Reklama

ARAMUS (ARA): Dokonana zmiana statutu Aramus SA

Zarząd ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 października 2014 roku, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Emitenta polegającą na wykreśleniu § 1 ust. 2, wykreśleniu § 3 ust. 1 pkt. 31, zmianie § 13 ust. 2, zmianie § 16 Statutu.

Reklama


Dotychczas obowiązująca treść § 1

„I. FIRMA I SIEDZIBA

§ 1.

1.Spółka działa w formie spółki akcyjnej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.

2.Spółka powstała w wyniku przekształcenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

3. Firma Spółki brzmi: "ARAMUS Spółka Akcyjna".

4.Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „ARAMUS S.A.” „


Treść § 1 (wykreślenie ust. 2) Statutu po dokonaniu zmiany:


„I. FIRMA I SIEDZIBA

§ 1.

1.Spółka działa w formie spółki akcyjnej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.

2.Firma Spółki brzmi: "ARAMUS Spółka Akcyjna".

3.Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „ARAMUS S.A.” „Dotychczas obowiązująca treść § 3 ust. 1


„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

4.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

2)18.11.Z Drukowanie gazet

3)18.12.Z Pozostałe drukowanie

4)18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

5)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

6)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

7)42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

8)42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

9)42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

10)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

11)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

12)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

13)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

14)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

15)43.31.Z Tynkowanie

16)43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

17)43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

18)43.34.Z Malowanie i szklenie

19)43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

20)43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

21)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

22)58.13.Z Wydawanie gazet

23)58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

24)59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

25)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

26)63.12.Z Działalność portali internetowych

27)64.99.Z- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

28)66.19Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

29)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

30)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

31)68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

32)68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

33)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

34)73.11.Z Działalność agencji reklamowych

35)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

36)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

37)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

38)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

39)74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

40)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

41)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

42)81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

43)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

44)82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

45)85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Treść § 3 ust. 1 (wykreślenie pkt 31) Statutu po dokonaniu zmiany


„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

2)18.11.Z Drukowanie gazet

3)18.12.Z Pozostałe drukowanie

4)18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

5)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

6)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

7)42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

8)42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

9)42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

10)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

11)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

12)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

13)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

14)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

15)43.31.Z Tynkowanie

16)43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

17)43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

18)43.34.Z Malowanie i szklenie

19)43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

20)43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

21)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

22)58.13.Z Wydawanie gazet

23)58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

24)59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

25)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

26)63.12.Z Działalność portali internetowych

27)64.99.Z- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

28)66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

29)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

30)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

31)68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

32)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

33)73.11.Z Działalność agencji reklamowych

34)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

35)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

36)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

37)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

38)74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

40)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

41)81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

42)82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

43)82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

44)85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.Dotychczas obowiązująca treść § 13


„Zarząd

§ 13.

1.Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.

2.Członkowie Zarządu Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

3.Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

4.Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

5.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu.

6.Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”


Treść § 13 (zmiana ust. 2) Statutu po dokonaniu zmiany„Zarząd

§ 13.

1.Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.

2.Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

3.Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

4.Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

5.Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu.

6.Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”Dotychczas obowiązująca treść § 16


„VII. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§ 16.

Założycielami Spółki są Wspólnicy PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli panowie Piotr Sumara oraz Konrad Sumara.”
Treść § 16 (zmiana treści § 16) Statutu po dokonaniu zmiany


„VII. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§ 16.

Założycielami Spółki są wspólnicy spółki, z której przekształcenia powstała spółka ARAMUS S.A. to jest panowie Piotr Sumara oraz Konrad Sumara.”


Tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sumara - Prezes Zarządu
Magdalena Sumara - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »