Reklama

REGNON (REG): Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego. - raport 1

Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent) działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazuje informację o trwałym niestosowaniu następujących zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:


1. Zasada DPSN, Część I pkt.1 "Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

Reklama

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/;

- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.


Spółka nie stosuje zasady polegającej na zapewnieniu komunikacji z inwestorami i analitykami oraz transmitowaniu, rejestrowaniu przebiegu i upublicznianiu obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet z uwagi na brak możliwości technicznych oraz ze względów ekonomicznych. W opinii Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania wskazanego zakresu powyższej rekomendacji z uwagi na fakt, że Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje dotyczące walnego zgromadzenia.


2. Zasada DPSN, Część I pkt.12 "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej"


Spółka nie stosuje zasady polegającej na zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na brak możliwości technicznych oraz ze względów ekonomicznych. W opinii Spółki koszty związane z techniczną obsługą procesu zdalnego wykonywania prawa głosu oraz ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu zgromadzenia, wynikające z trudności w weryfikacji tożsamości i uprawnień uczestników walnego zgromadzenia korzystających ze zdalnego głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, są niewspółmierne do ewentualnych korzyści.


3. Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 5: "Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem"


Stosowanie tej zasady Spółka warunkuje uprzednim przekazaniem przez akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki.


4. Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 7: "Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania"


Spółka stosuje zasadę w ograniczonym zakresie poprzez udostępnianie na stronie internetowej raportów bieżących zawierających szczegółowe protokoły walnych zgromadzeń w których odnotowane są wszelkie pytania akcjonariuszy i odpowiedzi Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.


5. Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 9a: "Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"


Spółka nie stosuje zasady z uwagi na brak możliwości technicznych oraz ze względów ekonomicznych. W opinii Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej rekomendacji z uwagi na fakt, że Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje dotyczące walnego zgromadzenia.


6. Zasada DPSN, Część II pkt. 2 "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1"


Spółka nie stosuje zasady ze względów ekonomicznych. Odstępstwo od zasady może powodować utrudnienia w dostępie do informacji dla zagranicznych Inwestorów, wobec czego Spółka rozważy możliwość jej stosowania w przyszłości z zastrzeżeniem, że nie będą tam zamieszczane wszystkie informacje wskazane w części II. pkt 1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.


7. Zasada DPSN, Część II pkt. 3 "Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)."


Zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie. W opinii Zarządu Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczące nadzoru i kontroli nad umowami zawieranymi z podmiotami powiązanymi są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w przedmiocie decyzji o zawieraniu istotnych umów.


8. Zasada DPSN, Część III pkt. 9 "Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej."


Zasada ta jest stosowana w ograniczonym zakresie. W opinii Zarządu Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczące nadzoru i kontroli nad umowami zawieranymi z podmiotami powiązanymi są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w przedmiocie decyzji o zawieraniu istotnych umów.


9. Zasada DPSN, Część IV pkt. 10 " Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."


Spółka nie stosuje zasady z uwagi na brak możliwości technicznych oraz ze względów ekonomicznych. Koszty związane z techniczną obsługą transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, trudność w weryfikacji tożsamości i uprawnień akcjonariuszy lub pełnomocników korzystających ze zdalnego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jak również wynikające z tego faktu ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu zgromadzenia są niewspółmierne do ewentualnych korzyści. W opinii Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej z uwagi na fakt, że Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Wysocki - Prezes Zarządu
Barbara Konrad-Dziwisz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »