Reklama

CNT (CNT): Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje powyższej zasady. Nie istnieje formalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, a tym samym również schemat podziału. W przypadku przyjęcia takiego schematu CNT S.A. umieści go na stronie internetowej.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie publikował Strategii Spółki. W przypadku podjęcia przez Zarząd CNT S.A. decyzji o publikacji takiego dokumentu stosowne materiały zostaną opublikowane na stronie CNT S.A.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Publikowane przez Spółkę dane finansowe są dostępne na stronie www, jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie są one ujęte w formacie umożliwiającym ich przetwarzanie przez odbiorców. Emitent będzie dążył do zapewnienia możliwości przetwarzania danych finansowych za okres ostatnich 5 lat działalności poprzez zamieszczenie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie wyżej wymienionych danych finansowych na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje powyższej zasady. W Statucie Spółki brak jest zapisów w zakresie obowiązywania w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Podmiot ten jest corocznie wybierany przez Radę Nadzorczą - autonomiczny organ, który podejmuje przedmiotową decyzję samodzielnie, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. W przekonaniu Zarządu niestosowanie powyższej zasady nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla Inwestorów.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności zarówno w odniesieniu do jej władz jak i kluczowych menadżerów. Decyzje personalne podejmowane są przez uprawnione organy Spółki w sposób autonomiczny na podstawie kryteriów takich jak kompetencje, doświadczenie, wykształcenie oraz indywidualne umiejętności kandydatów.

ReklamaI.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje powyższej zasady. CNT S.A. nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo z uwagi na powyższe CNT S.A. nie zamieszcza na swojej stronie internetowej ww. informacji. Niestosowanie tej zasady podyktowane jest względami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje powyższej zasady. CNT S.A. nie prowadzi zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Niestosowanie tej zasady podyktowany jest względami ekonomicznymi związanymi z technicznymi aspektami jej wprowadzenia.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje powyższej zasady. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że sprawy w spółce akcyjnej prowadzone są przez zarząd w sposób kolegialny, a jedynie fakultatywnie może być przeprowadzony formalny podział obowiązków. W CNT S.A. nie istnieje taki formalny podział, a tym samym schemat. Tym bardziej, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zdaniem Zarządu brak takiego podziału nie wpływa negatywnie na proces zarządzania.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Zarówno obowiązujący Statut Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jak i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej nie wprowadzają obowiązku dokonywania przez Radę Nadzorczą oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez danego członka Rady Nadzorczej CNT S.A. kryteriów niezależności jak również nie definiują tego kryterium. Członkowie Rady Nadzorczej CNT S.A. samodzielnie na podstawie swojej najlepszej wiedzy składają Spółce oświadczenia w zakresie stosowania kryteriów niezależności zgodnie z DPSN.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent uznaje za dobrą praktykę obowiązek opiniowania przez radę nadzorczą spraw będących przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zgodnie jednak z przyjętą przez CNT S.A. praktyką, dotyczy to wyłącznie spraw wnoszonych do porządku obrad walnego zgromadzenia przez zarząd, a nie uprawnionych akcjonariuszy. Ponieważ Spółka nie ma wpływu na otrzymanie od akcjonariuszy uprawnionych do wnoszenia do porządku posiedzenia walnego zgromadzenia uzasadnienia uchwał będących przedmiotem jego obrad, decyduje się na odstąpienie od stosowania powyższej zasady.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarządzanie ryzykiem należy bezpośrednio do kompetencji Zarządu Spółki. W CNT S.A. nie ma wyodrębnionego działu odpowiadającego stricte za audyt wewnętrzny, gdyż Spółka jest małym podmiotem o nierozbudowanej strukturze organizacyjnej. W Spółce działają jednak mechanizmy i narzędzia kontroli w ramach różnych działów oraz sprawowana jest stała kontrola i nadzór bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie ma wyodrębnionego działu odpowiadającego za audyt wewnętrzny. W związku z brakiem wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego powyższa zasada nie będzie stosowana przez Spółkę.III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie jest stosowana w części dotyczącej przedstawiania raportu przez osobę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny z uwagi na fakt, że w strukturze Emitenta takie funkcje nie zostały wydzielone.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Aktualna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia zapewnienia powszechnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Regulacje wewnętrzne CNT S.A. nie określają w sposób precyzyjny kryteriów i okoliczności w których może dojść do konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie przyjęto programów motywacyjnych. Zasady wynagradzania pracowników spółki, w tym kluczowych menedżerów określa Regulamin Wynagradzania, nagrody mają charakter uznaniowy. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu leży natomiast w kompetencji Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członka Zarządu obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, które może zostać powiększone o premię uznaniową w formie określonej odrębną uchwałą Rady Nadzorczej. Sposób ustalania wynagrodzeń w Spółce powiązany jest

z zakresem zadań oraz odpowiedzialności wynikających z pełnionych funkcji.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie przyjęto programów motywacyjnych.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. CNT S.A. w sprawozdaniu z działalności przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń jedynie w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. Z tego też względu zawarta w sprawozdaniu z działalności informacja zawiera jedynie niektóre dane wskazane w powyższej zasadzie. Emitent zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie i rozważy celowość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.


Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »