Reklama

WBAY (WBY): Informacja o przydziale akcji serii D wraz raportem z oferty publicznej akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem PP dotychczasowych akcjonariuszy - raport 11

Zarząd spółki pod firmą Wealth Bay S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Łodzi, przekazuje niniejszym informacje dotyczące oferty publicznej akcji na okaziciela serii D Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały nr 01/11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.

1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Reklama

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii D - 30 stycznia 2012 roku.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii D - 20 lutego 2012 roku.

2.Przydział akcji serii D.

Przydział akcji serii D nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w dniu 5 marca 2012 roku. Podmiotem obsługującym przydział był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją.

Subskrypcją objętych było nie mniej niż 13.125.000 (trzynaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy.

Emisja akcji serii D przeprowadzana była w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a to w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., wobec czego akcje tej serii nie były oferowane w transzach. W związku z faktem, iż liczba przydzielonych akcji nie była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy, nie dokonywano redukcji.

5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji została przydzielona maksymalna liczba oferowanych akcji serii D, to jest przydzielono 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.

6.Cena, po jakiej akcje serii D były nabywane.

Akcje serii D były obejmowane po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję. Cena emisyjna odpowiadała wartości nominalnej akcji Spółki.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Akcje serii D nie były oferowane w transzach. Łącznie na akcje serii D zapisy złożyło:

a)62 podmioty w ramach zapisów podstawowych na 26.300.487 akcji,

b)2 podmioty w ramach zapisów dodatkowych na 10.513 akcji oraz

c)6 podmiotów w ramach zapisów w oparciu o tzw. zaproszenia Zarządu na 13.064.000 akcji.

8.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Emitent nie zawierał umów o subemisję. W związku z tym akcje serii D Emitenta nie były obejmowane przez subemitentów.

9.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wynosi 120.362 zł (sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote).Emitent wskazuje, iż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym jest kwotą szacunkową, ponieważ na dzień sporządzania niniejszego raportu, emisja nie została całkowicie rozliczona. W przypadku, gdy łączna wysokość kosztów emisji istotnie przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację niniejszej informacji dotyczącej kosztów emisji.

Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:

a)przygotowania i przeprowadzenia oferty

77.361,22 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 22/100 gr.)


b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich

Wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane.

c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie sporządził publicznego dokumentu informacyjnego, jak również dokumentu informacyjnego, w związku z faktem, iż decyzją Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu nie były wprowadzane prawa poboru, jak również prawa do akcji nowej emisji, akcje serii D były oferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Emitent sporządzi dokument informacyjny w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynek NewConnect, akcji nowej emisji serii D. Szacowane koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, w tym doradztwa prawnego opiewają na kwotę 35.000,00 zł netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych).

d)promocji oferty

Emitent nie prowadził promocji oferty.

10.Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 9 niniejszego raportu w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 t. j. z późn. zm.), rozliczenie kosztów emisji akcji serii D w księgach Emitenta odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »