Reklama

MCLOGIC (MCL): Macrologic Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Macrologic Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady I.Z.1.15 Wielkość Spółki nie uzasadnia tworzenia polityk właściwych dla największych podmiotów gospodarczych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje Zasady I.Z.1.16. w odniesieniu do transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i nie upublicznia go na witrynie internetowej. Akcjonariat Spółki jest skupiony. 70% akcji Spółki należy do akcjonariuszy, którzy są zainteresowani udziałem bezpośrednim w zgromadzeniu. Spółka zapewnia przejrzystą politykę informacyjną, dotyczącą Walnych Zgromadzeń, przez wykonywane obowiązków informacyjnych bez zbędnej zwłoki, co umożliwia każdemu akcjonariuszowi, ewentualnie innej osobie zainteresowanej udział w Zgromadzeniu. Po zakończeniu Zgromadzenia Spółka przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości treść podjętych przez Zgromadzenie uchwał i inne istotne informacje dotyczące Zgromadzenia. Sprawne komunikowanie istotnych dla akcjonariuszy informacji pozwala na zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej w zakresie ujawniania przebiegu obrad Zgromadzeń, z zachowaniem dotychczasowej to jest tradycyjnej metody rejestracji Zgromadzenia.

ReklamaI.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady I.Z.1.20 w związku z nierealizowaniem zasady I.Z.1.16.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie spełnia zasady II.Z.3. Intencją akcjonariuszy większościowych jest współpraca w ramach organu nadzorującego z osobami zainteresowanymi sprawami spółki. Dotychczas Spółka nie zanotowała zainteresowania podmiotów posiadających mniej niż 5% akcji w sprawowaniu nadzoru nad sprawami spółki. W każdej chwili inicjatywa taka jest możliwa do oceny i zatwierdzenia przez organ nadzorujący.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie spełnia zasady II.Z.4 w związku z niespełnianiem zasady II.Z.3.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady II.Z.7. Wielkość Spółki nie uzasadnia powołania kolejnych organów kontrolnych do regulacji działania Rady Nadzorczej składającej się z pięciu członków. Interesy akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, są chronione przy zachowaniu podstawowej zasady: Ciągłego, codziennego nadzoru sprawowanego przez czterech członków rady nadzorczej będących głównymi akcjonariuszami.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady II.Z.8 w związku z niespełnianiem zasady II.Z.7.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie spełnia zasady V.Z.6. Wielkość Spółki nie uzasadnia powołania kolejnych procedur kontrolnych do regulacji działania. Interesy akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, są chronione przy zachowaniu podstawowej zasady: Ciągłego, codziennego nadzoru sprawowanego Zarząd i Członków rady nadzorczej będących głównymi akcjonariuszami. Dodatkowo zagadnienia objęte zasadą V.Z.6 są przedmiotem działań audytora sprawozdań spółki.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie spełnia zasady VI.Z.1. Programy motywacyjne istniejące w Spółce są zawsze przedmiotem analizy i akceptacji przez Radę Nadzorczą. Co do zasady programy te są oparte na budowaniu wartości spółki. Sposób osiągnięcia wyników jest monitorowany przez organ nadzorczy w sposób bieżący. Ograniczanie funkcjonowania programów wyłącznie do wyników długoterminowych jest niezasadne w obliczu średniej zatrudnienia kierownictwa w Spółce powyżej 15 lat.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie spełnia zasady VI.Z.2. w związku z niespełnianiem zasady VI.Z.1.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie spełnia zasady VI.Z.4.2. Wielkość Spółki nie uzasadnia tworzenia polityk właściwych dla największych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie informacje zawarte w oczekiwanym dokumencie byłyby nadmiernym eksponowaniem Spółki na działania konkurencji branżowej. Spółka pragnie zapewnić, że żadne ze stanowisk funkcjonujących w Spółce włączając członków organów nie jest objęte świadczeniami z tytułu odpraw, czy innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, innych niż z minima kodeksowe. Członkowie Organów nie pobierają również wynagrodzenia z umów o pracę lub zleceń od jednostek grupy kapitałowej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz - Prezes Zarządu
Renata Łukasik - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »