Reklama

IMPEXMET (IPX): Impexmetal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Impexmetal Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną i planuje jej stosowanie. Na dzień 1 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Spółki nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną i planuje jej stosowanie. Na dzień 1 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Emitenta nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości.

ReklamaI.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną i planuje jej stosowanie. Na dzień 1 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Emitenta nie zostały zamieszczone takie

informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości.I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną i planuje jej stosowanie. Na dzień 1 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Emitenta nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości.I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie stosować ww. zasady. Wybór członków zarządu i kluczowych menadżerów w Spółce jest dokonywany w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie równego traktowania pracowników.I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie stosować ww. zasady ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Ponadto niestosowanie tej zasady jest podyktowane względami technicznymi i finansowymi, które wiążą się z wdrożeniem systemu transmisji danych.I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie rejestrowała dotychczas przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video. W ocenie Spółki forma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia pozwalała na zachowanie

transparentności i ochrony praw akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej www.hutmen.pl. Spółka nie wyklucza w przyszłości dokumentowania obrad w formie audio lub video.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z postanowieniami KSH członkowie Zarządu obowiązani są do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza powołuje zarząd do pełnienia określonych funkcji w Spółce.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki przez członków Zarządu pełniących jednocześnie funkcje kierownicze określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym.II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obecnie w skład rady nadzorczej wchodzi dwóch członków niezależnych. Należy jednak nadmienić, że adresatem zasady jest walne zgromadzenie, które dokonuje wyboru członków rady nadzorczej. Spółka w obecnej chwili nie może zagwarantować, że w przyszłości akcjonariusze, głosujący w ramach walnego zgromadzenia, będą zawsze wybierać Radę Nadzorczą w składzie, w którym dwóch członków będzie niezależnych.II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Wybór członków rady nadzorczej Spółki jest uzależniony od decyzji akcjonariuszy głosujących w ramach walnego zgromadzenia, stąd Spółka nie może zagwarantować, że zostanie przyjęta także w przyszłości.II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższe odstępstwo ma charakter przejściowy. Spółka dołoży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki rozpatrzona została sprawa przekazywania pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez członka rady nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. Obecni członkowie rady nadzorczej Spółki, spełniający kryteria niezależności, zobowiązali się do niezwłocznego powiadamiania Spółki o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego, mającego lub mogącego mieć wpływ na treść złożonego oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależnościII.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.W obecnym składzie Rada Nadzorcza liczy pięciu członków i pełni zadania komitetu audytu. W związku z tym Spółka stosuje postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) jedynie w ograniczonym zakresie.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W obecnym składzie Rada Nadzorcza liczy pięciu członków i pełni zadania komitetu audytu. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka uznaje za dobrą praktykę obowiązek opiniowania przez radę nadzorczą spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zgodnie jednak ze Statutem Spółki oraz przyjętą praktyką, dotyczy to wyłącznie spraw wnoszonych do porządku obrad walnego zgromadzenia przez zarząd, a nie uprawnionych akcjonariuszy. Sprawia to, że Spółka decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Funkcje audytu realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z ustalonym przez Zarząd Spółki zakresem zadań i obowiązków w ocenie Spółki są wystarczające z punktu widzenia jej działalności, dla zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach zdefiniowanych ryzyk.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady - patrz wyjaśnienia w komentarzu do zasady III.Z.1

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady - patrz wyjaśnienia w komentarzu do zasady III.Z.1

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Obecnie, z uwagi na niepełne stosowanie przez Spółkę zasady III.Z.1, stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Obecnie, z uwagi na niepełne stosowanie przez Spółkę zasady III.Z.1, stosowanie przedmiotowej zasady przez Radę Nadzorczą nie jest możliwe.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niestosowanie tej zasady podyktowane jest względami technicznymi i finansowymi związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady. Sprawia to, że Spółka decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady

IV.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka deklaruje stosowanie przedmiotowej zasady w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie wskazanym w zasadzie tj. odwołania, zmiany terminu lub przerwy w obradach walnego zgromadzenia.

Jeśli jednak przedmiotowe decyzje podejmowane będą przez inne uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa, Spółka nie może zagwarantować stosowania niniejszej zasady.IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka uznaje za dobrą praktykę obowiązek uzasadniania projektów uchwał walnego zgromadzenia. Wykonanie wskazanego w tej zasadzie obowiązku możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Spółka dysponuje danymi pozwalającymi na przekazanie uzasadnienia lub informacji, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Sprawia to, że Spółka decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut Spółki nie zawiera kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na określone umowy zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi. Ewentualna zmiana postanowień Statutu uzależniona jest od decyzji akcjonariuszy Spółki głosujących w ramach walnego zgromadzenia, stąd Spółka nie może zagwarantować, ze zmiana taka zostanie dokonana w przyszłości. Sprawia to, że Spółka decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka obecnie nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka po przeprowadzeniu weryfikacji funkcjonującej w tym zakresie praktyki, rozważy możliwość wprowadzenia tego typu regulacji w przyszłości
Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada obecnie programów motywacyjnych. Zasady wynagradzania pracowników Spółki określa obowiązujący w Spółce Regulamin Wynagradzania. Natomiast formę i strukturę wynagrodzeń członków zarządu ustala Rada Nadzorcza. Spółka nie wyklucza wprowadzenia programów motywacyjnych w przyszłości w oparciu o ww. zasadę.VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w komentarzu do zasady VI.Z.1.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną. Należy jednak nadmienić, że wypełnienie wskazanego obowiązku uzależnione jest od uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Spółka nie może zagwarantować, że w przyszłości akcjonariusze, głosujący w ramach walnego zgromadzenia, będą za każdym razem głosować w sposób zapewniający podjęcie uchwały, której skutki będą zgodne z zasadą. Sprawia to, że Spółka zmuszona jest do odstąpienia od stosowania zasady.VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest w pełni stosowana, Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasady wynagradzania pracowników Spółki określa obowiązujący w Spółce Regulamin Wynagradzania. Natomiast formę i strukturę wynagrodzeń członków zarządu ustala indywidualnie Rada Nadzorcza.


Osoby reprezentujące spółkę:
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu
Jerzy Woźniak - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »