Reklama

MWTRADE (MWT): M.W. Trade Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. M.W. Trade Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w ostatnich 5 latach nie publikowała prognoz finansowych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia zgodnie z wyjaśnieniem do zasady I.Z.1.20. Jeśli Spółka podejmie decyzję o transmisji obrad walnego zgromadzenia, zasada ta będzie stosowana.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przebieg obrad WZA Spółki protokołowany jest przez notariusza, stąd Spółka nie widzi potrzeby prowadzenia tak szczegółowego zapisu przebiegu obrad, który by zawierał wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje Przewodniczący zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Spółka uznaje, że zapewnia to w wystarczający sposób transparentność obrad Zgromadzeń.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka implementuje metody komunikacji z rynkiem adekwatne do istniejącego zapotrzebowania interesariuszy i struktury jej akcjonariatu, dlatego obecnie nie stosuje internetowego transmitowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia i upublicznienia jego zapisu na swojej stronie internetowej. Dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń Emitenta nie wskazuje na potrzebę dokonywania takiej transmisji ani rejestracji. W ocenie Spółki niestosowanie ww. zasady nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie praw lub interesów akcjonariuszy.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, ani nie przemawia za tym struktura akcjonariatu Spółki lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim w węższym zakresie, aniżeli wskazany w zasadzie I.Z.1.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wobec ogólnej zasady rządów większości i ochrony praw mniejszości kapitałowej, akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi większe ryzyko gospodarcze, dlatego też uzasadnione jest, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału, a więc aby przysługiwało mu także prawo wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej gwarantujących realizację przyjętej dla Spółki strategii. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej. W ocenie Zarządu powyższe kryteria są w stanie zagwarantować efektywną pracę członków Rady Nadzorczej dla dobra Spółki, a w konsekwencji dla dobra wszystkich jej akcjonariuszy.

Reklama

Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zasada lojalności wobec Spółki, a w swych działaniach powinni oni kierować się jej interesem. Ponadto cel powyższej zasady zapewniony jest w Spółce poprzez stosowaną regułę wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zob. wyjaśnienie dot. zasady II.Z.3.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na wielkość, strukturę oraz charakter Spółki w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety określone w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zadania komitetu audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą Spółki. Właściwie do powołanego przepisem spółka publiczna, której rada nadzorcza składała się z nie więcej niż pięciu członków może wykonywać zadania komitetu audytu. W obszarze jego działalności przepisy ww. Załącznika mają zastosowanie.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Zob. także wyjaśnienia dot. zasady II.Z.3.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
). Z uwagi m.in. na strukturę akcjonariatu Spółki, zasada nie ma zastosowania. W ocenie Spółki przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń M.W. Trade S.A. w sposób wystarczający zapewnia akcjonariuszom udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystanie w tym zakresie z praw im przysługującym, a tym samym zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy. Konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno – prawno – organizacyjnych nie jest uzasadniona w sensie ekonomicznym i stwarza warunki do generowania poważnych błędów. Zob. także wyjaśnienie do zasady I.Z.1.20.
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Wasilewski - Prezes Zarządu
Maciej Mizuro - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »