Reklama

IZOBLOK (IZB): IZO-BLOK Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 2

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IZO-BLOK Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Nie zamieszcza się informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery działalności Spółki.

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, które również dostępne są na stronie internetowej Spółki, informacje o wszelkich zdarzeniach korporacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowa informacja w formie kalendarza w ocenie Spółki nie jest więc konieczna. Obecna polityka informacyjna zapewnia inwestorom i akcjonariuszom pełny obraz nadchodzących zdarzeń w Spółce.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka do tej pory nie sporządzała i nie publikowała materiałów informacyjnych na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych jednakże uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną i planuje jej stosowanie w przyszłości.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka podaje już do wiadomości publicznej w formie raportów okresowych informacje o jej wynikach finansowych, istotnych z punktu widzenia jej branży, w tym za zachowaniem zasad rzetelności i transparentności przekazu. Raporty zawierające te informacje są również dostępne na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących informacje o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenia, w tym informacje o wypłaconej lub niewypłaconej dywidendzie. Dane te zawarte są również w raportach okresowych Spółki. Wszystkie raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki. Decyzja w zakresie faktycznej wypłaty dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W Spółce nie wprowadzono żadnych szczególnych zasad (reguły) dotyczących kwestii zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza uwzględniając przede wszystkim wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz bieżące potrzeby Spółki, bez kierowania się przyjętymi z góry założeniami i parytetami, przy czym Spółka przestrzega przepisów dotyczących niedyskryminacji w zatrudnieniu.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Koszty transmisji obrad Walnego Zgromadzenia są zbyt wysokie i niewspółmierne do potencjalnych korzyści dla akcjonariuszy, tym bardziej, że struktura akcjonariatu Spółki powoduje brak zainteresowania obradami Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pojawi się potrzeba transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia w przyszłości Spółka rozważy stosowanie powyższej zasady.

ReklamaI.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada będzie stosowana w Spółce częściowo przez co należy rozumieć, iż Spółka publikuje projekty uchwał Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. W przypadkach gdy wymagane jest uzasadnienie treści projektu uchwały przekazywane jest ono wraz z projektami uchwał przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu. W ocenie Spółki uzasadnienie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym uchwał, które podejmowane są standardowo na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie jest konieczne dla prawidłowego procesu podejmowania decyzji przez Walne Zgromadzenie, a przy tym nie pozwalałoby uniknąć ewentualnych konfliktów związanych z wątpliwościami interpretacyjnymi takich pojęć jak „rozstrzygnięcia istotne” lub „mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy”.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Koszty takiego rozwiązania są zbyt wysokie (niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy). Spółka nie posiada niezbędnej infrastruktury technicznej a nadto brak jest zainteresowania zapisem przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie uczestniczy w indeksach giełdowych WIG20 mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery działalności Spółki

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uchwały w zakresie powoływania konkretnych osób do składu Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie i Spółka nie ma wpływu na decyzje tego organu. Członkowie Rady Nadzorczej nie przekazują odrębnych oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uchwały w zakresie powoływania konkretnych osób do składu Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie i Spółka nie ma wpływu na decyzje tego organu.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce zadania komitetu audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej. Uchwały w zakresie powoływania konkretnych osób do składu Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie, kierując się kryteriami wskazanymi w ramach zasady I.Z.1.15 i Spółka nie ma wpływu na decyzje tego organu. W ocenie Spółki zapewnia to właściwą organizację struktur Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza Spółki wyraża opinię na wniosek akcjonariuszy lub Zarządu Spółki tylko w tych sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia co do których wymogi takie wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub postanowień Statutu Spółki.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki, ze względu na rozmiar i charakter prowadzonej działalności, nie wyodrębnił w strukturze organizacyjnej Spółki jednostki odpowiedzialnej za funkcje audytu wewnętrznego ani compliance, ani też nie wyznaczył osób odpowiedzialnych za te funkcje. Czynności te wykonywane są w ramach każdego z pionów organizacyjnych w Spółce. Obecna struktura zapewnia prawidłową kontrolę w tym zakresie.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki ze względu na rozmiar i charakter prowadzonej działalności, nie wyodrębnił w strukturze organizacyjnej Spółki jednostki odpowiedzialnej za funkcje audytu wewnętrznego ani compliance, ani też nie wyznaczył osób odpowiedzialnych za te funkcje. Czynności te wykonywane są w ramach każdego z pionów organizacyjnych w Spółce. Obecna struktura zapewnia prawidłową kontrolę w tym zakresie

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki ze względu na rozmiar i charakter prowadzonej działalności, nie wyodrębnił w strukturze organizacyjnej Spółki jednostki odpowiedzialnej za funkcje audytu wewnętrznego ani compliance, ani też nie wyznaczył osób odpowiedzialnych za te funkcje. Czynności te wykonywane są w ramach każdego z pionów organizacyjnych w Spółce. Obecna struktura zapewnia prawidłową kontrolę w tym zakresie.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki, wysokie koszty (niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy) oraz brak zainteresowania po stronie akcjonariuszy nie zapewnia się transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka wskazuje, że brak jest zainteresowania udziałem mediów w obradach Walnych Zgromadzeń Spółki ponadto w ocenie Spółki obecność podmiotów nie uprawnionych może zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia.

IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka wskazuje, że treść uchwał Walnego Zgromadzenia zależy od decyzji akcjonariuszy, w związku z czym nie może zagwarantować spełnienia zobowiązania wynikającego z tej zasady.

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie będzie stosowana w Spółce, gdyż Spółka publikuje projekty uchwał Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki. W przypadkach gdy wymagane jest uzasadnienie treści projektu uchwały przekazywane ono jest wraz z projektami uchwał przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu. W ocenie Spółki uzasadnienie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym uchwał, które podejmowane są standardowo na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie jest konieczne dla prawidłowego procesu podejmowania decyzji przez Walne Zgromadzenie, a przy tym nie pozwalałoby uniknąć ewentualnych konfliktów związanych z wątpliwościami interpretacyjnymi takich pojęć jak „rozstrzygnięcia istotne” lub „mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy”.

IV.Z.14. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.

IV.Z.15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie Akcjonariusze.
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Decyzje organów Spółki podejmowane są w trybie zgodnym z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem indywidualnego, potencjalnego ryzyka wystąpienia konfliktu interesów i w związku z tym Spółka nie widzi potrzeby odrębnej regulacji/ definiowania ogólnych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, przy czym Spółka nie wyklucza możliwości wdrożenia tego rodzaju regulacji w przyszłości.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie jest obecnie stosowana w Spółce. Aktualnie funkcjonujący w Spółce program motywacyjny oparty na instrumentach pochodnych nie spełnia przesłanek wskazanych w tej zasadzie.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń członków organów spółki zgodnie z obowiązującymi spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Obecnie jednak Spółka nie przedstawia raportu dotyczącego stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie określonym powyższą zasadą gdyż w Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń.


Osoby reprezentujące spółkę:
Przemysław Skrzydlak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »