Reklama

WBAY (WBY): Korekta raportu bieżącego nr 4/2014 - raport 10

Emitent informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w treści raportu nr 4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. – „Zmiana Statutu Spółki” wskazano błędne brzmienie postanowienia §5 ust. 2 tekstu jednolitego Statutu Spółki. Pozostałe elementy raportu pozostają bez zmian.


Korygowana treść w brzmieniu przed korektą:

„§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela , o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych) każda,”

Reklama


Korygowana treść w brzmieniu po korekcie:

„§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.”


Pełna skorygowana treść raportu:


Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia na podstawie którego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki uchwalona na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 roku przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku.


W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu .


STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielem Spółki jest Alicja Wiaderek.

2. Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi WEALTH BAY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie

skrótu firmy WEALTH BAY S.A.

2. Siedzibą Spółki jest Łódź.

3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)

b) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z )

d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

(PKD 47.91.Z )

e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami (PKD 47.99.Z)

f) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)

g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)

i) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)

j) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach (PKD 47.7)

k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszów emerytalnych (PKD 66.19)

m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD

68.2)

n) Reklama (PKD 73.1)

o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)

p) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09)

q) Działalność holdingów finansowych ( PKD 64.20.Z)

r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki

oraz działalność powiązana (PKD 62.0)

s) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)

t) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)

u) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)

v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)

w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie

uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej

Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.

§ 5a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o

kwotę nie wyższą niż 7.875.000,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć

tysięcy) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia,

Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej

(niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających

kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o

wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych ) każda, w liczbie nie większej niż

393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)

z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Zarząd może wydać akcje serii E i następnych serii, które będą wydawane

w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego

w granicach kapitału docelowego, wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 30

czerwca 2015 roku.

5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych

w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady

Nadzorczej.

6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 6

Wszystkie akcje został pokryte w całości przed rejestracja Spółki.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzane.

2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet

przewidywanej dywidendy.

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

III. Organy spółki

§ 10

1. Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek

handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi,

Warszawie, Katowicach, Poznaniu.

§ 12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych

postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy należy:

a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,

b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie

stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb,

szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady

przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami

Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,

Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy

liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i

sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go

przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i

Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz

niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania

finansowego Spółki,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której

mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych,

e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości

wynagrodzenia Zarządu.

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:

a) rocznych planów finansowych Spółki,

b) struktury organizacyjnej Spółki.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych

przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada

Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych

członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości

tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza.

6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez

Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu

przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie

niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady

rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych

stanowiskach pracy.

§ 19

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na

zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości)

oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu

zgody Rady Nadzorczej.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu

jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z

prokurentem.

§20

(uchylony)

IV. Postanowienia końcowe

§ 21

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod

firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 22

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu

spółek handlowych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »