Reklama

VELTO (VEL): Emisja obligacji serii B - raport 49

Zarząd Velto Cars S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę o emisji obligacji odsetkowych na okaziciela serii B na następujących warunkach:

Cel emisji:

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na przejęcia podmiotów z branży, zwiększenie floty samochodów do najmu krótko- i średnioterminowego oraz zwiększenie środków obrotowych w Spółce.

Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.

Wielkość emisji:

Reklama

Przedmiotem emisji jest od 400 do 2.500 sztuk, na łączną kwotę od 4.000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) do 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta.

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy) każda.

Warunki wykupu:

Wykup obligacji nastąpi w dniu 19 stycznia 2017 roku lub w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.

Warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Oprocentowane stałe nominalnie wynosi 9,0 % w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane kwartalnie - ostatniego dnia okresu odsetkowego tj. w dniach: 19.04.2016 r., 19.07.2016 r., 19.10.2016 r. oraz 19.01.2017 r.

Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

a) Akt notarialny oświadczenia w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Obligatariuszy wszelkich kwot pieniężnych wymagalnych do zapłaty przez Emitenta tytułem roszczeń dotyczących wykupu Obligacji wraz z odsetkami przewidzianymi w Warunkach Emisji, a także odsetkami za opóźnienie, na wypadek niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji wobec Obligatariuszy oraz wszelkich kosztami, które Obligatariusze ponieśli w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji, do łącznej jej kwoty stanowiącej równowartość 150% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligatariuszom w ramach Emisji Obligacji

b) trzy hipoteki do łącznej ich kwoty stanowiącej równowartość 150% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligatariuszom w ramach Emisji Obligacji. Hipoteki zostaną ustanowione w następujący sposób:

- hipoteka umowna do kwoty równej 50% Sumy Hipotek- zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 107/1 o powierzchni 0,0322 ha, zabudowanej budynkiem, położonej w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 33, powiat Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00158753/0. Właścicielem nieruchomości jest Goldar Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. Wartość rynkowa tej nieruchomości według wyceny biegłego rzeczoznawcy mgr inż. arch. Reginy Kozieł-Orządała (rzeczoznawca majątkowy upr. zaw. 3797) z dnia 5 listopada 2015 wynosi 19.000.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych )

- hipoteka umowna do kwoty równej 33% Sumy Hipotek- zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem, stanowiącej działki ewidencyjne nr 2067/10 oraz 2068/10 o łącznej powierzchni 2,6546 ha, położonej w miejscowości Prudnik przy ulicy Nyskiej 10, powiat Prudnicki, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00059298/9. Nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółki Cars Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy. Wartość rynkowa tej nieruchomości według wyceny biegłego rzeczoznawcy mgr inż. Ryszarda Wasilewskiego (UPR. MGPIB nr 1278) z dnia 30 listopada 2015 r. wynosi 12 509 500 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięć tysięcy pięćset złotych).

- hipoteka umowna do kwoty równej 17% Sumy Hipotek- zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami, stanowiącej działki ewidencyjne nr 2071/10 oraz 2072/10 o łącznej powierzchni 1,5993 ha, położonej w miejscowości Prudnik przy ulicy Nyskiej 10, powiat Prudnicki, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00059297/2. Nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółki Cars Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy. Wartość rynkowa tej nieruchomości według wyceny biegłego rzeczoznawcy mgr inż. Ryszarda Wasilewskiego (UPR. MGPIB nr 1278) z dnia 30 listopada 2015 r. wynosi 7 049 700 zł (słownie: siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset).

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obligacjach wartość zaciągniętych zobowiązań została ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji nabycia- tj. na dzień 30 września 2015 r. Łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 10 434 898,13 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem 13/100 złotych), w tym zobowiązań przeterminowanych 3 420 478,40 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 40/100 złotych).

Do dnia wykupu obligacji, zobowiązania Emitenta nie powinny przekraczać łącznie 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), powiększone o zobowiązania z tytułu emisji obligacji.


Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Szczupak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »