Reklama

FITEN (FTN): Korekta oczekiwanych wyników finansowych Spółki za rok 2012 i 2013. - raport 89

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka"), informuje niniejszym - w świetle prowadzonej przez Spółkę bieżącej działalności gospodarczej i realizowanych w tym zakresie kontraktów (w tym kontraktów podpisanych, przeznaczonych do realizacji w roku 2013) oraz dokonanej analizy i podsumowania wyników działalności Spółki oraz spółek zależnych (tj. Energobiogaz SA z siedzibą w Poznaniu oraz GreenAgro SA z siedzibą w Katowicach) po trzech kwartałach 2012 roku i w okresie IV kwartału 2012 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu - iż dokonał korekty:

Reklama

(-) oczekiwanych jednostkowych wyników finansowych Fiten SA za rok obrotowy 2012 i za rok obrotowy 2013 oraz

(-) skonsolidowanych pozycji oczekiwanych wyników finansowych za rok obrotowy 2012 i rok obrotowy 2013 dla Spółki i wskazanych spółek zależnych, które to oczekiwane wyniki finansowe (przychody ze sprzedaży, EBITDA, zysk netto) zostały przedstawione przez Spółkę w treści eBiuletynu NewConnect Nr 22/2011 z dnia 1 listopada 2011 roku (eBiuletyn opublikowany przed uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej - emitenta instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect).

Zgodnie z informacją zamieszczoną w treści w/w eBiuletynu NewConnect Nr 22/2011, oczekiwane jednostkowe wyniki finansowe na rok 2012 podano m.in. dla Fiten SA oraz łącznie dla Spółki i wskazanych spółek zależnych w odniesieniu do następujących pozycji i w następujących wysokościach:

(1) Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za rok obrotowy 2012:

- dla Fiten SA = 210.003,8 tys. zł,

- razem, dla Spółki i w/w spółek zależnych = 224.869,7 tys. zł;

(2) Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków, powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2012:

- dla Fiten SA = 3.268,0 tys. zł,

- razem, dla Spółki i w/w spółek zależnych = 3.069,9 tys. zł;

(3) Oczekiwana wartość zysku/straty netto za rok obrotowy 2012:

- dla Fiten SA = 2.217,3 tys. zł,

- razem, dla Spółki i w/w spółek zależnych = 7.122,5 tys. zł;


W świetle prowadzonej przez Spółkę bieżącej działalności gospodarczej i realizowanych w tym zakresie kontraktów oraz dokonanej analizy i podsumowania wyników działalności Spółki oraz spółek zależnych (tj. Energobiogaz SA oraz GreenAgro SA) po trzech kwartałach 2012 roku i w okresie IV kwartału 2012 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki postanowił dokonać korekty w/w oczekiwanych jednostkowych wyników finansowych Spółki, a także korekty oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Fiten i tym samym ustalił następujące, aktualne wielkości oczekiwanych wyników finansowych (dane po korekcie) w tym zakresie:


(1) Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za rok obrotowy 2012 [PO KOREKCIE]:

- jednostkowe dla Fiten SA = 440.300,1 tys. zł

- skonsolidowanych GK Fiten SA = 443.931,5 tys. zł

(2) Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków, powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2012 [PO KOREKCIE]:

- jednostkowa dla Fiten SA = 4.187,3 tys. zł,

- skonsolidowana GK Fiten S.A. = 3.486,9tys. zł;

(3) Oczekiwana wartość zysku/straty netto za rok obrotowy 2012 [PO KOREKCIE]:

- jednostkowy dla Fiten SA = 2.861,7 tys. zł,

- skonsolidowany GK Fiten S.A. = 103,9 tys. zł

Zgodnie z informacją zamieszczoną w treści w/w eBiuletynu NewConnect Nr 22/2011, oczekiwane jednostkowe wyniki finansowe na rok 2013 podano m.in. dla Fiten SA oraz łącznie dla Spółki i wskazanych spółek zależnych w odniesieniu do następujących pozycji i w następujących wysokościach:

(1) Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za rok obrotowy 2013:

- dla Fiten SA = 232.541,3 tys. zł,

- razem, dla Spółki i w/w spółek zależnych = 247.808,2 tys. zł;

(2) Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków, powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2013:

- dla Fiten SA = 3.914,8 tys. zł,

- razem, dla Spółki i w/w spółek zależnych = 6.412,8 tys. zł;

(3) Oczekiwana wartość zysku/straty netto za rok obrotowy 2013:

- dla Fiten SA = 2.717,1 tys. zł,

- razem, dla Spółki i w/w spółek zależnych = 8.997,3 tys. zł;

W świetle prowadzonej przez Spółkę bieżącej działalności gospodarczej i realizowanych w tym zakresie kontraktów oraz kontraktów podpisanych na rok 2013 i dokonanej w tym zakresie analizy, Zarząd Spółki postanowił dokonać korekty w/w oczekiwanych jednostkowych wyników finansowych Spółki, a także korekty oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Fiten i tym samym ustalił następujące, aktualne wielkości oczekiwanych wyników finansowych (dane po korekcie) w tym zakresie:

(1) Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi za rok obrotowy 2013 [PO KOREKCIE]:

- jednostkowe dla Fiten SA = 435.611,7 tys. zł

- skonsolidowanych GK Fiten SA = 448.158,6 tys. zł

(2) Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków, powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2013 [PO KOREKCIE]:

- jednostkowa dla Fiten SA = 5.385,1 tys. zł,

- skonsolidowana GK Fiten S.A. = 8.191,4 tys. zł;

(3) Oczekiwana wartość zysku/straty netto za rok obrotowy 2013 [PO KOREKCIE]:

- jednostkowy dla Fiten SA = 4.201,7 tys. zł,

- skonsolidowany GK Fiten S.A. = 5.243,5 tys. zł

Komentarz:

Dane dotyczące oczekiwanych wyników finansowych za rok 2012 i 2013 zostały ogłoszone w Biuletynie NewConnect z dnia 1 listopada 2011 roku. Przy konstrukcji prognozy wyników opublikowanych w 2011 roku kluczowymi założeniami były:

- realizacja i uruchomienie zakładu granulacji biomasy (zakład produkcyjny w Tułowicach),

- budowa bioelektrowni o mocy ok 2,0 MW przez Energobiogaz S.A.,

- sprzedaż spółek celowych (SPV) posiadających projekty biogazowni gotowe do realizacji inwestorom zewnętrznym,

- stabilny rozwój core-businessu Fiten S.A. polegającego na handlu energią elektryczną,

Zakład produkcyjny granulacji biomasy został uruchomiony z kilkumiesięcznym opóźnieniem wynikającym głównie z opóźnień realizacyjnych w zakresie budowlano- montażowym. Dłuższy, niż zakładano był także okres rozruchu zakładu. Największą trudnością okazało się osiągnięcie zakładanej wydajności. Aby to zrealizować niezbędne jest poniesienie dodatkowych nakładów inwestycyjnych oraz przestój instalacji w okresie 2 miesięcy (grudzień 2012 - styczeń 2013). Powyższe spowodowało, iż spółka GreenAgro S.A. (właściciel instalacji - podmiot zależny od Fiten S.A.) osiągnie w 2012 roku nieplanowaną stratę netto. W wyniku poczynionych już działań modernizacyjnych na rok 2013 planowane jest osiągnięcie planowanej wydajności i tym samym osiągnięcie zysków na zakładanym w biznesplanie tej inwestycji poziomie.

W segmencie biogazu działania GK Fiten nakierowane były na doprowadzenie projektów biogazowni do stanu gotowości do realizacji. Do chwili obecnej udało się to w przypadku dwóch projektów. Obydwa projekty posiadają wsparcie NFOŚiGW. Niemniej, doprowadzenie ich do stanu gotowości do rozpoczęcia budowy zajęło znacznie dłużej niż wynosiły założenia z listopada 2011 roku. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu, w przypadku jednego projektu została podpisana warunkowa umowa sprzedaży udziałów przy czym prawo własności przejdzie na kupującego w 2013 roku i w związku z tym wpływ na wynik finansowy również zostanie zaliczony do roku 2013. Trwają również rozmowy na temat sprzedaży innych projektów prowadzonych przez Energobiogaz S.A.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nasze pierwotne oczekiwania co do dochodowości tego segmentu okazały się zbyt wysokie. Skorygowana prognoza wyników skonsolidowanych uwzględnia przede wszystkim korektę oczekiwanych wyników w segmencie biogazu.

Zdecydowanie pozytywnie należy odczytać zwiększenie skali działalności Fiten S.A. w zakresie obrotu energią. Spółka rozwija się szybciej od założeń z 2011 roku. Skorygowane oczekiwane jednostkowe wyniki 2012 roku uwzględniają niekorzystną dla Spółki zmianę na rynku praw majątkowych. W roku 2012 nastąpiła nigdy wcześniej nie spotykana zmiana ceny praw majątkowych "zielonych" o oznaczeniu giełdowym PMOZE_A (instrument notowany na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie). Cena giełdowa od maja do listopada 2012 roku spadła blisko 20%. Fiten SA kupuje prawa majątkowe od wytwórców energii odnawialnej (farmy wiatrowe, biogazowni, elektrownie wodne). W okresie sierpień - październik 2012 spółka renegocjowała wszystkie istotne umowy długoletnie na zakup energii i praw majątkowych PMOZE_A. W wyniku tych negocjacji formuła wyznaczania ceny zakupu praw majątkowych oparta jest o indeks OZEX_A publikowany przez TGE.

Jednostkowa prognoza wyników Fiten S.A. na rok 2013 oparta jest w dużej części na zawartych już transakcjach, które realizowane będą w roku 2013. Nigdy dotąd w historii Spółki, portfel zamkniętych transakcji hurtowych przeznaczonych do wykonania nie prezentował się tak dobrze.


W przypadku, gdy w/w oczekiwane wyniki finansowe różnić się będą o co najmniej 20% w stosunku do zamieszczonych w niniejszym raporcie (tj. po korekcie), ewentualna ich korekta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »