków zarządu związane z ich tworzeniem uzupełniają się wzajemnie. Publikacja takiego schematu podziału obszarów działalności na stronie internetowej wymagałaby zatem, ciągłych aktualizacji. Spółka dokona publikacji schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków zarządu w przyszłości, w momencie, w którym struktura organizacyjna Spółki będzie miała ostateczny kształt.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła w ramach swojej struktury wyłącznie komitet audytu. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń oraz nominacji. W ocenie Emitenta wielkość Spółki i obecny etap rozwoju jej działalności nie skutkuje koniecznością wyodrębniania w ramach Rady Nadzorczej dodatkowych ciał. Funkcje i role przypisane odpowiednio do komisji ds. wynagrodzeń oraz nominacji z powodzeniem wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju i wiele procesów i departamentów jest nadal tworzonych w Spółce. Aktualnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności, wraz z procesami zarządzania ryzykiem. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w Spółce nie istnieją wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Funkcje te realizowane są na bieżąco przez Zarząd Spółki oraz podległych Zarządowi dyrektorów sprawujących nadzór nad poszczególnymi obszarami działalności Spółki. Sprawozdania z zarządzania wskazanymi procesami i funkcjami Zarząd przedstawia okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) Radzie Nadzorczej Spółki.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju i wiele procesów i departamentów jest nadal tworzonych w Spółce. Aktualnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności, wraz z procesami zarządzania ryzykiem. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w Spółce nie istnieją wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Funkcje te realizowane są na bieżąco przez Zarząd Spółki oraz podległych Zarządowi dyrektorów sprawujących nadzór nad poszczególnymi obszarami działalności Spółki. Sprawozdania z zarządzania wskazanymi procesami i funkcjami Zarząd przedstawia okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) Radzie Nadzorczej Spółki.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki w coraz większym stopniu wdraża najnowsze narzędzia komunikacji zapewniające bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji, jednak koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym czy też wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim walnym zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzenia nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w Spółce. W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. Spółka nie wyklucza stosowania powyższych zasad w późniejszym czasie.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zaproponowany program motywacyjny łączy w sobie zarówno odniesienie do wskaźników operacyjnych (sprzedaż odpowiedniej ilości Testera na rynkach krajowych i zagranicznych) oraz wskaźników rynkowych (coroczny wzrost kursu akcji Spółki). Ze względu na etap rozwoju Spółki, niezasadne wydaje się wydłużenie terminu realizacji praw z instrumentów przyznanych w ramach programu motywacyjnego na okres minimum 2 lat. Planując kolejne programy motywacyjne Spółka rozważy zastosowanie powyższej zasady.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Emitenta informuje, iż nie uchwalił polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu, ich wysokość ustalane są przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie realizując obowiązki informacyjne określone przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. Spółka informuje jednocześnie o zasadach i terminach przeprowadzania programów motywacyjnych Spółki.

Emitent przewiduje stosowanie powyższej zasady, jednakże nie jest w stanie określić dokładnego terminu podjęcia przez organy Spółki uchwały w przedmiocie uchwalenia polityki wynagrodzeń.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Halicki - Prezes Zarządu
Henryk Jaremek - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »