Reklama

PLANETINN (PIG): Korekta prognoz wyników finansowych na 2013 r. // Revision of the forecasts of financial results for 2013 - raport 51

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") na podstawie uzyskanych dotychczas wyników finansowych oraz planowanych do osiągnięcia do końca 2013 r. koryguje prognozy wyników finansowych, przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 19 lipca 2012 r.

Reklama


Biorąc pod uwagę aktualne założenia do prognoz opublikowanych w dniu 19 lipca 2012 r. tj.:

-prognozowany przez Emitenta wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z planowanej budowy sieci dystrybucji, która będzie zlokalizowana w 7 miastach Polski oraz organizacji zespołu sprzedażowego w ramach tworzonej sieci,

-prognoza zakłada sprzedaż usług (STOREQ i APLICON) do 1.000 klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 r.,

-prognoza zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 r. o ok. 2% r/r, a w 2013 r. o ok. 40% r/r,

-prognoza zakłada wzrost zysku netto w 2012 r. o ok. 46% r/r, a w 2013 r. o ok. 68% r/r,

-prognoza nie zakłada pozyskania przez Emitenta środków unijnych, o które Spółka aplikuje bądź zamierza aplikować,

-prognoza zakłada dalsze świadczenie usług outsourcingu informatycznego.


Zarząd spółki Planet Soft S.A. zauważa, iż w związku z następującymi faktami:

-zmiany modelu biznesowego produktu APLICON ( informacja podana w raporcie kwartalnym z dnia 12 sierpnia 2013 r.);

-nie zrealizowania założonych wielkości sprzedaży produktów STOREQ i APLICON ;

-znaczący wzrost przychodów w 2012 i 2013 pochodzących z outsourcingu ( raport roczny z dnia 24 maja 2013 r., raport kwartalny z dnia 12 sierpnia 2013 r.);

-prowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu realizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej oraz realizację strategii produktowej, tj. opracowywanie nowych produktów lub technologii ich komercjalizacja w oparciu przyjęte i znane metodologie w tym zakresie;

-pozyskanie przez Spółkę dotacji związanej dalszym rozwojem platformy APLICON (EBI nr 9/2013) na projekt o wartości 553.650,00 zł. brutto oraz fakt jego rozpoczęcia z dniem 1 sierpnia 2013 r. Wydatki związane z tym projektem do końca 2013 roku są szacowane na około 200 tys. zł;

-wysoką amortyzację wynikającą z zakupionej w 2012 r. innowacyjnej technologii w wysokości około 150 tys. zł kwartalnie.


W związku z powyższym, Zarząd Planet Soft S.A. szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych wyników finansowych Emitenta w 2013 roku:

- Przychody netto ze sprzedaży: 5.050 tys. zł;

- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększy o amortyzację): 700 tys. zł;

- Zysk netto: 200 tys. zł.


Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy w okresach kwartalnych, która będzie miała miejsce w raportach kwartalnych Emitenta.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".The Management Board Planet Soft PLC of Wroclaw ( the "Company" , "Issuer" ) on the basis of financial results obtained so far and planned to achieve by the end of 2013, the adjusted financial forecasts presented in the Information Document of the Issuer dated 19 July 2012,

Given the current assumptions for the forecasts published on 19 July 2012, namely:

- projected by the Issuer increase in sales revenue results from the planned construction of a distribution network , which will be located in seven Polish cities and organizations as part of the sales team created a network

- forecast for the sale of services ( STOREQ and APLICON ) to 1,000 customers in the small and medium-sized enterprises in 2013,

- forecast assumes growth in sales revenue in 2012, about 2% y / y in 2013 by about 40 % y / y ,

- forecast assumes an increase in net income in 2012 by approximately 46 % y / y in 2013 by about 68 % y / y ,

- forecast does not assume acquisition by the Issuer of EU funds, for which the Company has applied or intends to apply ,

- forecast assumes further outsourcing services .

Board of Directors Planet Soft SA notes that, in connection with the following facts :

- change the business model of the product APLICON ( the information contained in the quarterly report of 12 August 2013 ) ;

- not achieve sales targets and APLICON STOREQ products ;

- significant revenue growth in 2012 and 2013 derived from outsourcing (annual report of 24 May 2013, quarterly report dated 12 August 2013 ) ;

- conduct organizational changes aimed at implementing the development strategy of the Group and the implementation of product strategy , ie the development of new products or technology commercialization based on accepted and known methodologies in this field;

- acquisition by the Company of grants related to further development of the platform APLICON (EIB No. 9/2013 ) for a project with a value of 553,650.00 zł . Gross and the fact its start on 1 August 2013, expenditure associated with this project to the end of 2013 are estimated at about 200 thousand zł ;

- high depreciation charges resulting from purchased in 2012, the innovative technology of approximately 150 thousands zł quarterly.

Accordingly , the Board Planet Soft SA it is estimated that the following unit Issuer's financial results in 2013 :

- Net sales: 5,050 thousands zł ;

- EBITDA ( operating profit will increase depreciation) : 700 thousands zł ;

- Net profit : 200 thousands zł .

The Company will assess the feasibility of this forecast on a quarterly basis , which will take place in the quarterly reports of the Issuer.

Legal basis : § 3 . 2 points . 15) of Schedule 3 to the Alternative Trading System - "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market" .Osoby reprezentujące spółkę:
Hubert Wochyński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »