Reklama

TONSILAC (TAC): Informacja o naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie obowiązku korekty prognoz wyników finansowych. - raport 15

Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że Spółka naruszyła obowiązek informacyjny określony przez postanowienia § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieopublikowanie korekty wcześniej sporządzonej i publikowanej prognozy wyników finansowych, wskutek wystąpienia różnicy prognozowanych pozycji wyników finansowych o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka jest m.in. zobowiązana do przekazania w formie raportu bieżącego korekty wcześniej sporządzonej i publikowanej, na podstawie decyzji emitenta, prognozy lub szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie lub szacunku.

Reklama

Zarząd Spółki przedstawił prognozy wyników finansowych Spółki, m.in. odnoszące się do roku obrotowego 2011, w treści Dokumentu Informacyjnego Spółki (str. 77, pkt 4.12.1.), sporządzonego w związku z wprowadzeniem akcji serii A, B, C i E Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, uzupełnione i rozszerzone w drodze Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku, tj.:

(1) prognozę wartości przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2011 = 4-5 mln zł (zawartą w treści Dokumentu Informacyjnego Spółki),

(2) prognozę wyniku finansowego (zysku netto) Spółki za rok obrotowy 2011 = 200 tys. zł (zawartą w treści Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku).

W ocenie Zarządu Spółki faktyczna podstawa publikacji korekty prognozy opublikowanych wyników finansowych Spółki, poprzez wystąpienie potencjalnej różnicy prognozowanych pozycji wyników finansowych o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie wystąpiła wskutek powzięcia informacji o zmianie w sytuacji gospodarczej i finansowej spółki zależnej od Spółki (tj. Tonsil Technologie Sp. z o.o. we Wrześni). Spółka informowała o zmianie w sytuacji gospodarczej i finansowej spółki zależnej od Spółki (tj. Tonsil Technologie Sp. z o.o.), mogącej mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Tonsil Acoustic Company SA w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 39/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku. Spółka nie opublikowała jednak - w oparciu o przepisy § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - stosownego raportu w sprawie korekty opublikowanych wcześniej prognoz wyników finansowych (przychody netto ze sprzedaży, wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011).

Brak publikacji korekty prognozy wyników finansowych spowodowany został niezamierzonym przeoczeniem i błędnym przeświadczeniem o wyczerpaniu obowiązków w tym zakresie poprzez publikację informacji o zmianie w sytuacji gospodarczej i finansowej Tonsil Technologie Sp. z o.o. (w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 39/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku) i nie sporządzeniem odrębnych prognoz wyników finansowych Spółki uwzględniających wpływ zmiany w sytuacji gospodarczej i finansowej spółki zależnej od Spółki, na wyniki finansowe Spółki. W celu zmniejszenia ryzyka nie zastosowania się przez Spółkę do nałożonych na nią obowiązków informacyjnych, m.in. w powyższym zakresie (przeoczenie obowiązku publikacji korekty prognozy wyników finansowych) Zarząd Spółki zamierza uściślić kontrolę w zakresie identyfikacji zdarzeń podlegających raportowaniu, tak aby w przyszłości nie doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji stosownych raportów.

W celu dopełnienia obowiązku publikacji korekty wcześniej sporządzonej i publikowanej, na podstawie decyzji emitenta, prognozy wyników finansowych emitenta (w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie) - Spółka opublikowała, w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 14/2012 z dnia 9 marca 2012 roku "Naruszenie obowiązku informacyjnego. Korekta treści raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2011 roku", przy uwzględnieniu daty publikacji tej informacji, stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w treści raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2011 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w w/w Raporcie Bieżącym EBI Nr 14/2012 z dnia 9 marca 2012 roku, w odniesieniu do prognozowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2011, w kontekście informacji zamieszczonych w treści raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2011 roku:

(1) przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2011 (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku) wyniosły 2.112.186,10 zł i są niższe od prognozowanych o kwotę od 1.887.813,90 zł (w odniesieniu do dolnej granicy prognozy przychodów ze sprzedaży wynoszącej 4 mln zł) do 2.887.813,90 zł (w odniesieniu do górnej granicy prognozy przychodów ze sprzedaży wynoszącej 5 mln zł), a kwota zrealizowanych przychodów stanowi od około 42,24% wyników prognozowanych (w odniesieniu do górnej granicy prognozy przychodów ze sprzedaży) do około 52,81% (w odniesieniu do dolnej granicy prognozy przychodów ze sprzedaży);

(2) strata netto w roku obrotowym 2011 (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku) zamknęła się kwotą -2.735.251,19 zł a różnica odnosząca się do prognozowanej wartości wyniku finansowego (Spółka prognozowała zysk netto w wysokości 200 tys. zł) zamknęła się kwotą 2.935.251,19 zł.

Do czynników mających wpływ na działalność Spółki, a tym samym na zanotowanie przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w/w wyników finansowych (przychody netto ze sprzedaży, wynik finansowy netto), w istotny i znaczący sposób odbiegających od opublikowanych prognoz, zaliczyć należy następujące zdarzenia:

(-) podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących (w głównej mierze dotyczących spółki zależnej - Tonsil Technologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni), przy czym wynik Spółki za IV kwartał 2011 r. obciążony został odpisami aktualizującymi wartość inwestycji w kwocie 1.767.823,03 zł oraz odpisami aktualizującymi wartość aktywów niefinansowych w kwocie 911.422,52 zł, co w sumie wpłynęło na pogorszenie wyniku finansowego brutto Spółki o kwotę 2.679.245,59 zł; odpisy w głównej mierze dotyczą rozrachunków ze spółką zależną Tonsil Technologie Sp. z o.o. i zamknęły się w sumie kwotą 2.638.423,07 zł;

(-) niższe od zakładanych rezultaty sprzedaży ze względu na brak płynności dostaw od spółki zależnej (spółki produkcyjnej), tj. Tonsil Technologie Sp. z o.o.


Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" w zw. z § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szkudlarek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »