DDISTANCE (DDI): Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. - raport 4

Zarząd Spółki iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2018 r., opublikowanego Raportem EBI 2/2018 z dnia 8 lutego 2019 r.

Korekta dotyczy skonsolidowanych danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian:


Zmiany w bilansie

1. Wzrost pozycji aktywów „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w wysokości 61.291,10 zł wynika główne z naliczenia aktywów z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych do odliczenia oraz odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych (opisanych w pkt. 2 „Zmiany w rachunku zysków i strat”).

Reklama

2. Spadek pozycji aktywów „Inne rozliczenia międzyokresowe” w wysokości 50.140,69 zł wynika z weryfikacji poniesionych przez Spółkę nakładów na prace badawczo-rozwojowe w projekcie GameINN. Część wcześniej zaprezentowanych w tej pozycji kosztów dotyczyła innych projektów Spółki.

3. Wzrost pozycji aktywów „Półprodukty i produkty w toku” w wysokości 44.342,84 zł wynika głównie z weryfikacji kosztów opisanych w pkt. 2.

4. Spadek pozycji aktywów „Produkty gotowe” w wysokości 127.419,20 zł wynika z odpisów aktualizujących opisanych w pkt. 2 „Zmiany w rachunku zysków i strat”.

5. Wzrost pozycji aktywów „Należności od pozostałych jednostek - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń” w wysokości 21.582,00 zł, wynika ze wzrostu należności z tytułu CIT po uwzględnieniu w zeznaniu rocznym za 2018 rok ulgi B+R.

6. Spadek pozycji aktywów „Należności od pozostałych jednostek – Inne” w wysokości 25.301,88 zł wynika głównie ze spisania w koszty zapłaconych i nierozliczonych zaliczek na poczet dostaw i usług, część spisanych kwot została ujęta w rachunku zysków i strat, a część jako wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego na ten cel.

7. Wzrost pozycji pasywów „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w wysokości 82.497,44 zł wynika z naliczenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy od wydatków z 2017 roku na prace rozwojowe, które podatkowo stanowią koszty uzyskania przychodu, a księgowo zostały aktywowane i są neutralne wynikowo.

8. Spadek pozycji pasywów „Pozostałe rezerwy – krótkoterminowe” w wysokości 12.981,91 zł wynika z korekty zawyżonej rezerwy na niewykorzystane urlopy.

9. Pozostałe zmiany w bilansie wynikają z końcowych księgowań przy zamykaniu 2018 roku.


Zmiany w rachunku zysków i strat

1. Wzrost pozycji „Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje” w wysokości 25.600,00 zł wynika z ujęcia w rachunku zysków i strat dotacji w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję Spółki za granicą.

2. Wzrost pozycji „Pozostałe koszty operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych” w wysokości 127.419,20 zł wynika z utworzenia odpisów aktualizujących wartość gier: „Red Game Without A Great Name” i „Green Game: Time Swapper”, które stanowią w Spółce wyroby gotowe.

3. Wzrost pozycji „Pozostałe koszty operacyjne – inne koszty operacyjne” w wysokości 10.567,13 zł wynika głównie ze spisania w koszty zapłaconych i nierozliczonych zaliczek na poczet dostaw i usług.

4. Pozostałe zmiany w rachunku zysków i strat wynikają z końcowych księgowań przy zamykaniu 2018 roku.

5. W konsekwencji zysk netto za 2018 rok zmniejszył się o 145.204,10 zł


Zmiany w zestawieniu zmian w kapitale własnym

1. Zmiana w Zestawieniu zmian w kapitale własnym wynika wprost ze zmiany zysku netto za 2018 rok.


Zmiany w rachunku przepływów pieniężnych

1. Zmiana pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” o kwotę 528.052,90 zł wynika głównie z zaproponowanej przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego zmiany prezentacji:

• Innych rozliczeń międzyokresowych wynikających z nakładów na prace rozwojowe i przesunięcia ich do pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”, kwota 939.796,55 zł,

• Dotacji otrzymanych na sfinansowanie nakładów na prace rozwojowe i przesunięcia ich do pozycji „Inne wpływy finansowe”, kwota 400.593,24 zł.

2. Zmiana pozycjach „Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej – Wpływy - Kredyty i pożyczki” oraz „Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej – Wydatki – Spłaty kredytów i pożyczek” w wysokości odpowiednio 240.000,00 zł i 241.066,19 zł wynikają z zaciągniętej i spłaconej w 2018 roku pożyczki udzielonej przez głównego akcjonariusza Spółki.

3. Pozostałe zmiany w rachunku przepływów pieniężnych są konsekwencją zmian w bilansie oraz rachunku zysków i strat.


Emitent wskazuje, że zmiany w zakresie danych dotyczących okresów porównawczych do roku 2018, czyli odpowiednich okresów roku 2017 w stosunku do uprzednio podanych danych, stanowią wyłącznie zmiany techniczne na potrzeby porównawcze, obejmują wyłącznie zmiany prezentacji i nie wpływają na zmiany danych finansowych zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017. Ostateczna wersja sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, zbadana przez biegłego rewidenta i zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, która została opublikowana dnia 11 kwietnia 2018 r. wraz z korektą raportu za IV kwartał 2017 r., nie uległa zmianie.


Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i dołoży wszelkich starań, aby takie błędy nie powtórzyły się w przyszłości.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Mielcarek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »