Reklama

HUBSTYLE (HUB): Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - raport 1

OŚWIADCZENIE GRUPA NOKAUT S.A. (SPÓŁKA) DOTYCZĄCE WYBRANYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 19/1307/2012 RADY GIEŁDY Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 R., KTÓRE NIE BĘDĄ STOSOWANE W SPOSÓB TRWAŁY WRAZ Z WYJAŚNIENIEM OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN ICH NIESTOSOWANIA.

Reklama

Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka"), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla

zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem

zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, wykonując

obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania

wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek

Notowanych na GPW" z wyłączeniem:


I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr 5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka

wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków

organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów

nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej

z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów

spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r.

(2009/385/WE).

STANOWISKO SPÓŁKI: Wynagrodzenia członków Zarządu zostały określone w kontraktach

menedżerskich zawartych ze Spółką. O wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej decyduje Walne

Zgromadzenie.


Zasada nr 9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one

zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w

przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez

spółki działalności gospodarczej.

STANOWISKO SPÓŁKI: Spółka stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru sprawujących

funkcje w Zarządzie lub w Organie Nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz

kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby

nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.


Zasada nr 12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. STANOWISKO SPÓŁKI: Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno- organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Spółka rozważy wprowadzenie go w życie.


II. Dobre praktyki realizowane przez Zarząd Spółki

Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz

informacji wymaganych przez przepisy prawa:

1.6. roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej

komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

STANOWISKO SPÓŁKI: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania

z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

istotnym dla Spółki, bowiem w ramach Rady Nadzorczej nie zostały wyłonione komitety.


1.7. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed

i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

STANOWISKO SPÓŁKI: Zasada ta nie będzie stosowana, gdyż w opinii Spółki publikacja pytań

mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.


1.9a. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

STANOWISKO SPÓŁKI: Spółka nie przewiduje zamieszczania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub video, na swojej stronie internetowej. Uchwały podejmowane na Walnym Zgromadzeniu są publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz publikowane na stronie internetowej Spółki, co zdaniem Spółki zapewnia swobodny dostęp do informacji w tym zakresie.

Zasada nr 2. Spółka, zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

STANOWISKO SPÓŁKI: Spółka nie prowadzi strony internetowej w języku angielskim, jednak podejmuje wszelkie starania, aby w możliwie najkrótszym czasie zakończyć prace związane z przygotowaniem anglojęzycznej wersji strony, dążąc do tego, aby najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Spółki były dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim.


III. Dobre praktyki stosowane przez członków Rady Nadzorczej

Zasada nr 1.3 rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego

zgromadzenia.

STANOWISKO SPÓŁKI: Statut Spółki oraz Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewidują

obowiązku opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.


Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej

powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

STANOWISKO SPÓŁKI: W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety, przy czym

Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości będzie dążyła do powołania w ramach Rady Nadzorczej

stosownych komitetów.


Zasada nr 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji podmiotem powiązanym, spełniającej

warunki, o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty Rady Nadzorczej.

STANOWISKO SPÓŁKI: Zdaniem Spółki uregulowania dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej

zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady

Nadzorczej są wystarczające, tym samym Spółka nie decyduje się na ich rozszerzenie.
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Czernecki - Prezes Zarządu
Michał Jaskólski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »