KREC (KRC): Krynicki Recykling Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krynicki Recykling Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana z włączeniami, o których mowa poniżej w kolejnych punktach:

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada stosowana jest częściowo. Spółka prowadzi stronę internetową, na której podany jest skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tychże organów, jednak nie została zamieszczona informacja na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Dotychczas jakkolwiek w Spółce nie była wypłacana dywidenda.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie publikuje i nie planuje w najbliższym czasie publikować prognoz wyników finansowych. Spółka uważa, iż publikacja raportów okresowych pozwoli inwestorom na rzetelną ocenę jej sytuacji finansowej i wartości wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych.

I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotowa informacja będzie publikowana na stronie internetowej Spółki od dnia 29 stycznia 2016 roku

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka każdorazowo zwołując Walne Zgromadzenia publikuje wszystkie dostępne w danym momencie materiały niezbędne do aktywnego i świadomego uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu lub informuje o miejscu i czasie udostępnienia tych materiałów do wglądu, dotyczy to także ocen sprawozdań finansowych sporządzanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych. Tym samym publikowanie dodatkowo tych samych materiałów na stronie internetowej, z punktu widzenia Spółki i niezagrożonych interesów akcjonariuszy, którzy mają faktyczną możliwość pozyskania tych informacji, wydaje się niepotrzebne.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie zamierza przyjmować polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów, jednakże stara się zapewnić w jej władzach udział osób kompetentnych niezależnie od ich płci czy wieku. Kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, kierując się kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych funkcji i jej doświadczeniem zawodowym. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących oraz na stronie internetowej Spółki. Wiek czy płeć nie są też czynnikami, które wpływają na podejmowanie decyzji dotyczącej zatrudnienia w Spółce. Spółka zatrudnia kluczowych pracowników biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę i doświadczenie w branży stosownie do potrzeb, uwzględniając przy tym wymagania i specyfikę danego stanowiska. Takie podejście zapewnia właściwy dobór władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Statut Spółki jak i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenie nie przewidują transmisji obrad. Ponadto zasada ta nie jest stosowana ze względu na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasową niewielką liczebność akcjonariuszy uczestniczących w walnych zgromadzeniach. Uchwały Spółka podaje do publicznej wiadomości w wymaganych terminach w formie raportów bieżących i zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał, a niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia, informuje o treści podjętych uchwał wraz z informacją o wynikach głosowania nad poszczególnymi uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, jeśli takie sytuacje wystąpią. Posiedzenia walnych zgromadzeń protokołowane są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez notariusza, a protokoły udostępniane są akcjonariuszom na każde ich żądanie. W ocenie Spółki taka forma informowania o przebiegu Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności obrad oraz zabezpieczenia praw akcjonariuszy w tym zakresie.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta w pewnej części nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka będzie przestrzegała powyższą zasadę w zakresie jakie wynikają z przepisów prawa tj. Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (....) z dnia 19 lutego 2009 roku. Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio czy wideo. Statut Spółki i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo i umieszczania zapisu przebiegu obrad na stronie internetowej, ze względu na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasową niewielką liczebność akcjonariuszy uczestniczących w walnych zgromadzeniach Spółki. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych poprzez przekazywanie raportów bieżących, zawierających treść podjętych uchwał, oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach, i zamieszczanie na stronie internetowej Spółki tych informacji umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Zasada ta nie dotyczy Spółki Spółka nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 ani mWIG40, a struktura akcjonariatu (akcje Spółki notowane są tylko na rynku krajowym, a zdecydowana większość akcjonariuszy to podmioty krajowe), rodzaj czy zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za koniecznością zapewnienia dostępności strony internetowej Spółki również w języku angielskim.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy. Równocześnie akcjonariusze mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Obecnie funkcjonująca Rada Nadzorcza Spółki sprawuje swoje funkcje nadzorcze w sposób należyty, zgodnie z najlepszymi standardami. W związku z powyższym Spółka nie widzi potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej, aby dostosować jej skład do brzmienia przedmiotowej zasady. Spółka nie wyklucza jednak, iż w przyszłości w składzie Rady Nadzorczej Spółki znajdą się członkowie niezależni w liczbie wymaganej przez treść niniejszej zasady.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Reklama

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak członków niezależnych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana. Jakkolwiek jak już wskazywano, żaden z członków nie spełnia kryteriów niezależności. W przypadku zmiany składu Rady Nadzorczej w przyszłości zasada będzie stosowana.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków rady nadzorczej przedstawiana będzie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu począwszy od 2016 roku

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a ich rolę spełnia cała Rada Nadzorcza składająca się na dzień niniejszego oświadczenia z 5 (pięciu) członków.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W strukturze Rady Nadzorczej nie został wyodrębniony komitet audytu jak też żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest członkiem spełniającym kryteria niezależności.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana częściowo. Spółka stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem oceny systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, które nie zostały wdrożone do stosowania w Spółce.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada była dotychczas stosowana w treści obowiązującej do 31 grudnia 2015 roku. Od 2016 roku zasada ta, będzie stosowana przez Radę Nadzorczą w zmienionym rozszerzonym zakresie wynikającym ze Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana. Przedmiotowa zasada będzie stosowana w pełnym zakresie, zgodnie z treścią "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", począwszy od sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedłożonego Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2016 roku

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie ma wdrożonej polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana, w szczególności w zakresie w jakim wynika to wyraźnie z treści Statutu Spółki lub ze względu na uprzednio złożony wniosek Zarządu w tym zakresie.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający Zarządowi oraz profesjonalny podmiot zewnętrzny, gwarantujący wysokie standardy świadczonych usług w zakresie księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, z uwagi na fakt, że w Spółce nie funkcjonuje Komitet Audytu oraz fakt, że w Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona taka funkcja.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, z uwagi na fakt, że w Spółce nie funkcjonuje Komitet Audytu oraz fakt, że w Spółce nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W Spółce funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza, która dokonuje bieżącej oceny sposobu funkcjonowania Spółki i w razie zaistnienia konieczności wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego wystąpi do Zarządu Spółki ze stosowną rekomendacją.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W ocenie Spółki struktura akcjonariatu Spółki nie wymaga prowadzenia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Statut Spółki jak i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenie nie przewidują transmisji obrad. Ponadto zasada ta nie jest stosowana ze względu na strukturę akcjonariatu oraz dotychczasową niewielką liczebność akcjonariuszy uczestniczących w walnych zgromadzeniach.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione zgodnie z obowiązującym prawem i dokumentami korporacyjnymi oraz obsługujące zgromadzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności podczas walnych zgromadzeń przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w szeroki sposób regulują kwestię wykonywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności nie tylko spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, lecz także całej działalności spółki. Nadto, jeżeli pojawią się ze strony przedstawicieli mediów jakiekolwiek pytania dotyczących przedmiotu obrad walnego zgromadzenia bądź jego przebiegu, mogą one zostać skierowane do zarządu spółki, który udzieli stosownych odpowiedzi. Ponadto w ocenie Spółki udział osób nie uprawnionych może zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia. Co więcej istnieje uzasadniona obawa, że informacje o przebiegu walnego zgromadzenia czy podjętych decyzjach mogą zostać upublicznione przed przekazaniem raportów przez Spółkę, co może narazić Spółkę na karę.

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana. Jakkolwiek dotychczas żaden z akcjonariuszy nie zgłosił Spółce takiego żądania.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.4. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana. Jakkolwiek w Spółce dotychczas nie występowały sytuacje uzasadniające zamieszczenie w protokole z posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej stanowiska członka zarządu lub rady nadzorczej co do decyzji tychże organów Spółki, które miałyby stać w sprzeczności z interesem Spółki. W przypadku powstania takiej okoliczności, zasada ta będzie stosowana przez Spółkę

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. W ocenie Zarządu Spółki nie istnieje potrzeba opracowywania i wdrażania dodatkowych wewnętrznych procedur dotyczących postępowania w przypadku konfliktów interesu oraz możliwości jego zaistnienia, a zapisy w dokumencie korporacyjnym dotyczące unikania konfliktu interesów, obowiązku wstrzymywania się od głosu przez członków organu Spółki w razie występowania konfliktu interesów oraz kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na transakcje z członkami Zarządu i podmiotami powiązanymi, są wystarczającymi środkami zapewniającymi zapobieganie konfliktom interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada sformalizowanej i wdrożonej polityki wynagrodzeń członków organów zarządzających oraz nadzorczych. Spółka nie zamierza ustalać zasad wynagrodzenia i zachowa w tej kwestii elastyczność. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala organ, który powołuje jego członków tj. Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, również jako organ, który zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutu dokonuje wyboru członków Rady. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych. W związku z brakiem polityki wynagrodzeń, Spółka nie ma możliwości sporządzenia kompletnego raportu na jej temat. Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Organów Spółki w raportach okresowych - rocznych i półrocznych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »