Reklama

INDYKPOL (IND): Indykpol Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Indykpol Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie ma zastosowania w Spółce. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu zarządza wszystkimi obszarami działalności Spółki.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w poprzednich latach nie publikowała prognoz finansowych. Nie opublikowała również prognozy na 2017 rok.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Do tej pory Spółka nie zamieszczała takiej informacji na stronie internetowej. Spółka stosuję politykę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menedżerów. Biorąc pod uwagę, że Zarząd Spółki jest jednoosobowy polityka różnorodności nie może mieć w tym zakresie zastosowania. Skład Rady Nadzorczej oraz skład kluczowych menedżerów uwzględnia politykę różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku oraz doświadczenia zawodowego.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki struktura akcjonariatu nie uzasadnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz związanej z tym transmisji bezpośredniej obrad walnego zgromadzenia. Z tego względu Spółka nie podaje informacji o planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie sporządzała do tej pory zapisów audio lub wideo z przebiegu walnych zgromadzeń.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje spółki nie zostały zakwalifikowane do wskazanych indeksów giełdowych. Spółka stara się aby jak najwięcej informacji istotnych dla akcjonariuszy było zamieszczone na stronie również w j. angielskim


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie ma zastosowania w Spółce. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu zarządza wszystkimi obszarami działalności Spółki.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Ocena taka przedstawiana jest przez RN na ZWZ Spółki począwszy od 2016 r.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Do 2017 roku ocena taka przedstawiana była przez Radę Nadzorczą. Począwszy od 2018 roku obowiązek ten przejmie powołany w spółce Komitet ds. Audytu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
W ocenie Spółki struktura akcjonariatu nie uzasadnia przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości aktywnego uczestniczenia akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższych rekomendacji z uwagi na wysokie koszty i duże ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania takiego rozwiązania.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka aktualnie nie ma wdrożonego żadnego programu motywacyjnego, adresowanego do członków Zarządu i kluczowych menedżerów, który jest oparty na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

Reklama

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka publikuje w sprawozdaniu finansowym informacje o wysokości wynagrodzeń członków zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka podejmie działania mające na celu stosowanie niniejszej zasady w jak największym zakresie.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Kulikowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »