CDPROJEKT (CDR): CD Projekt Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. CD Projekt Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością przekazania przez członków organów Spółki stosownych oświadczeń. Emitent dołoży wszelkich starań celem uczynienia zadość obowiązkowi określonemu w zasadzie, niemniej w obecnej chwili nie może zagwarantować, że określone osoby wykonają warunkujące ten obowiązek czynności, a tym samym, iż możliwe będzie spełnienie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z zasady. Spółka deklaruje, że każdorazowo w przypadku zmian w składzie osobowym organów, wystąpi o przekazanie życiorysu zawodowego wraz z deklaracją dotyczącą spełnienia kryterium niezależności przez nowo powołane osoby. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Spółki po ich otrzymaniu.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie wprowadzono szczególnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i w tym zakresie w Spółce stosowane są obowiązujące przepisy prawa.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
CD PROJEKT nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Zarówno jednak w organach Spółki, jak i wśród kluczowych jej menadżerów zachowana jest różnorodność wynikająca z ogólnej zasady niedyskryminacji stosowanej przez CD PROJEKT. Spółka prowadziła i prowadzi politykę powoływania do grona władz i kluczowych menedżerów osób kompetentnych, kreatywnych, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Inne czynniki, w tym płeć osoby nie stanowią w ocenie Emitenta wyznacznika w powyższym zakresie.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie prowadzi transmisji z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu takich transmisji, Emitent będzie stosował powyższą zasadę.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Publikacja uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących wskazanych w zasadzie spraw zostanie zapewniona w zakresie spraw wnoszonych przez zarząd, w terminie publikacji projektów uchwał. W przypadku projektów uchwał zgłaszanych przez akcjonariuszy, publikacja uzależniona będzie jednak od przekazania uzasadnienia przez akcjonariuszy. Emitent nie może bowiem zagwarantować, że określone osoby wykonają warunkujące ten obowiązek czynności, a tym samym iż możliwe będzie spełnienie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z zasady. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem art. 428 K.s.h., ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, oraz § 5 i 6 w związku z § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonych przepisach.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niestosowanie powyższej zasady podyktowane jest względami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady. Niemniej Emitent rozważa wprowadzenie takiego zapisu w przyszłości.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na fakt, że zarówno Statut jak i dokumenty wewnętrzne Emitenta nie zawierają regulacji wprowadzających obowiązek przekazywania informacji przez członków zarządu w powyższym zakresie, Emitent nie może zobowiązać się do przestrzegania zasady wobec braku środków do jej realizacji.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie jest stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Reklama

Spółka nie ma wpływu na zastosowanie zasady z uwagi na brak wpływu na brzmienie Statutu Spółki oraz na decyzje w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Wyłączne decyzje w tym zakresie należą do akcjonariuszy.II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka Rady Nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. a także o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi do członków Rady Nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka Rady Nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania organom Spółki informacji o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. a także swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Emitent dołoży starań celem uczynienia zadość obowiązkowi określonemu w zasadzie, niemniej w obecnej chwili nie może zagwarantować, że określone osoby wykonają warunkujące ten obowiązek czynności, a tym samym iż możliwe będzie spełnienie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z zasady. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wypełnienie wskazanego obowiązku uzależnione jest od okoliczności dokonania określonych czynności przez Radę Nadzorczą Spółki. Emitent deklaruje więc chęć stosowania zasady, jednak od Rady Nadzorczej zależeć będzie uczynienie zadość obowiązkowi określonemu w tej zasadzie. W związku z powyższym, Emitent zmuszony jest do odstąpienia od stosowania zasady.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie istnieją komitety. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym, wykonywać będzie Rada Nadzorcza w pełnym składzie. Zakres stosowania tej zasady uzależniony jest gotowością członka Rady Nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o spełnianiu przez niego kryteriów określonych w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. a także swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie istnieją komitety. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym, wykonywać będzie Rada Nadzorcza w pełnym składzie.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie prowadzi transmisji z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu takich transmisji, Emitent będzie stosował powyższą zasadę.

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada zawiera pewne nieostre sformułowania, które mogą powodować trudności w ich interpretacji. W konsekwencji Emitent może być narażony na nieuzasadnione zarzuty co do przestrzegania zasady. Ponadto wykonanie wskazanego w tej zasadzie obowiązku możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy CD PROJEKT dysponuje danymi pozwalającymi na przekazanie uzasadnienia lub informacji, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.2. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wypełnienie wskazanego obowiązku uzależnione jest od okoliczności dokonania określonych czynności przez członków zarządu lub rady nadzorczej. Jakkolwiek Emitent dołoży wszelkich starań celem uczynienia zadość obowiązkowi określonemu w zasadzie, w obecnej chwili nie może zagwarantować, że określone osoby wykonają warunkujące ten obowiązek czynności, a tym samym iż możliwe będzie spełnienie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z zasady. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w powiązaniu z postanowieniami Statutu Spółki, są w ocenie Spółki wystarczające w tym zakresie. W kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki, leży akceptowanie wszelkich istotnych z punktu widzenia Spółki transakcji powodujących powstanie zobowiązań po stronie Spółki.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
CD PROJEKT aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Emitent zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wypełnienie wskazanego obowiązku może być uzależnione od uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Emitent nie może zagwarantować, że w przyszłości akcjonariusze, głosujący w ramach walnego zgromadzenia, będą za każdym razem głosować w sposób zapewniający podjęcie uchwały, której skutki będą zgodne z zasadą. Sprawia to, że Emitent zmuszony jest do odstąpienia od stosowania zasady.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent traktuje funkcjonujący w spółce system (politykę) wynagrodzeń jako część tajemnicy przedsiębiorstwa zaś indywidualne wynagrodzenia poszczególnych osób nie będących członkami zarządu lub rady nadzorczej spółki jako informacje szczególnie poufną i nie publikuje informacji w tym zakresie. Jednocześnie w odniesieniu do publikacji informacji o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Emitent stosuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Nielubowicz - Wiceprezes Zarządu
Michał Nowakowski - Członek Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »