Reklama

INTROL (INL): INTROL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. INTROL Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka częściowo odstępuje od stosowania ww. zasady. Spółka na łamach zakładki inwestorskiej swego korporacyjnego serwisu internetowego (www.introlsa.pl) publikuje podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym statut spółki, regulamin Rady Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Spółka nie publikuje regulaminu Zarządu, gdyż nie został on uchwalony. Jeżeli sytuacja w tej kwestii ulegnie zmianie, Spółka niezwłocznie poinformuje rynek o pełnym przestrzeganiu powyższej zasady ładu korporacyjnego.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Funkcjonujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu nie posiada struktury sformalizowanej, wynikając z doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd nie podjął również odrębnej uchwały określającej kwestię zadań i odpowiedzialności członków Zarządu. Z ww. powodów Spółka nie widzi konieczności zaprezentowania tych informacji w formie odrębnego schematu.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie istnieje opracowana i wdrożona polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Aktualna struktura zatrudnienia w organach zarządzających i nadzorujących Spółki odpowiada specyfice przemysłu elektromaszynowego (więcej mężczyzn niż kobiet na kluczowych stanowiskach).

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie planuje dokonywać transmisji swych Walnych Zgromadzeń w formie audio lub wideo, zatem nie będzie publikowała ww. informacji na łamach swego serwisu internetowego.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nadal nie planuje dokonywać transmisji swych Walnych Zgromadzeń w formie audio lub wideo. Zdaniem Spółki, zastosowanie tej formy zapisu wiąże się ze zbytnimi kosztami stosowania takiej formy komunikacji, niewspółmiernymi do osiągniętych korzyści.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Z uwagi na strukturę akcjonariatu, w skład którego (zgodnie z wiedzą Spółki) nie wchodzą podmioty zagraniczne zasada nie ma zastosowania. Spółka jednakże zapewnia funkcjonowanie swej strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie. Zakres tłumaczeń obejmuje podstawowe informacje o spółce, osobach zarządzających i nadzorujących, raporty bieżące, wybrane elementy raportów okresowych (zawierające najważniejsze dane finansowe i przegląd analityczny), podstawowe dokumenty korporacyjne, wybrane dane finansowe w formacie edytowalnym (.xls) oraz informacje na temat walnych zgromadzeń.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Obowiązujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu nie posiada sformalizowanego kształtu (a w konsekwencji również schematu).

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zgodnie z par. 3 ust 3 ppkt a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uprzednia zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana jedynie w przypadkach prowadzenia interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udziału w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce funkcję komitetu audytu pełni cała Rada Nadzorcza a jej Przewodniczący nie jest członkiem niezależnym.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania. W Spółce istnieje sekcja audytu wewnętrznego.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zgodnie z par 12 pkt 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia” Spółka zapewnia możliwość uczestniczenia w WZA osobiście, lub przez pełnomocnika. Obowiązki informacyjne, związane z Walnymi Zgromadzeniami są również realizowane niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia. Koszty organizacji transmisji są niewspółmierne do korzyści płynących z ich organizowania.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. W regulacjach wewnętrznych Spółki nie sprecyzowano kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, jak również nie sprecyzowano zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego..

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego.VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie istnieje uchwalona polityka wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana przez Radę Nadzorczą (wobec Zarządu) oraz Zarząd (wobec pracowników Spółki). Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne, publikowane przez Spółkę w giełdowych raportach rocznych. Wynagrodzenia w pełni wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.
Osoby reprezentujące spółkę:
Józefa Marchel - Główna Księgowa / Prokurent
Dariusz Bigaj - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »