Reklama

(MERITUM BANK): Informacja o przedterminowym wykupie obligacji podporządkowanych na okaziciela serii A - raport 9


Zarząd Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 171/2014 w przedmiocie przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, wyemitowanych w dniu 9 maja 2012 r., oznaczonych kodem ISIN: PLMRTMB00018 i nazwą skróconą MRT0520 ("Obligacje"). Zgodę na przedterminowy wykup Obligacji wyraziła w dniu 22 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta (uchwała nr 15/2014). Obie wymienione uchwały organów statutowych Emitenta wchodzą w życie z dniem 23 kwietnia 2014 r.

Reklama


Decyzja o wykupie Obligacji została podjęta przez Emitenta w związku z zaistnieniem przypadku wskazanego w Rozdziale III pkt 4 lit. d Dokumentu informacyjnego z dnia 27 kwietnia 2012 r. ("Dokument Informacyjny") i pkt 7.6 Warunków Emisji Obligacji (stanowiących załącznik nr 4 do Dokumentu Informacyjnego), tj. w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których środki z emisji Obligacji przestały być kwalifikowane do funduszy uzupełniających (Tier II) Emitenta (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012).


Zawiadamia się Obligatariuszy, że wykup Obligacji nastąpi w dniu 9 maja 2014 r., tj. w pierwszym Dniu Płatności Odsetek, przypadającym po dniu wejścia w życie ww. przepisów, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (pkt 7.6) i Dokumentem Informacyjnym (Rozdział III pkt 4 lit. d). Z chwilą wykupu Obligacje będą podlegać umorzeniu.


Zgodnie z pkt 6.2 Warunków Emisji Obligacji, płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane przez Emitenta na rzecz tych Obligatariuszy, którzy będą posiadać Obligacje na koniec dnia 30 kwietnia 2014 r., tj. na koniec Dnia Ustalenia Praw, przypadającego w szóstym Dniu Roboczym przed dniem wykupu Obligacji.


W związku z zarejestrowaniem Obligacji w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz wprowadzeniem Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami KDPW i BondSpot S.A., po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy.


Wykup każdej Obligacji nastąpi poprzez przelew na Rachunek Papierów Wartościowych posiadacza tej Obligacji, za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ww. rachunek, środków pieniężnych w kwocie:


a) wartości nominalnej Obligacji, tj. 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz

b) przypadających na Obligację odsetek naliczonych za ostatni Okres Odsetkowy upływający przed dniem wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. za okres od dnia 9 listopada 2013 r. do dnia 8 maja 2014 r. (włącznie), w wysokości wynikającej z Warunków Emisji Obligacji i z Dokumentu Informacyjnego, tj. w kwocie 431,42 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden złotych 42/100).


Zarząd Emitenta zawiadamia, że w związku z przedterminowym wykupem Obligacji:


a) poinformował BondSpot S.A. o planowanym wykupie Obligacji (w szczególności o dniu, w którym wykup ma nastąpić) oraz złożył do BondSpot S.A. wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami, począwszy od dnia 25 kwietnia 2014 r.;

b) poinformował KDPW o planowanym wykupie Obligacji (w szczególności, o dniu, w którym wykup ma nastąpić) i złożył do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu, zgodnie z regulacjami KDPW oraz

c) poinformował Komisję Nadzoru Finansowego o planowanym wykupie Obligacji.


Informację nt. podjęcia przez BondSpot S.A. decyzji o zawieszeniu obrotu Obligacjami Emitent przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego.


Wszelkie pojęcia pisane powyżej wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym lub w Warunkach Emisji Obligacji, za wyjątkiem pojęć zdefiniowanych w niniejszej informacji.


Niniejszy raport został sporządzony w oparciu o postanowienia § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych").
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Chytła - p.o. Prezesa Zarządu
Piotr Urbańczyk - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »