Reklama

HORTICO (HOR): Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego HORTICO S.A . za II kwartał 2015 roku

Zarząd HORTICO S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego i skonsolidowanego Raportu kwartalnego HORTICO S.A. za II kwartał 2015 roku, opublikowanego w dniu 10.08.2015r. (EBI nr 17/2015).

Reklama


Przedstawione w niniejszym raporcie korekty nie mają wpływu na rachunek wyników jednostkowy i skonsolidowany zamieszczone w opublikowanym w dniu 10.08.2015 r. raporcie kwartalnym EBI nr 17/2015.


Zarząd wyjaśnia, że przyczyną korekty są błędy wynikające z nieprawidłowego zaczytania danych bilansowych, które spowodowały również konieczność dokonania korekt w rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Dokonane korekty dotyczą:

I. Jednostkowego bilansu w części dotyczącej danych na dzień 30-06-2015:

„Rzeczowe aktywa trwałe”:

Rzeczowe aktywa trwałe: było 21 723 230,65, winno być 23 232 618,65

Środki trwałe: było 21 114 268,60, winno być 22 844 268,60

grunty własne: było 5 072 484,33, winno być 6 802 484,33

Środki trwałe w budowie: było 608 962,05, winno być 388 350,05


„Kapitały własne”:

Kapitał (fundusz) własny: było 19 408 774,21, winno być 21 531 054,83

Kapitał zapasowy: było 8 340 836,36, winno być 12 120 099,31

Zysk (strata) z lat ubiegłych: było 0,00, winno być 1 677 613,50

Zysk (strata) netto: było 5 475 892,85, winno być 2 141 297,02


„Zobowiązania krótkoterminowe”:

Zobowiązania krótkoterminowe: było 18 388 742,47, winno być 19 898 130,47

Wobec pozostałych jednostek: było 18 345 112,79, winno być 19 854 500,79

z tytułu dostaw i usług, o okresie wym.: było 13 707 377,31, winno być 15 216 765,31

do 12 miesięcy: było 13 707 377,31, winno być 15 216 765,31


Korekta bilansu zmieniła sumę aktywów i pasywów na 56.520.348,32.


II. Skonsolidowanego bilansu w części dotyczącej danych na dzień 30-06-2015:

„Rzeczowe aktywa trwałe”:

Rzeczowe Aktywa Trwałe: było 21 749 244,02, winno być 23 258 632,02

Środki trwałe: było 21 140 281,97, winno być 22 870 281,97

grunty własne: było 5 072 484,33, winno być 6 802 484,33

środki trwałe w budowie: było 608 962,05, winno być 388 350,05


„Zobowiązania krótkoterminowe”:

Zobowiązania krótkoterminowe: było 19 309 836,84, winno być 20 819 224,84

Wobec pozostałych jednostek: było 19 309 836,84, winno być 20 819 224,84

z tytułu dostaw i usług, o okresie wym.: było 14 149 016,76, winno być 15 658 404,76

do 12 miesięcy: było 14 149 016,76, winno być 15 658 404,76


III. Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2015-30.06.2015:

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów:

było -9.377.958,60, winno być -8.336.971,32

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

było 12.661.620,07, winno być 13.702.607,45


IV. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2015-30.06.2015:

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów:

było - 6.978.732,88, winno być -5.757.745,50

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

było 12.665.668,85, winno być 13.706.656,23


Zmiana rachunku przepływów pieniężnych nie zmieniła stanu gotówki na dzień 30-06-2015.


V. Danych porównawczych dla skonsolidowanego i jednostkowego bilansu na dzień 30-06-2014

Kapitał zapasowy: było 8 109 502,96, winno być 8 459 502,96

Kapitał rezerwowy: było 350 0000,00, winno być 0


VI. Danych porównawczych dla skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za II kwartał 2014:

Korekty razem: było 6 222 515,43, winno być 5 146 252,03

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: było 130 032,76, winno być -173 542,70

Zmiana stanu zapasów: było 770 875,76, winno być -770 875,76

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: było -2 153 570,15, winno być - 1 324 598,77

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: było -80 650,33, winno być -105 638,55

Inne korekty: było 0 , winno być -34 919,58

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: było 6 951 169,64, winno być 5 874 906,24

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: było 30 363,42, winno

być 29 701,42

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: było -1 171,79, winno być – 509,79

Kredyty i pożyczki: było 0,00, winno być 1 668,00

Spłaty kredytów i pożyczek: było 1 307 032,38, winno być 230 334,99

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: było -1 353 117,46, winno być -274 752,07

Przepływy pieniężne netto razem: było 5 596 880,39, winno być 5 599 644,38

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: było 5 596 880,39, winno być 5 599 644,38

Środki pieniężne na początek okresu: było 404 110,25, winno być 401 346,26


VII. Danych porównawczych dla skonsolidowanego i jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za II kwartał 2014:

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zwiększenia: było 437 250,06, winno być 350 000,00

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego z tytułu zmniejszenia: było 662 121,88, winno być 0,00

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) własnych z tytułu zmniejszenia: było 0,00 , winno być 350 000,00

Zyski (straty) z lat ubiegłych z tytułu podziału zysku: było 2 570 773,14, winno być 1 787 886,84

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu: było 16 988 450,49, winno być 16 205 564,19

Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku: było 16 988 450,49, winno

być 15 422 677,89


Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe informacje podane w raporcie okresowym za II kwartał 2015 roku nie uległy zmianie.


Emitent podjął już niezbędne działania w celu wyeliminowania występowania tego błędu w przyszłości.


W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Kolasa - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »