Reklama

NANOTEL (NAN): Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej - raport 12

Zarząd NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta:

• Pana Sławomira Laskowskiego;

• Pana Michała Maroszek;

• Pana Michała Jarosławskiego;

• Pana Michała Cader;

• Pana Adama Kościółek.


Panowie Sławomir Laskowski, Michał Maroszek, Michał Jarosławski, Michał Cader oraz Adam Kościółek, jako Członkowie Rady Nadzorczej, pełnić będą funkcje w ramach kadencji Rady Nadzorczej, która upływa w dniu 23 lutego 2019 roku.

Reklama

Zarząd Emitenta przekazuje również informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

I. Sławomir Laskowski – Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres 3 letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która upłynie w dniu 23 lutego 2019 r.

a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektrycznym. Doktorat uzyskał w 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc przez 5 lat własną działalność w branży elektroenergetycznej. Od 2005 roku jest pełnomocnikiem w firmie „Raidel Aleksandra Rot-Laskowska” we Wrocławiu. Ze spółką Nanotel S.A. związany od 2007 roku.

b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Brak takiej działalności.

c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Sławomir Laskowski pełnił dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 lutego 2016 r. ponownie został powołany do składu Rady Nadzorczej.

d) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Brak takich wyroków oraz zakazów sądowych.

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Brak takich przypadków.

f) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Brak takich okoliczności.

g) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

II. Michał Maroszek - Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres 3 letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która upłynie w dniu 23 lutego 2019 r.

a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada 4 letnie doświadczenie w branży finansowej. Od 2012 r. związany z Vestor Dom Maklerski S.A., obecnie na stanowisku Analityka w departamencie oferowanie i doradztwa korporacyjnego. Realizuje projekty z zakresu bankowości inwestycyjnej, m.in. emisje papierów wartościowych oraz doradztwo korporacyjne.


b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pracownik Vestor Dom Maklerski S.A. – podmiotu, który pełnij funkcję oferującego obligacje Nanotel S.A. oraz prowadzi ewidencje obligacji Nanotel S.A.


c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Brak takich spółek prawa handlowego.

d) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Brak takich wyroków oraz zakazów sądowych.

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Brak takich przypadków.

f) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Brak takich okoliczności.

g) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.


III. Michał Jarosławski - Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres 3 letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która upłynie w dniu 23 lutego 2019 r.

a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada 11 letnie doświadczenie w branży finansowej. Od 2008 r. wiązany z Vestor Dom Maklerski S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora departamentu oferowanie i doradztwa korporacyjnego. Wcześniej pracował m.in. w KPMG. Zarządza departamentem zajmującym się projektami z zakresu bankowości inwestycyjnej, m.in. emisje papierów wartościowych oraz doradztwo korporacyjne.


b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pracownik Vestor Dom Maklerski S.A. – podmiotu, który pełnij funkcję oferującego obligacje Nanotel S.A. oraz prowadzi ewidencje obligacji Nanotel S.A.


c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

• Rubra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Fabryka Urządzeń Mechanicznych Chofum Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Małapanew Maszyny i Konstrukcje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Andoria – Mot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• DII Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona),

• Arbor Investments Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona).

d) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Brak takich wyroków oraz zakazów sądowych.

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Brak takich przypadków.

f) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Brak takich okoliczności.

g) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.


IV. Michał Cader - Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres 3 letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która upłynie w dniu 23 lutego 2019 r.

a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent politologii Uniwersytetu Wesleyan w Middletown, Connecticut w USA. W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH, gdzie w ramach Obszaru Dużych Firm odpowiadał za sektor budowlany, motoryzacyjny, transportowy oraz petrochemiczny na stanowisku dyrektora departamentu a później dyrektora zarządzającego. W latach 2007-2008 był dyrektorem wykonawczym w Banku Millennium odpowiedzialnym za Departament Klientów Strategicznych. Od 2008 roku prowadzi własną firmę konsultingową. Doradzał oraz prowadził projekty w firmach: Ciech SA, PLL LOT, oraz InPost SA. Współpracował z Grupą Gremi, gdzie odpowiadał za negocjacje zakupu pakietu kontrolnego w firmie Presspublica, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, oraz pełnił funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w spółce ITI Cinema. Obecnie związany z holdingiem Investors S.A., gdzie odpowiada za projekty pozyskiwania długu bankowego oraz restrukturyzacyjne.


b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Prezes Zarządu Vestor Corporate Finance sp. z o.o., która świadczy usługi doradcze dla Emitenta oraz jest powiązana kapitałowo z Vestor Dom Maklerski S.A. – podmiotem, który pełnij funkcję oferującego obligacje Nanotel S.A. oraz prowadzi ewidencje obligacji Nanotel S.A.


c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

• Vestor Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Simple Creative Products Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Investors Holding Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Film Finance & Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),


d) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Brak takich wyroków oraz zakazów sądowych.

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Brak takich przypadków.

f) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Brak takich okoliczności.

g) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

V. Adam Kościółek - Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres 3 letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która upłynie w dniu 23 lutego 2019 r.

a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1998 – 1999 współpracował z Domem Maklerski PENETRATOR S.A., najpierw jako Specjalista ds. prawnych, Zastępca Szefa Zespołu Prawnego w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej, a następnie jako Główny Specjalista w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. Od 2000 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Egzamin radcowski złożył w 2004 roku. Od 2004 r. starszy Partner w Kancelarii Radców Prawnych „Kurek, Kościółek, Wójcik” sp. p. z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie papierów wartościowych, prawie upadłościowym i układowym oraz finansowaniu transakcji M&A.


b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Starszy Partner w Kancelarii Radców Prawnych „Kurek, Kościółek, Wójcik” sp. p. z siedzibą w Krakowie, będącej Autoryzowanym Doradcą Emitenta.


c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

• Kallisto 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Kallisto 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Progressive Capital Management Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona),

• Monday Development Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona),

• Maximus Capital Spółka Akcyjna - Prezes Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska – Partner (funkcja nadal pełniona),

• Kuchnie Regionalne Bajora Spółka Jawna – Wspólnik (funkcja nadal pełniona),

• Kopalnie Kruszyw Naturalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona),

• KKW Financial Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Artemida 35 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Kallisto 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Kallisto 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Kallisto 16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Kallisto 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Kallisto 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Kallisto 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Kallisto 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• JPR Aqua Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Inwestycja Resto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wiceprezes Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Imper Bud-Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prezes Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Fcase spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Członek Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Erg-System Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona),

• Bajor, Kościółek Spółka Komandytowa – komplementariusz (funkcja nadal pełniona),

• Artemida 39 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – komandytariusz (funkcja nadal pełniona),

• Artemida 39 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Zarządu (funkcja nadal pełniona),

• Artemida 38 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu (zaprzestano pełnienia funkcji),

• Arbor Investments Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (funkcja nadal pełniona).


d) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Brak takich wyroków oraz zakazów sądowych.

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Brak takich przypadków.

f) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Brak takich okoliczności.

g) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Daniel Wojnarowicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »