Reklama

MEGARON (MEG): Megaron Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Megaron Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Zarząd Spółki uważa, że ze względu na zmienność warunków rynkowych publikacja prognoz obarczona jest nadmiernym ryzykiem i traci w znacznym stopniu walor informacyjny.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie prowadzi w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów polityki różnorodności w oparciu o wiek i płeć. Zarząd oraz kluczowi managerowie wybierani są wg kryterium kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń oraz struktura akcjonariatu nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania transmisji z obrad.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiego zapisu. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny, elektroniczny, audio-wizualny) przebiegu obrad walnych zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad, ale nie zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad walnego zgromadzenia. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje przewodniczący walnego zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady zapewniają wystarczającą transparentność obrad walnych zgromadzeń.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. W statucie Spółki jest zapis, że członek Zarządu bez zgody Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz, jak też nie może prowadzić przedsiębiorstwa konkurencyjnego w stosunku do Spółki na własny rachunek. Przy najbliższej zmianie Statutu zostaną wprowadzone zapisy, które umożliwią Spółce stosowanie tej zasady.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. W ocenie zarządu Spółki ze względu na wielkość, rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności nie jest uzasadnione wyodrębnienie komórki audytu wewnętrznego w Spółce.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu Spółki struktura akcjonariatu oraz dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazują w żaden sposób na potrzebę dokonywania transmisji z obrad.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki (§ 13 pkt 4) mówi, że w przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Przy najbliższej zmianie Regulaminu zostaną wprowadzone zapisy, które umożliwią Spółce stosowanie tej zasady.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

Reklama

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana w pełnym zakresie. W statucie Spółki jest zapis, że Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osoba zarządzającą. Przy najbliższej zmianie Statutu zostaną wprowadzone zapisy, które umożliwią Spółce stosowanie tej zasady.V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana w pełnym zakresie. W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej są zawarte zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów. Spółka jest w trakcie opracowywania regulacji wewnętrznych, które doprecyzują zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów na niższych szczeblach.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »