Reklama

EUROTEL (ETL): Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eurotel Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikowała w ostatnich 5 latach prognoz finansowych co wiąże się z dużą zmiennością rynku na jakim działa oraz uzależnieniem od warunków współpracy z partnerami handlowymi na które nie ma wpływu.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Polityka różnorodności stosowana jest w spółce w praktyce i dotyczy głównie płci, wykształcenia i wieku. W zależności od potrzeb spółki na danym stanowisku brane są pod uwagę przede wszystkim kompetencje i doświadczenie danej osoby, a pozostałe elementy różnorodności nie są ani preferowane, ani szykanowane przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Takie podejście do omawianego zagadnienia spowodowało praktyczne funkcjonowanie zasady różnorodności we wszystkich wymienionych obszarach.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie jest zaliczana do wymienionych indeksów giełdowych, niemniej jednak posiada podstawowe dokumenty w wersji angielskiej i umieszcza je na swojej stronie relacji inwestorskich.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Nie funkcjonuje komitet audytu, gdyż Rada Nadzorcza spełnia te funkcje kolegialnie. Biorąc pod uwagę, że Przewodniczący jak i większość członków Rady Nadzorczej jest niezależna, to warunek ten można uważać za spełniony.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W spółce nie funkcjonuje wydzielona komórka audytu wewnętrznego ze względu na skalę funkcjonowania spółki. Za wspomniane działania odpowiada jednak bezpośrednio przed zarządem główna księgowa oraz sam zarząd.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcje komitetu audytu sprawuje w spółce Rada Nadzorcza w sposób kolegialny. Powołanie w strukturze samej spółki takiej komórki organizacyjnej jest przedmiotem jej analizy, ale w związku ze skalą działania spółki taka potrzeba nie jest obecnie uzasadniona.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Prowadzone transmisje obrad WZA w czasie rzeczywistym nie są uzasadnione strukturą akcjonariatu, a raczej dbałością spółki o przejrzystość prowadzonej działalności i spełnianie w jak najwyższym stopniu zasad określonych w niniejszych zbiorach.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd spółki wynagradzany jest w oparciu o umowy o pracę za zajmowane stanowisko w spółce oraz w oparciu o funkcje w zarządzie na podstawie powołania. Z tytułu powołania zarząd nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, ale otrzymuje premie roczne zależne od wyników spółki.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Z racji wcześniej podanych zasad wynagradzania zarządu oraz tego, że w spółce członkowie zarządu są jednocześnie jej akcjonariuszami, w naturalny sposób osiągane wyniki spółki i są powiązane z jej przyszłą wyceną. Nie ma jednak żadnego innego programu motywacyjnego, który byłby bezpośrednio oparty o akcje.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

Reklama

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie z działalności za 2015 rok zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące w tym okresie przepisy, ale zawiera również informacje wykraczające poza wymagane dane. Uzupełnienie pozostałych informacji wymaganych powyższą zasadą, nastąpi podczas sporządzania sprawozdań z działalności w kolejnych latach.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »