Reklama

KOMPUTRON (KOM): Komputronik Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Komputronik Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent informuje, iż odstąpił od stosowania tej zasady. W spółce nie istnieje bowiem formalny podział zadań i odpowiedzialności członków zarządu w ramach pełnionych funkcji, a w konsekwencji brak wyodrębnionego schematu. Zdaniem emitenta takie rozwiązanie zapewnia efektywne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

ReklamaI.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informację na temat opublikowanych przez spółkę wyników finansowych. Zarząd nie podjął jednak decyzji o zamieszczaniu na stronie strategii spółki.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dane, o których mowa są zawarte na stronie internetowej w raportach okresowych i są na niej utrzymywane przez pięć lat. Spółka w w obecnej strukturze kosztowo-administracyjnej nie dysponuje zasobami na selektywny wybór takich danych. Spółka rozważa jednak możliwość podjęcia działania w kierunku rozpoczęcia stosowania tej zasady.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie publikowała dotychczas prognoz finansowych i nie podjęła decyzji o ich publikacji w przyszłości.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka informuje, iż nie został wprowadzony formalny nakaz dotyczący zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z określoną częstotliwością. Niezależnie od powyższego, spółka respektuje tan aspekt Dobrych Praktyk poprzez regularną zmianę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiany takiego podmiotu - każdorazowo w oparciu o konkurs ofert - dokonuje rada nadzorcza spółki, stosując się do zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka każdorazowo publikuje materiały przedkładane walnemu zgromadzeniu za wyjątkiem II.Z.10.1.

Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy, przy czym intencją zarządu spółki jest aby materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą pozwalały akcjonariuszom spółki na dokonanie oceny działalności spółki z odpowiednim rozeznaniem. Zasada ta jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do jej stosowania zostanie przekazana po uzyskaniu stosownego stanowiska rady nadzorczej. O ile rada nadzorcza dokona takowej oceny, to nastąpi to dopiero za rok obrotowy 2016/2017I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

W przedsiębiorstwie Emitenta o wyborze członków Rady Nadzorczej i osób zarządzających Spółką decydują uprawnione organy Spółki. Wybór odpowiednich kandydatów każdorazowo realizowany jest w oparciu o kryteria stricte merytoryczne tj.: odpowiednie kwalifikacje, profesjonalizm, doświadczenie oraz predyspozycje osobiste do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresieI.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent odstąpił od stosowania zaleceń zawartych w zasadzie IV.Z.2 o zapewnieniu powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, i w konsekwencji nie stosuje zasady I.Z.1.16, zalecającej zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji o planowanej transmisji obrad walnego. Szczegółowe wyjaśnienie w tej sprawie znajduje się w komentarzu do zasady IV.Z.2.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent podejmie działania, by docelowo w uzasadnionych przypadkach projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały stosowne uzasadnienie. Spółka dołoży starań, aby przekazać akcjonariuszom uzasadnienia w szczególności do projektów uchwał w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości, dotyczących kwestii nietypowych lub rzadziej występujących w Spółce. Spółka stoi na stanowisku, iż uzasadnienie każdej uchwały walnego zgromadzenia, w tym uchwał, które podejmowane są zwyczajowo na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie jest konieczne dla prawidłowego procesu podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie. Powielanie w uzasadnieniach standardowych uchwał treści zapisów Kodeksu Spółek Handlowych zdaniem spółki byłoby przejawem zbędnego biurokratyzmu.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent odstąpił od stosowania zaleceń zawartych w zasadzie IV.Z.2 o zapewnieniu powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a w konsekwencji nie stosuje również zasady I.Z.1.20, zalecającej zamieszczenie na stronie internetowej spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Szczegółowe wyjaśnienie w tej sprawie znajduje się w komentarzu do zasady IV.Z.2

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje emitenta nie są kwalifikowane w indeksach giełdowych WIG20 ani też mWIG40. Dodatkowo struktura akcjonariatu, ani też charakter i zakres prowadzonej przez spółkę działalności nie generują konieczności funkcjonowania strony w języku angielskim. Jednakowoż, Spółka na sporadyczne zapytania kontrahentów i akcjonariuszy, każdorazowo dokonuje tłumaczeń przysięgłych dowolnych publikacji i dokumentów na język angielski. Nadto, emitent publikuje na swojej stornie wybrane dane finansowe spółki w języku angielskim.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie istnieje formalny podział zadań i odpowiedzialności członków zarządu w ramach pełnionych funkcji, a w konsekwencji brak wyodrębnionego schematu. Zdaniem Emitenta takie rozwiązanie zapewnia efektywne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana z zastrzeżeniem, że wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej na zasiadanie przez członków zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki dotyczy jedynie zasiadania w organach spółek konkurencyjnych względem spółki (art. 380 ksh).

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółki stoi na stanowisku, iż oceny spełniania kryteriów niezależności dokonuje każdy członek rady nadzorczej wobec siebie samego, składając w tym zakresie stosowne oświadczenie. Wobec powyższego spółka nie widzi konieczności dodatkowego weryfikowania treści złożonych oświadczeń.II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W przedsiębiorstwie emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Ze względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków rady nadzorczej, emitent nie planuje w najbliższym czasie powołania takich komisji. W dniu 10 września 2013 WZA podjęło uchwałę o rozszerzeniu kompetencji rady nadzorczej nadając jej prawo wykonywania zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Ze względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków rady nadzorczej, Emitent nie planuje w najbliższym czasie powołania takich komisji. W dniu 10 września 2013 WZA podjęło uchwałę o rozszerzeniu kompetencji Rady Nadzorczej nadając jej prawo wykonywania zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza monitoruje skuteczność działań w opisanych obszarach na podstawie informacji przekazywanych przez zarząd podczas posiedzeń rady nadzorczej. Zasada ta jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do jej stosowania zostanie przekazana po uzyskaniu stosownego stanowiska rady nadzorczej. O ile rada nadzorcza podejmie decyzję o dokonaniu takowej oceny, to nastąpi to dopiero za rok obrotowy 2016/2017.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do jej stosowania zostanie przekazana po uzyskaniu stosownego stanowiska rady nadzorczej. O ile rada nadzorcza podejmie decyzję o dokonaniu takowej oceny, to nastąpi to dopiero za rok obrotowy 2016/2017. Obecna formuła nie uwzględnia bowiem aspektu spełniania przez członków rady kryterium niezależności.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do jej stosowania zostanie przekazana po uzyskaniu stosownego stanowiska rady nadzorczej. O ile rada nadzorcza podejmie decyzję o dokonaniu takowej oceny, to nastąpi to dopiero za rok obrotowy 2016/2017.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Działalność sponsoringowa i charytatywna spółki nie ma na tyle istotnego wpływu na jej sytuację operacyjno-finansową.

W związku z powyższym, w opinii spółki nie ma więc konieczności sporządzania i przedstawiania przez radę nadzorczą oceny racjonalności polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2.

Zasada ta jest jednak adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do jej stosowania zostanie przekazana po uzyskaniu stosownego stanowiska rady nadzorczej. O ile rada nadzorcza podejmie decyzję o dokonaniu takowej oceny albo przekazaniu informacji o braku takowej polityki, to nastąpi to dopiero za rok obrotowy 2016/2017.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Działania w opisanych obszarach są w spółce prowadzone, odbywa się to w ramach specjalnie wyodrębnionych do tego celu struktur. Czynności, o których mowa realizowane są m.in. przez Zespół Płatności i Zarządzania Ryzykiem oraz Zespół Kontrolingu i Planowania w Dziale Finansów, Kontrolingu, a także przez Biuro Zarządu. Za skuteczność wyżej opisanych działań odpowiada zarząd.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Działania w opisanych obszarach są w spółce prowadzone, odbywa się to w ramach specjalnie wyodrębnionych do tego celu struktur. Czynności, o których mowa realizowane są m.in. przez Zespół Płatności i Zarządzania Ryzykiem oraz Zespół Kontrolingu i Planowania w Dziale Finansów, Kontrolingu, a także przez Biuro Zarządu. Za skuteczność wyżej opisanych działań odpowiada zarząd.

Osoby, które w ramach swojej pracy powezmą istotne informacje mają możliwość przekazania ich bezpośrednio do prezesa zarządu a także do rady nadzorczej.III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie w spółce nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego ze względu na brak wyodrębnienia w spółce sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie w spółce nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego ze względu na brak wyodrębnienia w spółce sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego. Zarząd przedstawia stosowną informację w trakcie posiedzenia rady nadzorczej.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza monitoruje skuteczność działań w opisanych obszarach na podstawie informacji przekazywanych przez zarząd podczas posiedzeń rady nadzorczej.Rada nadzorcza nie otrzymuje okresowo odrębnych sprawozdań dotyczących tych obszarów. Rada nadzorcza dokona oceny skuteczności opisanych działań dopiero za rok obrotowy 2016/2017.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W przedsiębiorstwie emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Ze względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków rady nadzorczej, emitent nie planuje w najbliższym czasie powołania takich komisji. W dniu 10 września 2013 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o rozszerzeniu kompetencji rady nadzorczej, nadając jej prawo wykonywania zadań: komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.

Rada nadzorcza dokona takowej oceny za rok obrotowy 2016/2017.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent odstąpił od stosowania zalecenia o zapewnieniu powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a w konsekwencji nie stosuje także zasad I.Z.1.16 i I.Z.1.20, zalecających zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji o planowanej transmisji oraz zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Spółka do tej pory nie stosowała zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie audio lub audio i video. Spółka nie otrzymała do tej pory od żadnego z akcjonariuszy zapytania w tej sprawie. Również ilość podmiotów rejestrujących się na WZA jest niewielka i nieznacznie odbiega od liczby podmiotów stanowiących łącznie dominujących akcjonariuszy.

W ocenie Emitenta koszty wdrożenia profesjonalnych narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo oraz stabilność transmisji i komunikacji w czasie rzeczywistym a także autentyczność rejestracji obrad wraz z towarzyszącymi im obciążeniami organizacyjnymi nie przewyższają korzyści wynikających z pełnej implementacji tych zasad.

Mając zatem na uwadze zasadę proporcjonalności Emitent zrezygnował z zaangażowania środków technicznych urzeczywistniających te zasady, nie wykluczając ich zastosowania w przyszłości.IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent podejmie działania, by docelowo w uzasadnionych przypadkach projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały stosowne uzasadnienie. Spółka dołoży starań, aby przekazać akcjonariuszom uzasadnienia w szczególności do projektów uchwał w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości, dotyczących kwestii nietypowych lub rzadziej występujących w spółce. Spółka stoi na stanowisku, iż uzasadnienie każdej uchwały walnego zgromadzenia, w tym uchwał, które podejmowane są zwyczajowo na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie jest konieczne dla prawidłowego procesu podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie. Powielanie w uzasadnieniach standardowych uchwał treści zapisów Kodeksu Spółek Handlowych zdaniem spółki byłoby przejawem zbędnego biurokratyzmu.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut spółki nie przyznaje radzie nadzorczej kompetencji do wyrażania zgody na zawarcie umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub z podmiotem powiązanym. Zmiana postanowień statutu w tym zakresie uzależniona jest od decyzji walnego zgromadzenia.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie spółki dla identyfikacji i unikania konfliktu interesów wystarczające są przepisy ogólnie obowiązującego prawa, wobec powyższego spółka nie będzie definiować we własnym zakresie kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie będzie realizowała zasady VI.Z.4 z uwagi na fakt, iż nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów. Jednakowoż emitent zweryfikuje dotychczasową praktykę w tym zakresie i rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości odpowiadających tej zasadzie regulacji wewnętrznych.

Emitent podkreśla jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obowiązków informacyjnych, w rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia ogólne informacje o obowiązujących zasadach wynagradzania jak również informacje na temat wysokości wynagrodzenia w danym roku obrotowym członków zarządu, rady nadzorczej spółki oraz prokurenta samoistnego.


Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu
Krzysztof Nowak - Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »