Reklama

TAXNET (TXN): Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku

Zarząd TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku opublikowanego w dniu 14 sierpnia 2015 r. W wyniku przeoczenia w raporcie zostały pominięte wymagane przepisami regulaminu elementy, które zostały uzupełnione. Ponowna analiza raportu pozwoliła również na wychwycenie drobnych pomyłek pisarskich i rachunkowych. Poprawiono również czytelność przekazywanych danych. Poniżej brzmienie przed korektą i po korekcie raportu kwartalnego Emitenta:

Reklama


1) Tabela w punkcie 8 raportu:


Pierwsza kolumna:

Brzmienie przed korektą:


Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe Aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

Kapitał własny

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Udziały/akcje własne

Pozostałe kapitały rezerwowe

Wynik z lat ubiegłych

Wynik netto roku bieżącego

Zobowiązania i rezerwy

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe


Brzmienie po korekcie:

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II Należności krótkoterminowe

III.Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A. Kapitał własny

I. Kapitał podstawowy

II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały/akcje własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał zapasowy

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

VII. Zysk/strata z lat ubiegłych

VIII.Zysk/strata netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II.Zobowiązania długoterminowe

III.Zobowiązania krótkoterminowe

IV.Rozliczenia międzyokresowe


Druga kolumna:

Brzmienie przed korektą:

30.06.2015

3.857.668; 816.275; 0; 2.438.033; 88.281; 7.200.257; 173.930; 1.400.281; 116.005; 116.005; 0; 1.284.276; 1.147.576; 136.701; 245.496; 145.311; 1.965.018; 9.165.275


30.06.2015

1.878.883; 2.532.843; 0; 0; 0; 0; 344.654; 4.756.380; 965.986; 1.344.909; 2.064.512; 0; 0; 0; 2.064.512; 388.096; 1.639.363; 33.488; 4.408.895; 9.165.275


Brzmienie po korekcie:

Stan na 30.06.2015

3.857.668; 816.275; 0; 2.438.033; 88.281; 7.200.257; 173.930; 1.400.281; 116.005; 116.005; 0; 1.284.276; 1.147.576; 136.701; 245.496; 145.311; 1.965.018; 9.165.275


Stan na 30.06.2015

1.878.883; 0; 0; 2.532.843; 0; 0; 0; 344.654; 0; 4.756.380; 965.986; 1.344.909; 2.064.512; 0; 0; 0;

2.064.512; 388.096; 1.639.636;33.488; 4.408.895; 9.165.275


Trzecie kolumna

Brzmienie przed korektą:

42%;9%;0%27%;1%;79%;2%;15%;1%;1%;0%;14%;13%;1%;3%;2%;21%21%;28%;0%;0%;0%;0%;4%;52%;11%;15%;23%;0%;0%;0%;23%;4%;18%;0%;48%


Brzmienie po korekcie:

42%;9%;0%;27%;1%;79%;2%;15%;1%;1%;0%;14%;13%;1%;3%;2%;21%;21%;0%;0%;28%;0%;0%;0%;4%;0%;52%;11%;15%;23%;0%;0%;0%;0%;23%;4%;18%;0%;48%


Czwarta kolumna

Brzmienie przed korekta:

30.06.2014

4.103.146; 759.922; 0; 2.621.838; 83.311; 7.568.217; 714; 1.238.047; 98.271; 98.271; 0; 1.139.776;

1.043.550; 96.226; 78.467; 162.550; 1.479.778; 9.047.995


30.06.2014

1.878.883; 2.187.822; 0; 0; 0; 0; 291.170; 4.257.875; 924.267; 1.445.372; 2.261.803; 841; 841; 2.260.963; 362.950; 1.898.013; 58.678; 4.690.120; 9.047.995


Brzmienie po korekcie:

Stan na 30.06.2014

4.103.146; 759.922; 0; 2.621.838; 83.311; 7.568.217; 714; 1.238.047; 98.271; 98.271; 0; 1.139.776;

1.043.550; 96.226; 78.467; 162.550; 1.479.778; 9.047.995


Stan na 30.06.2014

1.878.883; 0; 0; 2.187.822; 0; 0; 0; 291.170; 0; 4.357.875; 924.267; 1.445.372; 2.261.803; 841; 841; 2.260.963; 362.950; 1.898.013; 58.678; 4.690.120; 9.047.995


Piąta kolumna:

Brzmienie przed korekta:

54%;10%;0%;35%;1%;100%;0%84%;5%11%100%;43%;50%;0%;0%;0%;0%;7%;100%20%;31%;48%;1%;100%


Brzmienie po korekcie:

54%;10%;0%;35%;1%;100%0%;84%;0%;0%;0%;0%;0%;0%;5%;11%;100%;43%;0%;0%;50%;0%;0%;0%;7%;0%;100%;20%;31;%48%;0%;0%;0%;0%;;0%;0%;1%;100%


2) Tabela w punkcie 9 raportu:


Pierwsza kolumna:

Brzmienie przed korektą:

Nagłówek kolumny z danymi: Stan na 30.06.2015

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Żużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Zysk brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Przychody finansowe

Dywidendy

Odsetki

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe

Odsetki

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zysk/stata brutto

Podatek dochodowy od osób prawnych

Inne obowiązkowe obciążenia wyniku

Zysk/strata netto


Brzmienie po korekcie:

Nagłówek kolumny z danymi: Dane za okres 01.01.2015-30.06.2015

A. Przychody ze sprzedaży

I. Przychody ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów

III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki .

IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Żużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

C. Zysk (strata) ze sprzedaży

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy

II. Odsetki

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

K. Zysk/stata brutto

L. Podatek dochodowy od osób prawnych

M. Inne obowiązkowe obciążenia wyniku

N. Zysk/strata netto


Druga kolumna:

Brzmienie przed korektą:

Stan na 30.06.2015

5.149.015; 0; 5.149.015; 0; 54.316; 137.555; 1.641.415; 13.526; 2.498.639; 422.588; 41.634; 4.809.673; 339.342; 0; 88.227; 350.925; 439.152; 0; 178.343; 145.365; 323.708; 454.786; 0; 578; 0; 0; 0; 578; 46.920; 0; 0; 0; 46.920; 0; 408.444; 63.790; 0; 344.654


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.01.2015-30.06.2015

5.149.015; 0; 0; 0; 5.149.015; 0; 54.316; 137.555; 1.641.415; 13.526; 2.498.639; 422.588; 41.634; 4.809.673; 339.342; 0; 88.227; 350.925; 439.152; 0; 178.343; 145.365; 323.708; 454.786; 0; 578; 0; 0; 0; 578; 46.920; 0; 0; 0; 46.920; 408.444; 0; 408.444; 63.790; 344.654


Trzecia kolumna:

Brzmienie przed korektą:

Stan na 30.06.2014

4.808.383; 0; 4.808.383; 0; 53.827; 128.951; 1.302.895; 15.660; 2.381.226; 398.950; 52.188; 4.333.697; 474.686; 0; 185.940; 129.936; 315.876; 0; 246.550; 99.078; 345.629; 444.933; 0; 7.573; 0; 0; 0; 7.573; 67.597; 4; 0; 12; 67.613; 0; 384.893; 93.724; 0; 291.169


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.04.2015-30.06.2015

2.641.301; 0; 0; 0; 2.641.301; 0; 27.444; 65.749; 858.573; 5.207; 1.245.422; 215.075; 19.121; 2.436.353; 204.948; 0; 17.145; 194.287; 211.432; 0; 71.786; 67.882; 139.668; 276.713;0; 182; 0; 0; 0; 182; 22.204; 0; 0; 0; 22.204; 254.690; 0; 254.690; 63.123; 0; 191.567


Czwarta kolumna:

Brzmienie przed korektą:


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.01.2015-31.03.2015

2.507.714; 0; 0; 0;

2.507.714; 0; 26.872; 71.806; 782.842; 8.319; 1.253.217; 207.513; 22.513; 2.373.320; 134.394; 0; 71.082; 156.638; 227.720; 0; 106.557; 77.483; 184.040; 178.074; 0; 396; 0; 0; 0; 396; 24.716; 0; 0; 0; 24.716; 153.754; 0; 153.754; 667; 0; 153.087


Piąta kolumna

Dopisano w całości:

Dane za okres 01.01.2014-30.06.2014

4.808.383; 0; 0; 0; 4.808.383; 0; 53.827; 128.951; 1.302.895; 15.660; 2.381.226; 398.950; 52.188; 4.333.697; 474.686; 0; 185.940; 129.936; 315.876; 0; 246.550; 99.078; 345.629; 444.933; 0; 7.573; 0; 0; 0; 7.573; 67.597; 4; 0; 12; 67.613; 0; 384.893;0; 384.893; 93.724; 0; 291.169


Szósta kolumna:

Dopisano w całości:

Dane za okres 01.04.2014-30.06.2014

2.450.881; 0; 0; 0; 2.450.881; 0; 26.994; 56.802; 707.926; 6.051; 1.157.955; 199.977; 26.873; 2.182.587; 268.303; 0; 72.846; 88.689; 161.535; 0; 75.134; 50.638; 125.773; 304.066; 0; 968; 0; 0; 0; 968; 36.580; 0; 0; 0; 36.580; 268.453; 0; 268.553; 64.233; 0; 204.220


Siódma kolumna:

Dopisano w całości:

Dane za okres 01.01.2014-31.03.2014

2.357.502; 0; 0; 0; 2.357.502; 0; 26.833; 72.149; 594.969; 9.609; 1.223.271; 198.973; 25.315; 2.151.119; 206.383; 0; 113.094; 41.247; 154.341; 0; 171.416; 48.440; 219.856; 140.867; 0; 8.605; 0; 0; 0; 6.605; 31.017; 4; 0; 12; 31.032; 116.440; 0; 116.440; 29.491; 86.949


3) Tabela w punkcie 10 raportu:

Druga kolumna – nagłówek:

Brzmienie przed korektą:

30.06.2015


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.01.2015-30.06.2015


Trzecia kolumna – nagłówek:

Brzmienie przed korektą:

30.06.2014


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.01.2014-30.06.2014


4) Tabela w punkcie 11 raportu:

Druga kolumna – nagłówek:

Brzmienie przed korektą:

30.06.2015


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.01.2015-30.06.2015


Trzecia kolumna – nagłówek:

Brzmienie przed korektą:

30.06.2014


Brzmienie po korekcie:

Dane za okres 01.01.2014-30.06.2014


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Głośny - Prezes Zarządu
Agnieszka Kocan - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »