Reklama

JRHOLDING (JRH): Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2015 i 2014

W odpowiedzi na pismo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. w zakreślonym przez regulatora terminie JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie ustosunkował się do uwag biegłego rewidenta co do sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2014 i za rok 2015. W imieniu Emitenta JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyjaśniam, iż:

Reklama


1) W opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r. biegły rewident zwrócił uwagę na fakt, iż w pozycji przychodów finansowych Spółka ujęła kwotę 5.400.000,00 zł tytułem wyceny do wartości godziwej posiadanych akcji Columbus Energy S.A., które zaprezentowane zostały w bilansie Jednostki w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych o łącznej wartości 6.000.200,00 zł.

W opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r. biegły rewident zwrócił uwagę na fakt, iż w pozycji przychodów finansowych Grupa Kapitałowa ujęła kwotę 6.229.400,00 zł tytułem wyceny do wartości godziwej posiadanych przez nią akcji Columbus Energy S.A. (NIP: 9452169216), które zaprezentowane zostały w aktywach skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych o łącznej wartości 7.000.200,00 zł.

Ww. jednostka Columbus Energy Spółka Akcyjna (NIP: 9452169216) została przejęta w marcu 2016 roku przez Columbus Energy S.A. (NIP: 9492163154, spółkę przejmującą, dawniej przed zmianą nazwy: Columbus Capital S.A.), której akcje notowane są na rynku NewConnect.


2) Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 roku Zarząd JR HOLDING S.A., jako zarząd jednostki dominującej, opisał przeprowadzone testy na utratę wartości jedynej nieruchomości inwestycyjnej, posiadanej przez spółkę zależną Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o., a składającej się z gruntu o powierzchni 0,3024 ha i zabudowanej budynkiem Centrum Handlowego RAMZES, wskazanej w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wartości 19.800.729,00 zł (w ramach łącznej wartości nieruchomości inwestycyjnych zaprezentowanych w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wysokości 55.413.551,00 zł). Wartość ta wynika z wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Dokumenty te i zawarte w nich kalkulacje nie wskazywały na konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych wartość tej nieruchomości inwestycyjnej.

W pierwszym kwartale 2016 r. jednostka zależna podpisała kolejną na przestrzeni lat umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, a poprzednie umowy nie doszły do skutku. Uzgodniona w tej umowie z potencjalnym nabywcą cena sprzedaży netto wynosiła 11.950.000,00 zł, a zawarta umowa była umową warunkową, w związku z czym kupujący w każdej chwili mógł zrezygnować z zakupu nieruchomości, co zostało opisane przez Zarząd jednostki dominującej w informacjach dodatkowych i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w części dotyczącej istotnych zdarzeń po dniu bilansowym. Efekt finansowy tej transakcji przy założonych ustaleniach mógł skutkować poniesieniem straty finansowej na tej sprzedaży przez tę spółkę zależną w wysokości 6.359.090,49 zł (po uwzględnieniu wpływu podatku dochodowego).


3) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok Zarząd JR HOLDING S.A. (wtedy działającego pod firmą JR INVEST S.A.) opisał w nocie 54 informacji dodatkowych i objaśnień prowadzone rozmowy przez spółkę zależną Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o. z potencjalnymi zewnętrznymi inwestorami w kwestii podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży przez tę jednostkę zależną, jedynej posiadanej przez nią nieruchomości inwestycyjnej położonej w Zielonej Górze, a składającej się z gruntu o powierzchni 0,3024 ha i zabudowanej budynkiem Centrum Handlowego RAMZES. Biegły rewident wskazał w opinii do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, że ewentualne podpisanie tej umowy będzie wymagało formy aktu notarialnego i jest uwarunkowane uzyskaniem zgody Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej, które do dnia podpisania sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta nie zostały skutecznie wydane przez żaden z tych organów. Biegły rewident wskazał, że skutkiem zawarcia tej transakcji będzie poniesienie straty na tej sprzedaży przez tę Spółkę w wysokości 6 723,6 tys. zł (po uwzględnieniu podatku dochodowego).


4) W opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. biegły rewident zwracał uwagę na fakt, iż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie nr 54 dodatkowych informacji i objaśnień (dotyczących istotnych zdarzeń po dniu bilansowym) Zarząd Jednostki dominującej opisał sprawę podpisanej w marcu 2015 r. przedwstępnej umowy sprzedaży przez jednostkę dominującą jedynej nieruchomości inwestycyjnej położnej w Bielsku Białej. Ewentualna sprzedaż tej nieruchomości na ustalonych warunkach umownych skutkowałaby poniesieniem straty na sprzedaży w wysokości 2.303,3 tys. zł (po uwzględnieniu wpływu podatku dochodowego).


W przypadku żadnego z wyżej wymienionych sprawozdań finansowych, poza opisanymi uwagami, biegły rewident nie zgłaszał zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności badanych sprawozdań finansowych.


Ustosunkowując się do zgłaszanych przez biegłego rewidenta uwag Zarząd JR HOLDING S.A. wyjaśnia, iż:


Dotyczy punktów 1 i 2.

Odnośnie wyceny akcji Columbus Energy Spółka Akcyjna (NIP: 9452169216), o czym informował Zarząd w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, potraktował je jako inwestycje krótkoterminowe i wycenił ostrożnie na poziomie 1,00 zł za akcję, gdyż w 2015 roku były one przedmiotem transakcji, w których wartość sprzedaży 1 akcji była na poziomie 1-3 zł za 1 akcję. Obecnie posiadany przez Emitenta pakiet akcji Columbus Energy Spółka Akcyjna (po połączeniu NIP: 9492163154) wynosi 71.920.000 sztuk akcji, co przy kursie akcji 0,30 zł (dzień 14.07.2016 r.) daje wartość 21.576.000 zł. Akcje posiada również spółka zależna KPM INVEST sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie w liczbie 11.600.000 sztuk , co przy wskazanym kursie daje wartość 3.480.000 zł. Takie są przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości i zgodnie z nią są wyceniane akcje Columbus Energy S.A. w raporcie za I kwartał 2016 r.


Dotyczy punktów 2 i 3.

Nie były dokonywane odpisy aktualizacyjne posiadanej przez spółkę w Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o. nieruchomości, gdyż Spółka zlecała weryfikacje jej wartości rynkowej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który w wydanej opinii potwierdzał wartość godziwą nieruchomości ujętą w księgach handlowych.

W ocenie Emitenta była to wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości. Jednocześnie spółka zależna toczyła negocjacje, dotyczące sprzedaży nieruchomości. O wszelkich działaniach spółki zależnej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości Emitent raportował stosownymi raportami EBI nr 23/2015 1 maja 2015 r. (podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości), EBI nr 42/2015 z dnia 11 lipca 2015 r. (aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości), EBI nr 67/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. (odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości), EBI nr 10/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. (zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości), EBI nr 65/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. (podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości) oraz ESPI nr 22/2016 z dnia 07.07.2016 r. (finalizacja umowy sprzedaży nieruchomości – wpływ środków).


Spółka zależna nie chciała dokonać sprzedaży poniżej wartości rynkowej wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego, dlatego Zarząd spółki dominującej nie zdecydował się na utworzenie odpisów aktualizacyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 r. i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. Przez okres 2015 r. i 2016 r. spółka zależna poszukiwała nabywcy. Dwie umowy przedwstępne (pierwsza opisana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok i druga opisana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok) były zawarte z różnymi podmiotami. Cena za nieruchomość była wysoka jak na rynek zielonogórski, nawet w takiej wysokości, jak w zawartych umowach przedwstępnych. Nabywcy mieli problemy z pozyskaniem kredytu, który finalnie udzieliło konsorcjum banków spółdzielczych. Była podpisana umowa przedwstępna, na warunkach, które Emitent podał w komunikacie. Spółka zależna nie miała potwierdzenia, czy na pewno transakcja dojdzie do skutku, ze względu na problemy Nabywców z uzyskaniem finansowania oraz zapisami w umowie, które uprawniały nabywcę do rezygnacji z transakcji na każdym jej etapie. Dlatego w sytuacji, gdy Nabywca potwierdził możliwość uzyskania kredytu bankowego spółka zależna zdecydowała się dokonać sprzedaży nieruchomości ze stratą na sprzedaży, na którą wskazywał biegły w opinii. Zarząd Emitenta nadal stoi na stanowisku, że wartość z wyceny odpowiada wartości rynkowej Nieruchomości, ale podejmując decyzje o zbyciu musiał uwzględnić możliwości nabywców, zainteresowanych kupnem nieruchomości oraz istniejące problemy z pozyskaniem finansowania. Stąd jako udziałowiec spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o. Emitent podjął decyzje czysto biznesową, że dokona sprzedaży ze stratą w stosunku do wartości rynkowej oraz księgowej nieruchomości, ale zapewniając środki finansowe na realizację celów, przyjętych w strategii, w szczególności na rozwój grupy kapitałowej i pozyskiwanie dalszych projektów inwestycyjnych. O dokonywanych działaniach rynek był informowany na bieżąco.


Dotyczy punktu 4.

Nie były dokonywane odpisy aktualizacyjne dotyczące nieruchomości w Bielsku Białej, gdyż nie doszło do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości poza Grupę Kapitałową. Nieruchomość została zbyta na rzecz spółki zależnej Laguna Capital sp. z o.o. za cenę 6.700.000,00 zł i nadal znajduje się w majątku Grupy Kapitałowej Emitenta. Wartość pierwotna nieruchomości została w konsolidacji przywrócona.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »