Reklama

ENEA (ENA): Informacja o nieprzyjęciu do stosowania przez ENEA S.A. niektórych zasad ładu korporacyjnego - raport 1

W związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. (Dobre Praktyki) Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent podjął decyzję o niestosowaniu zasad zawartych odpowiednio w Części II pkt. 1 ppkt 7 i 9a oraz w Części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zgodnie z treścią Części II pkt. 1 ppkt 7 i 9a, spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

Reklama

- pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed

i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania

- zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

W odniesieniu do zasady z cz. II pkt.1 ppkt. 7 Dobrych Praktyk, Spółka informuje, że zasada nie była i nie będzie w dającej się przewidzieć przyszłości przez Spółkę stosowana. Źródłem informacji nt. przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest w pewnym zakresie protokół notarialny z obrad WZ, ale nie zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W zakresie udzielania odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy poza walnym zgromadzeniem Spółka respektuje przede wszystkim tryb publikacji tego typu informacji, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

W związku z odstąpieniem od stosowania zasady z cz. II pkt. 1 ppkt. 9a Dobrych Praktyk Emitent informuje, iż w jego ocenie wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Emitent dokłada najwyższej staranności, aby wyznaczać miejsce, daty oraz godziny posiedzeń walnych zgromadzeń Spółki w sposób jak najmniej uciążliwy dla Akcjonariuszy oraz umożliwiający udział w walnych zgromadzeniach Spółki jak największej ich liczby.

Zgodnie z treścią cz. IV pkt. 10 Dobrych Praktyk, Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: (...) zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej.

W odniesieniu do powyższej zasady Zarząd Spółki wskazuje, iż w chwili obecnej Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w myśl postanowień Kodeksu spółek handlowych. Dokonanie zmiany Statutu Spółki w wyżej wskazanym zakresie, w tym podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w sprawie zmiany Statutu, umożliwi stosowanie ww. zasady.

Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad

w przyszłości.

Podstawa Prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Current Report No.: 1/2013

System: EBI

Date of preparation: 2013-03-06

Short name of issuer: ENEA S.A.

Legal basis: § 29 item 3 of the Warsaw Stock Exchange Rules

Subject: Information on non-acceptance for application by ENEA S.A. of some principles of corporate governance

Content of report:

In relation to the entry into force of the Best Practices of WSE Listed Companies constituting an Appendix to the Resolution No. 19/1307/2012 of the Exchange Supervisory Board of 21 November 2012 (Best Practices) the Board of ENEA S.A. (Issuer, Company) informs that the Issuer decided not to apply the principles contained respectively in Part II point 1(7) and (9a) and in Part IV point 10 of the Best Practices of WSE Listed Companies.

Pursuant to the content of Part II point 1(7) and (9a), a company should operate a corporate website and publish on it, in addition to information required by legal regulations:

- shareholders' questions on issues on the agenda submitted before and during a General Meeting together with answers to those questions,

- a record of the General Meeting in audio or video format.

In relation to the principle from part II point 1(7) of the Best Practices, the Company informs that the principle was not and will not be applied by the Company in the foreseeable future. The source of information regarding the General Meeting is, to some extent, notarially certified minutes of GM, but it does not contain all the statements, questions and answers made during a General Meeting. Regarding answering Shareholders' questions beyond a general meeting the Company observes mainly the mode of publications of such information, mentioned in § 38 item 1(12) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodic information (...).

In relation to a waiver of application of the principle from part II point 1(9a) of the Best Practices the Issuer informs that in its opinion performance of information obligations pursuant to the legal regulations being in force, in particular, by publication of relevant current reports and publication of relevant information on its website it provides the Shareholders with an access to any material information relating to general meetings. At the same time, the Issuer exercises utmost care in order to indicate the location, dates and hours of general meetings of the Company in a way which is the least burdensome for Shareholders and enabling participation in general meetings of the Company for the greatest number of Shareholders.

Pursuant to part IV point 10 of the Best Practices, the Company should have a transparent and effective information policy, both using traditional methods, and with the use of the latest technology and latest means of communication ensuring quickness, safety and an efficient access to information. Using such methods to the largest possible extent the Company should in particular: (...) ensure proper communication with investors and analysts, using also the latest means of on-line communication to this end.

In relation to the above principle the Company's Board indicates that presently the Company's Statute does not contain any provisions enabling participation in a general meeting using means of electronic communication pursuant to the Commercial Companies Code. Amendments to the Company's Statute within the aforementioned scope, including the adoption by the general meeting of the Company of a relevant resolution regarding changes to the Statute, will enable the application of the above mentioned principle.

At the same time, the Issuer does not rule out a possibility of applying these rules in the future.

Legal basis: § 29 item 3 of the Warsaw Stock Exchange Rules
Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Bil - Członek Zarządu
Hubert Rozpędek - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »