Reklama

DECORA (DCR): Decora Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Decora Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki mogą jednoosobowo reprezentować Spółkę, a tym samym wzajemnie zastępować się w poszczególnych obszarach działalności Spółki.

ReklamaI.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie publikuje materiałów na temat strategii. W ocenie Spółki publikacje strategii ze względu na dynamikę rynku i branży mogą wprowadzać w błąd Akcjonariuszy i Inwestorów. Jednocześnie Spółka publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania finansowe, co jest wystarczające Inwestorom do prawidłowej oceny sytuacji Spółki.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę I.Z.1.5. i publikuje na stronie internetowej sprawozdania finansowe, co jest wystarczające Inwestorom do prawidłowej oceny sytuacji Spółki.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę I.Z.1.5. i publikuje na stronie internetowej sprawozdania finansowe i raporty bieżące, w których to zamieszczono informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez Spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie publikuje prognoz. Publikacje prognoz ze względu na dynamikę rynku i branży mogą wprowadzać w błąd Akcjonariuszy i Inwestorów.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zgodnie z polityką wyboru audytora stosowaną w Spółce.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka publikuje uzasadnienia projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tylko w razie konieczności. W toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mają możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka w równy sposób traktuje Akcjonariuszy stąd odpowiedzi są publikowane dla wszystkich uczestników rynku. Co więcej, publikacja każdego zapytania prowadziłaby do duplikowania uzyskiwanych informacji oraz nieporozumień. Jednakże jeżeli którakolwiek informacja w ocenie Spółki będzie wykraczała poza ogólnie dostępne informacje, Spółka przekaże taką odpowiedź za pośrednictwem systemu ESPI oraz opublikuje ją na stronie internetowej.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zamieszcza zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w formie audio lub wideo. Przyczyną rezygnacji ze stosowania tej praktyki jest fakt, że Akcjonariusze nieobecni na Walnym Zgromadzeniu uzyskują od Spółki niezwłocznie po zakończeniu obrad informacje dotyczące istotnych elementów przebiegu Walnego Zgromadzenia, w drodze publikacji przez Spółkę, bez zbędnej zwłoki, treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań, w drodze raportu bieżącego, jak i zamieszczenia tegoż raportu na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki informacje te mają kluczowe znaczenie dla nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś ci z Akcjonariuszy, którzy zainteresowani są przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, będąc poinformowani z należytym wyprzedzeniem i w wymaganej prawem formie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mają pełne prawo uczestnictwa w nim zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika.

I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki informacje, jakie są dostępne na stronie internetowej pozwalają Inwestorom na uzyskanie pełniej i wyczerpującej informacji na temat Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG 20 lub mWIG40, jednak jako Spółka spoza wyżej wymienionych indeksów decyzję o odstąpieniu od stosowania w pełni tej zasady Spółka podjęła po przeanalizowaniu obecnej struktury akcjonariatu, dotychczasowej praktyki w zakresie kontaktów z inwestorami zagranicznymi oraz kosztów związanych z pełnym zastosowaniem tej zasady, stwierdzając, że jedynie część informacji o Dobrych Praktyk Giełdowych będzie umieszczana, tak jak dotychczas, na stronie internetowej Spółki w języku angielskim. W opinii Spółki niepełne stosowanie tej praktyki nie wpływa negatywnie na dostęp aktualnych akcjonariuszy jak i potencjalnych inwestorów, do istotnych informacji dotyczących Spółki.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki mogą jednoosobowo reprezentować Spółkę, a tym samym wzajemnie zastępować się w poszczególnych obszarach działalności Spółki.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki nie ma konieczności umożliwienia udziału powszechnie dostępnego Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, choć Spółka udostępnia taką możliwość dla Akcjonariuszy.

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W przypadku powzięcia Uchwały w przedmiocie dywidendy, Spółka dokłada wszelkich starań, aby wypłata dywidendy nastąpiła jak najszybciej. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest w pełni autonomiczne i Spółka może potrzebować więcej czasu niż 15 dni roboczych.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecna wartość nominalna akcji wynosi mniej niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Hibner - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »