Reklama

EUROTEL (ETL): Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eurotel Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikowała w ostatnich 5 latach prognoz finansowych, co wiąże się z dużą zmiennością rynku na jakim działa oraz uzależnieniem od warunków współpracy z partnerami handlowymi na które nie ma wpływu.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Do 2017 roku obowiązywała zasada zmiany podmioty badającego sprawozdania finansowe spółki co maksymalnie 5 lat. Obecnie szczegółowe zasady w tym zakresie określają przepisy dotyczące biegłych rewidentów.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Polityka różnorodności stosowana jest w spółce w praktyce i dotyczy głównie płci, wykształcenia i wieku. W zależności od potrzeb spółki na danym stanowisku brane są pod uwagę przede wszystkim kompetencje i doświadczenie danej osoby, a pozostałe elementy różnorodności nie są ani preferowane, ani szykanowane przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Takie podejście do omawianego zagadnienia wprowadziło praktyczne funkcjonowanie zasady różnorodności we wszystkich wymienionych obszarach.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie jest zaliczana do wymienionych indeksów giełdowych, niemniej jednak posiada niektóre dokumenty w wersji angielskiej i umieszcza je na swojej stronie relacji inwestorskich.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Reklama

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Kryteria niezależności określane są w spółce na podstawie powyższych zaleceń oraz oświadczeń składanych indywidualnie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Komitet audytu działa w ramach Rady Nadzorczej od 18 października 2017 roku i większość jego członków spełnia kryterium niezależności. Wcześniej funkcje komitetu audytu spełniała Rada Nadzorcza, której przewodniczący i większość członków również była niezależna.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W spółce nie funkcjonuje wydzielona komórka audytu wewnętrznego ze względu na skalę funkcjonowania spółki. Za wspomniane działania odpowiada jednak bezpośrednio przed zarządem główna księgowa oraz jest za ten obszar odpowiedzialny sam zarząd.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Prowadzone transmisje obrad WZA w czasie rzeczywistym nie są uzasadnione strukturą akcjonariatu, a raczej dbałością spółki o przejrzystość prowadzonej działalności i spełnianie w jak najwyższym stopniu zasad określonych w niniejszych zbiorach.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd spółki wynagradzany jest w oparciu o umowy o pracę za zajmowane stanowisko w spółce oraz w oparciu o funkcje w zarządzie na podstawie powołania. Z tytułu powołania zarząd nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, ale otrzymuje premie roczne zależne od wyników spółki.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Z racji wcześniej podanych zasad wynagradzania zarządu oraz tego, że w spółce członkowie zarządu są jednocześnie jej akcjonariuszami, w sposób bezpośredni osiągane wyniki spółki są powiązane z jej przyszłą wyceną. Nie ma jednak żadnego innego programu motywacyjnego, który byłby bezpośrednio oparty o akcje.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »