Reklama

MAGELLAN (MAG): Magellan Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Magellan Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania – Spółka w ciągu ostatnich 5 lat nie publikowała prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie wdrożyła polityki różnorodności. W odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menedżerów organy dokonujące ich wyboru kierują się przede wszystkim czynnikami merytorycznymi i kompetencjami zawodowymi kandydatów, zapewniając tym samym zatrudnienie osób o możliwie najwyższych kwalifikacjach. Spółka, zgodnie z dotychczasową praktyką, zamieszcza na swojej stronie internetowej informację na temat udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, nie wyklucza natomiast możliwości udostępnienia zarejestrowanego przebiegu obrad walnego zgromadzenia na prośbę akcjonariusza.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka należy do indeksu sWIG80 i zgodnie z zasadą I.Z.2. nie jest zobowiązana do prowadzenia strony internetowej w języku angielskim. Dbając jednak o umożliwienie dostępu do informacji o Spółce również potencjalnym inwestorom zagranicznym Spółka prowadzi swoją stronę internetową w języku angielskim. Zgodnie z dotychczas przyjętą praktyką zamieszcza na niej najważniejsze wybrane informacje i materiały w języku angielskim (m.in. dokumenty korporacyjne, raporty roczne, sprawozdania finansowe z raportów śródrocznych, raporty bieżące, materiały inwestorskie).


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce audytor wewnętrzny zgodnie z zasadą III.Z.2. podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki, natomiast Rada Nadzorcza otrzymuje od audytora wewnętrznego wszelkie niezbędne informacje i raporty na temat działań audytu wewnętrznego.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
Spółka posiada zarówno wyodrębnioną organizacyjnie funkcję audytu wewnętrznego, jak również Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia przewidują osobiste uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Natomiast Spółka nie przewiduje wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, w tym transmisji obrad walnego zgromadzenia ze względu na możliwości pojawienia się ryzyka technicznego i ryzyka bezpieczeństwa takiej komunikacji.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Reklama


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada opracowanych regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności dotyczące konfliktu interesów. Stosowane są przepisy ogólne oraz powszechnie uznane dobre praktyki, natomiast każda sytuacja rodząca konflikt interesów rozpatrywana jest indywidualnie w ramach okoliczności jego wystąpienia i osób go dotyczących.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana w Spółce w całości, ponieważ brak jest spisanego regulaminu dotyczącego polityki wynagrodzeń członków organów zarządzających. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej natomiast otrzymują wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe, którego wysokość uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie Spółki. Spółka w raportach okresowych przedstawia informacje na temat wynagrodzeń członków naczelnego kierownictwa oraz osób nadzorujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu
Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »