Reklama

PLGROUP (PLG): Informacja o przydziale akcji serii D wraz z raportem z oferty akcji serii D mającej charakter oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcj - raport 22

Zarząd Spółki działającej pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku (dalej "Emitent" lub "Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie uchwały nr 05/05/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 maja 2012 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, podaje poniżej informacje dotyczące przeprowadzonej i zamkniętej subskrypcji akcji na okaziciela serii D.

Reklama


1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii D - 18 czerwca 2012 roku

Data zamknięcia subskrypcji akcji serii D - 9 lipca 2012 roku

2) data przydziału instrumentów finansowych:

Emitent dokonał przydziału 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, w dniu 23 lipca 2012 roku.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było nie więcej niż 9.675.000 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Emisja akcji serii D przeprowadzana była w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a to w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., wobec czego akcje tej serii nie były oferowane w transzach. W związku z faktem, iż liczba przydzielonych akcji nie była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy, nie dokonywano redukcji.


5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Emitent dokonał przydziału 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po 1,00 (jeden złoty) za każdą akcję. Cena emisyjna odpowiadała wartości nominalnej akcji Spółki.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii D nie były oferowane w transzach. Łącznie na akcje serii D zapisy złożyło:

a) 56 podmiotów w ramach zapisów podstawowych oraz

b) 4 podmioty w ramach zapisów dodatkowych.

Zarząd Spółki nie prowadził zapisów w oparciu o tzw. zaproszenia Zarządu.


8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


Akcje serii D nie były oferowane w transzach. Akcje serii D przydzielono łącznie 60 podmiotom.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawierał umów o subemisję. W związku z tym akcje serii D Emitenta nie były obejmowane przez subemitentów.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wynosi 89.005 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć złotych) Emitent wskazuje, iż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym jest kwotą szacunkową, ponieważ na dzień sporządzania niniejszego raportu, emisja nie została całkowicie rozliczona. W przypadku, gdy łączna wysokość kosztów emisji istotnie przekroczy kwotę, o której mowa powyżej, Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację niniejszej informacji dotyczącej kosztów emisji.

Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:


83.505 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych)


b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:


Wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane.


c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:


Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie sporządził publicznego dokumentu informacyjnego, jak również dokumentu informacyjnego, w związku z faktem, iż stosownie do treści uchwały nr 05/05/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, do Alternatywnego Systemu Obrotu nie były wprowadzane prawa poboru, jak również prawa do akcji nowej emisji, akcje serii D były oferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Emitent sporządzi dokument informacyjny w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynek NewConnect, akcji nowej emisji serii D. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie zawarł jeszcze umowy na obsługę emisji akcji serii D, która obejmowałaby ustalenia dotyczące wynagrodzenia za przygotowanie dokumentu informacyjnego i doradztwa prawnego, wobec tego Emitent wskaże te koszty niezwłocznie, po zawarciu stosownej umowy.


d) promocji oferty:Emitent nie prowadził promocji oferty


11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 niniejszego raportu w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 t. j. z późn. zm.), rozliczenie kosztów emisji akcji serii D w księgach Emitenta odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectOsoby reprezentujące spółkę:
Marcin Piotrowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »