Reklama

STEMCELLS (SCS): Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 r. - raport 16

Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 15 maja 2015 r. raporcie okresowym za I kwartał 2015 r. (raport EBI nr 13/2015) Emitent błędne wskazał wartości następujących danych finansowych:


W tabeli 'Zestawienie zmian w kapitale własnym' w danych sporządzonych za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 błędnie wskazano:

w pozycji 'I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)' kwotę 3997002,8 zł zamiast prawidłowej kwoty 4170419 zł;

w pozycji 'I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach' kwotę 3997002,8 zł zamiast prawidłowej kwoty 4170419 zł;

Reklama


W tabeli 'Rachunek przepływów pieniężnych' w danych sporządzonych za okres 01.01.2015-31.03.2015 błędnie wskazano:

w pozycji 'Zysk (strata) netto ' kwotę -48226,71 zł zamiast prawidłowej kwoty -44504,19 zł;

w pozycji 'Korekty razem' kwotę -1591613,5 zł zamiast prawidłowej kwoty -1595336,02 zł;

w pozycji 'Amortyzacja' kwotę 44018,87 zł zamiast prawidłowej kwoty 46028,41 zł;

w pozycji 'Zmiana stanu zapasów' kwotę -9509,15 zł zamiast prawidłowej kwoty -8310,05 zł;

w pozycji 'Zmiana stanu należności' kwotę 206488,46 zł zamiast prawidłowej kwoty 188028,14 zł;

w pozycji 'Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów' kwotę -1111330,07 zł zamiast prawidłowej kwoty -1009029,24 zł;

w pozycji 'Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych' kwotę -735447,96 zł zamiast prawidłowej kwoty -825982,52 zł;

w pozycji 'Inne korekty ' kwotę 14166,35 zł zamiast prawidłowej kwoty 13929,24 zł;


W tabeli 'Rachunek zysków i strat' w danych sporządzonych za okres 01.01.2015-31.03.2015 błędnie wskazano:

w pozycji 'Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi' kwotę 149941 zł zamiast prawidłowej kwoty 155435,95 zł;

w pozycji 'Zmiana stanu produktu' kwotę 24547,97 zł zamiast prawidłowej kwoty 30042,92 zł;

w pozycji 'Koszty działalności operacyjnej' kwotę 198290,75 zł zamiast prawidłowej kwoty 200063,18 zł;

w pozycji 'Amortyzacja' kwotę 44018,87 zł zamiast prawidłowej kwoty 46028,41 zł;

w pozycji 'Usługi obce' kwotę 81528,75 zł zamiast prawidłowej kwoty 81291,64 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)' kwotę -48349,75 zł zamiast prawidłowej kwoty -44627,23 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)' kwotę -48225,19 zł zamiast prawidłowej kwoty -44502,67 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)' kwotę -48226,71 zł zamiast prawidłowej kwoty -44504,19 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) brutto (I+/-J)' kwotę -48226,71 zł zamiast prawidłowej kwoty -44504,19 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) netto (K- L- M)' kwotę -48226,71 zł zamiast prawidłowej kwoty -44504,19 zł;W tabeli 'Bilans Emitenta' w danych sporządzonych na dzień 31.03.2015 błędnie wskazano:

w pozycji 'Aktywa trwałe' kwotę 11871062,94 zł zamiast prawidłowej kwoty 11907452,17 zł;

w pozycji 'Wartości niematerialne i prawne' kwotę 737413,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 813921,87 zł;

w pozycji 'Inne wartości niematerialne i prawne' kwotę 737413,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 813921,87 zł;

w pozycji 'Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe' kwotę 7899532,64 zł zamiast prawidłowej kwoty 7859413,19 zł;

w pozycji 'Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego' kwotę 2445,05 zł zamiast prawidłowej kwoty 6046,57 zł;

w pozycji 'Inne rozliczenia międzyokresowe' kwotę 7897087,59 zł zamiast prawidłowej kwoty 7853366,62 zł;

w pozycji 'Aktywa obrotowe' kwotę 4538451,92 zł zamiast prawidłowej kwoty 4731028,52 zł;

w pozycji 'Zapasy' kwotę 141660,98 zł zamiast prawidłowej kwoty 409998,09 zł;

w pozycji 'Materiały' kwotę 65063,66 zł zamiast prawidłowej kwoty 60810,14 zł;

w pozycji 'Półprodukty i produkty w toku' kwotę 36717,72 zł zamiast prawidłowej kwoty 280718,49 zł;

w pozycji 'Produkty gotowe' kwotę 39879,6 zł zamiast prawidłowej kwoty 68469,46 zł;

w pozycji 'Należności krótkoterminowe' kwotę 322262,62 zł zamiast prawidłowej kwoty 321229,89 zł;

w pozycji 'Należności od jednostek powiązanych' kwotę 38392,95 zł zamiast prawidłowej kwoty 18899,9 zł;

w pozycji 'z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:' kwotę 38392,95 zł zamiast prawidłowej kwoty 18899,9 zł;

w pozycji 'do 12 miesięcy' kwotę 38392,95 zł zamiast prawidłowej kwoty 18899,9 zł;

w pozycji 'Należności od pozostałych jednostek' kwotę 283869,67 zł zamiast prawidłowej kwoty 302329,99 zł;

w pozycji 'z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:' kwotę 84703,65 zł zamiast prawidłowej kwoty 84685,65 zł;

w pozycji 'do 12 miesięcy' kwotę 84703,65 zł zamiast prawidłowej kwoty 84685,65 zł;

w pozycji 'z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.' kwotę 194240,49 zł zamiast prawidłowej kwoty 212718,81 zł;

w pozycji 'Inwestycje krótkoterminowe' kwotę 3967117,54 zł zamiast prawidłowej kwoty 3966560,05 zł;

w pozycji 'Krótkoterminowe aktywa finansowe' kwotę 3967117,54 zł zamiast prawidłowej kwoty 3966560,05 zł;

w pozycji 'środki pieniężne i inne aktywa pieniężne' kwotę 3809719,88 zł zamiast prawidłowej kwoty 3809162,39 zł;

w pozycji 'środki pieniężne w kasie i na rachunkach' kwotę 3809719,88 zł zamiast prawidłowej kwoty 3808925,28 zł;

w pozycji 'inne środki pieniężne' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 237,11 zł;

w pozycji 'Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe' kwotę 107410,78 zł zamiast prawidłowej kwoty 33240,49 zł;

w pozycji 'Aktywa razem' kwotę 16409514,86 zł zamiast prawidłowej kwoty 16638480,69 zł;

w pozycji 'Kapitał (fundusz) własny' kwotę 3948776,09 zł zamiast prawidłowej kwoty 4125914,81 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) z lat ubiegłych' kwotę -344543,12 zł zamiast prawidłowej kwoty -171126,92 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) netto' kwotę -48226,71 zł zamiast prawidłowej kwoty -44504,19 zł;

w pozycji 'Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania' kwotę 12460738,77 zł zamiast prawidłowej kwoty 12512565,88 zł;

w pozycji 'Rezerwy na zobowiązania' kwotę 2445,05 zł zamiast prawidłowej kwoty 6046,57 zł;

w pozycji 'Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego' kwotę 2445,05 zł zamiast prawidłowej kwoty 6046,57 zł;

w pozycji 'Zobowiązania długoterminowe' kwotę 1159582,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 825000 zł;

w pozycji 'Wobec pozostałych jednostek' kwotę 1159582,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 825000 zł;

w pozycji 'kredyty i pożyczki' kwotę 1159582,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 825000 zł;

w pozycji 'Zobowiązania krótkoterminowe' kwotę 509569,57 zł zamiast prawidłowej kwoty 892377,35 zł;

w pozycji 'Wobec jednostek powiązanych' kwotę 36530,44 zł zamiast prawidłowej kwoty 17037,39 zł;

w pozycji 'z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:' kwotę 36530,44 zł zamiast prawidłowej kwoty 17037,39 zł;

w pozycji 'do 12 miesięcy' kwotę 36530,44 zł zamiast prawidłowej kwoty 17037,39 zł;

w pozycji 'Wobec pozostalych jednostek' kwotę 473039,13 zł zamiast prawidłowej kwoty 875339,96 zł;

w pozycji 'kredyty i pożyczki' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 300000 zł;

w pozycji 'z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:' kwotę 202934,4 zł zamiast prawidłowej kwoty 305235,23 zł;

w pozycji 'do 12 miesięcy' kwotę 202934,4 zł zamiast prawidłowej kwoty 305235,23 zł;

w pozycji 'Pasywa razem' kwotę 16409514,86 zł zamiast prawidłowej kwoty 16638480,69 zł;


W tabeli 'Bilans Emitenta' w danych sporządzonych na dzień 31.12.2014 błędnie wskazano:

w pozycji 'Aktywa trwałe' kwotę 10648670,2 zł zamiast prawidłowej kwoty 10766451,19 zł;

w pozycji 'Wartości niematerialne i prawne' kwotę 791107,82 zł zamiast prawidłowej kwoty 869626,04 zł;

w pozycji 'Koszty zakończonych prac rozwojowych' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 425142,83 zł;

w pozycji 'Inne wartości niematerialne i prawne' kwotę 791107,82 zł zamiast prawidłowej kwoty 444483,21 zł;

w pozycji 'Inwestycje długoterminowe' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 154872,26 zł;

w pozycji 'Długoterminowe aktywa finansowe' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 154872,26 zł;

w pozycji 'w jednostkach powiązanych:' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 154872,26 zł;

w pozycji 'udzielone pożyczki' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 154872,26 zł;

w pozycji 'Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe' kwotę 7164084,68 zł zamiast prawidłowej kwoty 7048475,19 zł;

w pozycji 'Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego' kwotę 2445,05 zł zamiast prawidłowej kwoty 6046,57 zł;

w pozycji 'Inne rozliczenia międzyokresowe' kwotę 7161639,63 zł zamiast prawidłowej kwoty 7042428,62 zł;

w pozycji 'Aktywa obrotowe' kwotę 2927012,93 zł zamiast prawidłowej kwoty 2932174,42 zł;

w pozycji 'Zapasy' kwotę 132151,83 zł zamiast prawidłowej kwoty 401688,04 zł;

w pozycji 'Materiały' kwotę 72044,76 zł zamiast prawidłowej kwoty 68694,64 zł;

w pozycji 'Półprodukty i produkty w toku' kwotę 903,4 zł zamiast prawidłowej kwoty 248685,28 zł;

w pozycji 'Produkty gotowe' kwotę 59203,67 zł zamiast prawidłowej kwoty 84308,12 zł;

w pozycji 'Należności krótkoterminowe' kwotę 528751,08 zł zamiast prawidłowej kwoty 509258,03 zł;

w pozycji 'Należności od jednostek powiązanych' kwotę 38392,95 zł zamiast prawidłowej kwoty 19077,78 zł;

w pozycji 'z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:' kwotę 38392,95 zł zamiast prawidłowej kwoty 18899,9 zł;

w pozycji 'do 12 miesięcy' kwotę 38392,95 zł zamiast prawidłowej kwoty 18899,9 zł;

w pozycji 'inne' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 177,88 zł;

w pozycji 'Należności od pozostałych jednostek' kwotę 490358,13 zł zamiast prawidłowej kwoty 490180,25 zł;

w pozycji 'inne' kwotę 3999,96 zł zamiast prawidłowej kwoty 3822,08 zł;

w pozycji 'Inwestycje krótkoterminowe' kwotę 2158699,24 zł zamiast prawidłowej kwoty 2003032,38 zł;

w pozycji 'Krótkoterminowe aktywa finansowe' kwotę 2158699,24 zł zamiast prawidłowej kwoty 2003032,38 zł;

w pozycji 'w jednostkach powiązanych' kwotę 154872,26 zł zamiast prawidłowej kwoty 0 zł;

w pozycji 'udzielone pożyczki' kwotę 154872,26 zł zamiast prawidłowej kwoty 0 zł;

w pozycji 'środki pieniężne i inne aktywa pieniężne' kwotę 2001301,58 zł zamiast prawidłowej kwoty 2000506,98 zł;

w pozycji 'środki pieniężne w kasie i na rachunkach' kwotę 2001301,58 zł zamiast prawidłowej kwoty 2000506,98 zł;

w pozycji 'Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe' kwotę 107410,78 zł zamiast prawidłowej kwoty 18195,97 zł;

w pozycji 'Aktywa razem' kwotę 13575683,13 zł zamiast prawidłowej kwoty 13698625,61 zł;

w pozycji 'Kapitał (fundusz) własny' kwotę 3997002,8 zł zamiast prawidłowej kwoty 4170419 zł;

w pozycji 'Zysk (strata) netto' kwotę -344543,12 zł zamiast prawidłowej kwoty -171126,92 zł;

w pozycji 'Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania' kwotę 9578680,33 zł zamiast prawidłowej kwoty 9528206,61 zł;

w pozycji 'Rezerwy na zobowiązania' kwotę 2445,05 zł zamiast prawidłowej kwoty 6046,57 zł;

w pozycji 'Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego' kwotę 2445,05 zł zamiast prawidłowej kwoty 6046,57 zł;

w pozycji 'Zobowiązania długoterminowe' kwotę 334582,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 0 zł;

w pozycji 'Wobec pozostałych jednostek' kwotę 334582,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 0 zł;

w pozycji 'kredyty i pożyczki' kwotę 334582,19 zł zamiast prawidłowej kwoty 0 zł;

w pozycji 'Zobowiązania krótkoterminowe' kwotę 1620899,64 zł zamiast prawidłowej kwoty 1901406,59 zł;

w pozycji 'Wobec jednostek powiązanych' kwotę 40045,35 zł zamiast prawidłowej kwoty 20552,3 zł;

w pozycji 'z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:' kwotę 40045,35 zł zamiast prawidłowej kwoty 20552,3 zł;

w pozycji 'do 12 miesięcy' kwotę 40045,35 zł zamiast prawidłowej kwoty 20552,3 zł;

w pozycji 'Wobec pozostalych jednostek' kwotę 1580854,29 zł zamiast prawidłowej kwoty 1880854,29 zł;

w pozycji 'kredyty i pożyczki' kwotę 0 zł zamiast prawidłowej kwoty 300000 zł;

w pozycji 'Pasywa razem' kwotę 13575683,13 zł zamiast prawidłowej kwoty 13698625,61 zł;


Wskazane zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych stosownie do uwag biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2014r. Dotyczą przede wszystkim korekt w zakresie księgowania sprzedaży skutkujących podwyższeniem wyniku na sprzedaży (dot. wykazania marż) i w konsekwencji wyniku netto oraz przeksięgowań w ramach pozycji sprawozdań.


Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe informacje podane w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r. nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany o powyżej wskazane dane finansowe raport okresowy za I kwartał 2015 r.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Smak - Prezes Zarządu
Marek Cegielski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »