Reklama

FOTA (FOT): Fota Spółka Akcyjna w upadłości układowej Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fota Spółka Akcyjna w upadłości układowej przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej nie publikuje informacji dotyczącej strategii. W przypadku tego typu zdarzeń Spółka niezwłocznie zamieści niniejsze informacje na stronie internetowej.

ReklamaI.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
FOTA S.A. w upadłości układowej nie publikuje prognoz finansowych i nie przewiduje publikacji w 2016 roku

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej wprowadza zmiany w tym zakresie na stronie internetowej.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wprowadzenie transmisji obrad walnego zgromadzenia wiązałoby się z kosztami, które na chwilę obecną z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki są niepotrzebne m. in. ze względu na strukturę akcjonariatu. W przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych rozwiązań Zarząd Spółki nie wyklucza ich zastosowania.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej prowadzi przejrzystą i efektywna politykę informacyjną przy wykorzystaniu tradycyjnych metod komunikacji, przez co odstąpiła zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Wprowadzenie powyższych rozwiązań mogło by wiązać się z kosztami, które wobec sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki byłyby niecelowe. Niemniej jednak Spółka rozważa możliwość zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu tychże środków, w szczególności w przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych form.I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami oraz inwestorami jest Dyrektor ds. Komunikacji i PR Pani Magdalena Małgorzata Madejska, pełniąca w Spółce również funkcję Prokurenta.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada nie jest przez Spółkę w pełni stosowana. Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie. Spółka za niecelowe uznaje funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w zakresie jaki jest wymagany przez powyższą zasadę ponieważ wiązałoby się to z wysokimi kosztami. W przypadku wystąpienia znacznego zainteresowania ze strony akcjonariuszy angielskojęzycznych zarząd nie wyklucza szerszego lub pełnego stosowania niniejszej zasady. Spółka argumentuje swoją decyzję faktem prowadzenia sprzedaży na rynku krajowym na poziomie ca.95% całości przychodów.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut Spółki FOTA nie przewiduje wyrażenia zgody rady nadzorczej członkom Zarządu na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym Spółka podejmie odpowiednie działania zmierzające do uzupełnienia tego zapisu poprzez zmianę Statutu Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
W FOTA S.A. w upadłości układowej są wyodrębnione organizacyjnie struktury obejmujące swoimi zadaniami funkcje audytu wewnętrznego.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej prowadzi przejrzystą i efektywna politykę informacyjną przy wykorzystaniu tradycyjnych metod komunikacji, przez co nie transmituje w czasie rzeczywistym walnego zgromadzenia. Wprowadzenie powyższych rozwiązań wiązałoby się z kosztami, które na chwilę obecną z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki są niecelowe m. in. ze względu na strukturę akcjonariatu. Niemniej jednak, Spółka rozważa możliwość zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, w szczególności w przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy.IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej stosuje niniejszą zasadę, z tym zastrzeżeniem, że obecność przedstawicieli mediów uzależniona jest od decyzji Przewodniczącego walnego zgromadzenia.

IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przerwa w obradach walnego zgromadzenia należy do decyzji walnego zgromadzenia, a FOTA S.A. w upadłości układowej nie może wymagać jej uzasadnienia od akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.

IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Uchwała walnego zgromadzenia wskazuje termin wznowienia obrad, na który FOTA S.A. w upadłości układowej wpływu nie może zagwarantować. Spółka dołoży wszelkich starań, by wznowienie uwzględniało interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej dba o obecność i uczestnictwo członków zarządu oraz członków rady nadzorczej w obradach walnego zgromadzenia, służąc wsparciem merytorycznym na zadawane pytania.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.1. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej, mając na względzie strukturę akcjonariatu, dba o interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej stosuje niniejszą zasadę w sposób zwyczajowo przyjęty i określony w Regulaminie Zarządu, ponieważ o w Regulaminie Rady Nadzorczej brak jest pełnego określenia rzeczonej zasady. Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do uzupełnienia o nie regulacji wewnętrznych.V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej stosuje niniejszą zasadę w sposób zwyczajowo przyjęty, ponieważ w regulacjach wewnętrznych brak jest pełnego określenia rzeczonej zasady. Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do uzupełnienia regulacji dotyczących konfliktów interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką oraz zasady postępowania w obliczu konfliktu.
Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
FOTA S.A. w upadłości układowej posiada politykę wynagrodzeń jednakże nie obejmuje ona ustalania wynagrodzeń członków organów oraz kluczowych menedżerów. Wynagrodzenia członków organów spółki wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, odpowiadają wielkości spółki, jej wynikom ekonomicznym uwzględniając jednocześnie kondycję finansową Spółki oraz sytuację prawną. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów ujawniana jest w raporcie rocznym. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej zostały określone w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2010 roku. Wynagrodzenie i pozostałe warunki zatrudnienia członków zarządu ustala rada nadzorcza indywidualnie. Wynagrodzenie kluczowych menedżerów ustala Zarząd indywidualnie. Spółka nie wyklucza, stosowania niniejszej zasady w przyszłości.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Fota - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »