LENTEX (LTX): Lentex Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lentex Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka w zakresie informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności stosuje przedmiotową zasadę w sytuacji otrzymania od poszczególnych członków rady nadzorczej stosownych oświadczeń.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.1.

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamierza stosować powyższą zasadę począwszy od dnia 01 kwietnia 2016 roku.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamierza stosować powyższą zasadę począwszy od dnia 01 kwietnia 2016 roku.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamierza stosować powyższą zasadę począwszy od dnia 01 kwietnia 2016 roku.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamierza stosować powyższą zasadę począwszy od dnia 01 kwietnia 2016 roku.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła szczegółowej reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także jego zmiany, dokonuje Rada Nadzorcza.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, jednak przy obsadzaniu kluczowych stanowisk Spółka często stosuje wybrane elementy polityki różnorodności, zawsze mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie równego traktowania pracowników.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia. W przypadku podjęcia decyzji o transmisji obrad walnego zgromadzenia Spółka będzie stosowała powyższą zasadę.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę o ile zostanie przez właściwy podmiot podjęta decyzja o sporządzeniu uzasadnienia określonego projektu uchwały, chyba że obowiązek sporządzenia uzasadnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie obejmującym pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazując jednocześnie te informacje w formie raportu bieżącego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów WIG20 lub mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarząd jako organ kolegialny odpowiada za wszystkie obszary działalności Spółki i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki. Odpowiedzialność członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Spółki związana jest z zajmowanymi przez nich stanowiskami w ramach struktury organizacyjnej Spółki i wynika z Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz obowiązujących ich umów o pracę.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Do kompetencji walnego zgromadzenie należy wybór członków Rady Nadzorczej, więc o stosowaniu powyżej zasady decydować będzie każdorazowo walne zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo Spółka posiada własne regulacje Statutowe określające kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Reklama

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Do kompetencji walnego zgromadzenie należy wybór członków Rady Nadzorczej, więc o stosowaniu powyżej zasady decydować będzie każdorazowo walne zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo Spółka posiada własne regulacje Statutowe określające kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie powyższej zasady zależy od decyzji poszczególnych członków Rady Nadzorczej z uwagi na ograniczone stosowanie zasady II.Z.3 oraz II.Z.4.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie powyższej zasady zależy od decyzji Rady Nadzorczej z uwagi na ograniczone stosowanie zasady II.Z.3. oraz II.Z.4.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje wszystkich szczegółowych wymogów dotyczących funkcjonowania komitetów w Radzie Nadzorczej wymienionych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady zgodnie z treścią komentarza do zasady II.Z.3.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza w przygotowywanym przez nią sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy przedstawia ocenę działalności Spółki, jednak ocena nie jest w pełni tożsama z powyższą zasadą z uwagi na niestosowanie zasady III.Z.1.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W zakresie umieszczania informacji na temat spełniania przez członków rady kryteriów niezależności stosowanie powyższej zasady jest ograniczone z uwagi na ograniczone stosowanie zasady II.Z.5. W pozostałym zakresie zasada jest stosowana.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, a także przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejącym w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikacje i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem oraz compliance realizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, a także podmioty zewnętrzne. Nie wszystkie osoby odpowiedzialne za wskazane obszary są podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu, jednak mają zapewnioną możliwość bezpośredniego raportowania zarówno do poszczególnych Członków Zarządu, jak i do Rady Nadzorczej.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecnie funkcję audytu wewnętrznego pełni podmiot zewnętrzny działający na podstawie zawartej ze Spółką umowy, który formalnie nie podlega wskazanym zasadom niezależności.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.1.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, zgodnie z komentarzem do zasady III.Z.1.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecnie funkcję audytu wewnętrznego pełni podmiot zewnętrzny działający na podstawie zawartej ze Spółką umowy.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na niestosowanie rekomendacji IV.R.2. dotyczącej udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia udział przedstawicieli mediów w obradach walnego zgromadzenia pod warunkiem, że żaden z akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nie sprzeciwi się takiemu udziałowi.

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie w jakim jest ona tożsama z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmuje każdorazowo walne zgromadzenie, biorąc pod uwagę wcześniejszą rekomendację Zarządu w tej kwestii, opartą na bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz interesie jej akcjonariuszy.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Decyzję dotyczącą ustalenia wartości nominalnej akcji podejmuje walne zgromadzenie, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy. Dodatkowo Spółka wskazuje, że obecna wartość nominalna akcji Spółki jest ustalona na niższym poziomie niż ten wskazany w powyższej zasadzie.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka posiada wewnętrzne regulacje, które wprowadzają konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych transakcji, których wartość przewyższa 5% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, jednak bez rozróżnienia na podmiot będący stroną transakcji.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące konfliktu interesów, jednak nie spełniają one w pełni wymogów określonych w powyższej zasadzie.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonują obecnie programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami Spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na nie posiadanie sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacje dotyczące wynagrodzeń odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, które częściowo pokrywają się z informacjami wymaganymi w oparciu o powyższą zasadę.
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Hoffmann - Prezes Zarządu
Barbara Trenda - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »