HEMP (HMP): Korekta raportu bieżącego EBI nr 17/2019 - Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 25/2021

Zarząd Hemp&Health S.A (uprzednio Hemp & Wood S.A.), przekazuje poniżej treść skorygowanego raportu bieżącego EBI nr 17/2019 opublikowanego w dniu 28 października 2019 r. Zmieniono treść pkt 8), 9), oraz dodano pkt 9a).


„Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 12 z dnia 28.06.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 23.07.2019 roku,


Data zakończenia subskrypcji: 22.10.2019 roku.


2) Data przydziału akcji:


23.08.2019 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe


22.10.2019 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.


4) Liczba akcji serii F objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:


1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 463.730,


2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 4.680,


3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 9.881.590.


Suma objętych akcji serii F: 10.350.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.


Poziom objęcia emisji akcji serii F: ok. 32,34 proc.


5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


0,10 zł (dziesięć groszy).


7) Sposób opłacenia objętych akcji:


7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F zostało opłaconych poprzez dokonanie wpłaty kwot odpowiadających cenie emisyjnej tych akcji na rachunek bankowy.


2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F zostało opłaconych z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelność, wynikającej z umowy o współpracy z dnia 28 października 2019 roku. Przedmiotem tej wierzytelności jest wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Akcje opłacone z wykorzystaniem wyżej opisanej wierzytelności objęła Polkanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver (Kanada). Dodatkowe informacje na temat wyżej opisanej wierzytelności znajdują się w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019 z dnia 28 października 2019 roku.


8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – 32 osoby.


9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – 32 osoby.


9a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – 1 osoba, której przydzielono instrumenty finansowe jest podmiotem powiązanym w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.


11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:


Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniósł 49.850 zł, w tym w;


a) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;


b) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;


c) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.


Powyższe koszty zostaną ujęte w kosztach prowadzenia działalności.


---


Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.


Podstawa Prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Treść raportu przed korektą:


„Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 12 z dnia 28.06.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 23.07.2019 roku,


Data zakończenia subskrypcji: 22.10.2019 roku.


2) Data przydziału akcji:


23.08.2019 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe


22.10.2019 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.


4) Liczba akcji serii F objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:


1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 463.730,


2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 4.680,


3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 9.881.590.


Suma objętych akcji serii F: 10.350.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.


Poziom objęcia emisji akcji serii F: ok. 32,34 proc.


5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


0,10 zł (dziesięć groszy).


7) Sposób opłacenia objętych akcji:


7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F zostało opłaconych poprzez dokonanie wpłaty kwot odpowiadających cenie emisyjnej tych akcji na rachunek bankowy.


2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F zostało opłaconych z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelność, wynikającej z umowy o współpracy z dnia 28 października 2019 roku. Przedmiotem tej wierzytelności jest wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Akcje opłacone z wykorzystaniem wyżej opisanej wierzytelności objęła Polkanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver (Kanada). Dodatkowe informacje na temat wyżej opisanej wierzytelności znajdują się w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019 z dnia 28 października 2019 roku.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


- 22 osoby w transzy zapisów podstawowych,


- 1 osoba w transzy zapisu dodatkowego,


- 12 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich domów maklerskich ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.


9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


- 22 osoby w transzy zapisów podstawowych,


- 1 osoba w transzy zapisu dodatkowego,


- 12 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich domów maklerskich ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.


11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:


Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniósł 49.850 zł, w tym w;


a) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;


b) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;


c) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.


Powyższe koszty zostaną ujęte w kosztach prowadzenia działalności.


---


Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.”Podstawa Prawna


§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Hazubski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »